Sunday, April 20, 2014

Hverken SV eller Civita


"...Det mest sann­syn­lige er at Orwell hadde skyg­get banen helt og holdt seg unna både SV og Civita. Begge er insti­tu­sjo­ner som Orwell ville ha befun­net seg full­sten­dig hjem­løs i. Civita er jo et slags høyre­so­sial­de­mo­kra­tisk indok­tri­ne­rings­red­skap, beman­net med kjekke spei­der­gut­ter av begge kjønn, mens SV for Orwell ville ha fram­stått som et ganske skrul­lete parti styrt av en form for kris­ten­so­sial idea­lisme med et leder­skap bestå­ende av evige elev­råds­re­pre­sen­tan­ter for hvem kon­tak­ten med ver­dens rea­li­te­ter blir fil­trert gjen­nom en opp­stemt og naiv idealisme....

....Om Orwell kunne ha sett Olins doku­men­ta­riske makk­verk og lyt­tet til Ander­sen, tror jeg han ville ha gått inn i en dyp depre­sjon i ste­det for å bli tatt til inn­tekt for Kristjáns­son, Ander­sen og SV...."


Kan det sies bedre og mer treffende?

Les hele artikkelen her: George Orwell og SV

Leserkommentarer hos Document:

Jeg ser jo at Mimir er en yndling i Media. Han er å se ganske fast i Aftenposten. Jeg hører han på NRK Radio. Men han avspeiler jo bare Norsk media. Han er jo ikke annet enn en venstreekstrem Student uten noen særlig livserfaring utenom partiets lokaler. Såvidt jeg vet, så har han aldri gjort et ærlig arbeid.
Forøvrig et kjempebra stykke av Folgerø.

Til å være et lite parti for spesielt interesserte, synes jeg SVs leder Audun Lysbakken får uforholdsmessig mye taletid i media. Spes i de bergenske lokalavisene...

Og spesielt i Dagsnytt 18.

Og i NRK alltid nyheter, på Radio.