Tuesday, March 26, 2013

Stortinget - et redselskabinett

En uro­vek­kende høyt antall av Stor­tin­gets med­lem­mer skjøn­ner altså ikke en pøkk av ver­den rundt seg, og de har ikke den fjer­neste anelse om hvor­dan de kan bidra til å forme den. Det er så hjelpe­løst udu­ge­lig at det er pro­vo­se­rende. En pri­vat bedrift ville ha gitt så dår­lige og tåke­pra­tende råd­gi­vere spar­ken. De burde der­for ta kon­se­kven­sen av denne sin inkom­pe­tanse og gjøre lan­det en tje­neste ved ikke å stille til gjenvalg.

Les om dårene som leder dette landet her:
Stortinget – de flaueste forestillingenes teater

Les også:

...Venstres Skei Grande slukte altså ukritisk Utrop-rapportens konklusjoner, for øvrig utarbeidet av et nytt analysebyrå i det Nye Norge med navnet NyAnalyse. Arbeiderpartiets Haugli visste derimot bedre. For han var nemlig invitert samme dag til Utrops lansering, sammen med Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde, og de hadde fått rapporten tilsendt på forhånd. Så det forklarer nok Hauglis ”overbevisning” om at den ville vise at innvandringen er viktig for Norge. Høyres Helleland idé om ”god butikk” forteller vel mest om Høyre, men jeg finner det fornøyelig at han viser til ”et seriøst analysebyrå”. Jeg håper han kommer på bedre tanker når han leser rapporten. Dog er vel problemet at kun et fåtall (om noen?) av våre politikere orker å lese slike rapporter. De forholder seg heller til mediers tolkning – dessverre, da heller ikke journalister orker å lese slike rapporter, og langt fra analysere dem opp mot den kunnskap de (ikke) besitter fra før. Men da kan jeg vise til Christian Skaug, som på document.no på glimrende måte har forklart Utrop-rapportens utilstrekkelighet....

Regnskapets time

Tuesday, March 19, 2013

Her er en video for Jonas Gahr Støre og hans like

2011 avdekkket TV2 direkte kontakt mellom daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre og Hamas-leder, noe Støre i første runde benektet. Det er også kommet frem at USA, som har klassifisert Hamas som en terrororganisasjon, er sterkt kritisk til den Hamas-vennlige linjen Norge har kjørt. 

Kanskje Støre og hans like skulle ta en titt på denne videoen på Youtube som er ganske oppklarende i forhold til mentaliteten i Hamas, her eksemplifisert med en kvinne som forteller at hun ble lykkeligere og lykkeligere når meldingene kom på radio om stigende antall drepte i Jerusalem, etter at hun medvirket til utplassering av en bombe på en pizzeria.
Den lykkelige terroristen

Advarsel: Folk som lett får brekningsfornemmelser eller følelsesmessig nedstemthet når de ser/hører mennesker som moralsk befinner seg i den dypeste og mørkeste avgrunn, bør avstå fra å se denne videoen. Er du derimot medlem av Ap, SV eller Rødt kan du trygt fortsette - det er disse partienes venner og bidragsmottakere som snakker i videoen.


Les kronikken Nrk ikke ville publisere

NRKs prisverdige prosjekt med å knuse myter om innvandringen, startet godt. Mantraet om at innvandringen er lønnsom, er forhåpentligvis ikke brukenes lenger. Det samme kan dessverre ikke sies om påstanden om at nordmenn aldri blir i mindretall og at ingen data bygger oppunder et slikt scenario. Da HRS påpekte denne alvorlige manipulasjonen overfor NRK i kronikkform, ble kronikken avvist. Plassmangel, var svaret.

Det tror jeg ikke på. For det er ikke mange som tør å utfordre ”gudene” i SSB. Det er å legge hodet på hoggestabben. 

Les hele kronikken, skrevet av Rita Karlsen og Hege Storhaug, her:

NRK og SSB befester myte

NRK er en merkelig bedrift

NRK er en merkelig bedrift. I Dagsrevyen slås det stort opp når det skjer gruppevoldtekter i India. Men når det samme skjer i Norge, og til og med med mindreårige jenter, er NRK taus som i graven. Hykleriet er hjerteskjærende.
-Marit

Ovenstående er en leserkommentar til artikkelen Offentlig utrygghet: Uviktig?

Bor­ger­fru­en Tove Strand Ger­hard­sen

"Da Tove Strand Ger­hard­sen møtte Frø­land til debatt, før­søkte hun først å bestride hans syn. Men da det ikke førte frem, la hun seg på en annen linje: I alle hen­nes år ved Ulle­vål syke­hus hadde hun aldri hørt at hijab hadde skapt de pro­ble­mer Frø­land påpekte og var redd for.

Hva skulle Frø­land svare? Skulle han svart at hun enten gjør en dår­lig jobb eller viser en utro­lig for­sla­gen­het? Ikke lett, noen av delene. Sva­ret, «jeg aner ikke hva du snak­ker om», er avvæp­nende. Det kort­slut­ter all dis­ku­sjon, for det er ikke noe å dis­ku­tere. Alt er i sin skjøn­neste orden.

Dette var bor­ger­fru­enes frem­gangs­måte i det gamle Chris­tia­nia på 1880-tallet, over­for syfi­lis og andre kjønns­syk­dom­mer. Den bru­tale sex-virkeligheten, bor­del­lene, de pro­sti­tu­erte, syk­dom­mene var det unev­ne­lige. Man lot som ingenting.

Det er der vi er til­bake nå, i vår såkalt opp­lyste tid.
Vi har fått den samme bor­nert­het som for to århund­rer siden. Så kort varte opplysningstiden."

Les hele: – Jeg aner ikke hva du snakker om!

Og her har Tove Strand og Andreas Hompland en kronikk hvor hun møter seg selv i døren:

Dagens norske samfunn er kulturelt mangfoldig og har en sekulær karakter. Da kan det ikke være en statlig oppgave å sette tros- og livssynssamfunn i en særstilling i forhold til andre frivillige sammenslutninger.

Derfor er vi prinsipielt uenig i at staten skal føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk. Staten skal skille aktivt mellom religion og politikk og behandle troende og ikke-troende borgere likt. Den enkeltes tro og livssyn er i hovedsak et personlig anliggende, og staten skal hverken diskriminere eller favorisere livssyn gjennom lover og ordninger i vårt kulturelt mangfoldige og flerreligiøse samfunn.

Les hele: En nøytral, beskyttende tros- og livssynspolitikk

Sunday, March 17, 2013

SV glemte været

SV har hatt landsmøte og der ble det, som vanlig, fattet vedtak i hytt og pine. Slik er det i et parti med mennesker som aldri blir voksne. Virkelighetens verden  har ikke så stor betydning for drømmere og fantaster. Man kan bare lure på hvorfor ikke SV også kunne fatte vedtak om bedre vær i Norge?

I skrivende stund ser jeg at tull- og tøysepartiet har fattet et vedtak som sier ja til hijab i politiet. Det synes jeg er flott; det vil forhåpentligvis straffe seg. For flertallet av norske velgere er motstandere av religiøse symboler i politiet og rettsvesenet, men det bryr naturligvis ikke dette diktatoriske partiet SV seg noe om. Man står ikke ideologisk på skuldrene til Stalin for ingenting.

Måtte velgerne sørge for at SV bli fjernet fra Stortinget ved neste valg!

Les også: SVs veivalg

....hvis man slip­per isla­mis­tiske sym­bo­ler inn i politi og retts­ve­sen, vil det pola­ri­sere sam­fun­net. Det vil skape mot­set­nin­ger mel­lom ulike grup­per, fremst mel­lom ikke-muslimer og mus­li­mer. Også mange mus­li­mer vil være ambi­va­lente. De for­står at dette gir isla­mis­ter en vekt­stang inn i sta­tens volds­ap­pa­rat og hånd­he­velse av lov og rett. De kjen­ner utvik­lin­gen fra sine hjem­land. Noen vil ønske det vel­kom­men, som et tegn på økende inn­fly­telse og – på sikt – domi­nans. Men mange vil være av two minds, ha en under­lig­gende ambi­va­lens. For ikke å snakke om nord­menn. Et over­vel­dende fler­tall har sterkt nega­tive følel­ser for hijab på offent­lig ansatte.

Når SV-ledelsen viser at den ikke vil ta disse for­hol­dene inn over seg, viser den i vir­ke­lig­he­ten at den har meldt seg ut av sam­fun­net, dvs. politikken.....

Leserkommentarer hos Document:

De er tilhengere av dekonstruksjon og nedriving av alt som er velprøvd og fungerende i samfunnet og erstatte det med nedstøvede og ubrukbare sosialistiske ideer fra en svunden tid.Se bare hva de har fått stelt i stand med barne og ungdomskolen.
Der går f.eks. 80% av tiden med til bråk og støy og i bestefall 20% til undervisning.Da jeg gikk i folkeskolen,ble --100%-- av tiden
i klasserommet nyttet til undervisning---og læreren var en meget høyt ansett og respektert person,som vi tok som eksempel av på vår vei videre i livet.
Det ser heller ikke ut til at de har oppfattet hva som menes med ordet ---uniform---.
-GHjo

Håper ledelsen får sin vei.
Så SV får permanent bosted under sperregrensen.

-7grace

Monday, March 11, 2013

Forskere er ikke nøytrale

Neste gang du hører en forsker sette tingene på plass, husk da på dette:

...Forskere brukes jevnlig som eksperter i mediene på de fleste politiske områder. Det går vel ikke én dag uten at en forsker er på TV og uttaler seg om en politisk sak. Forskere brukes også i forskjellige typer utvalg og komiteer, ofte med en implisitt antagelse om at forskerne er nøytrale i kraft av å være forskere. Men det er de selvsagt ikke. En god del forskere medgir da også at politisk ståsted i noen grad kan påvirke hvilke spørsmål som stilles, både i forskningen og i mediene, og hva slags svar som gis....

....Frp-velgere er en stor gruppe i befolkningen totalt, men hver gang en forsker er på TV og kommenter en sak, kan landets Frp-velgere trygt anta at forskeren har politiske verdier som er totalt forskjellige fra eget ståsted. Det gjør sannsynligvis noe med tilliten til forskere, og med følelsen av å bli representert og hørt i politiske saker....

Les hele kronikken: Røde forskere er et demokratisk problem

Thursday, March 7, 2013

Vitenskaplig presteskap i mediekirken Nrk

"Fryk­ten for at nord­menn blir mino­ri­tet i eget land ser ikke ut til å bli en rea­li­tet hver­ken i vår eller våre barns leve­al­der, sier fors­ker Kris­tian Rose Tron­stad ved Norsk Insti­tutt for By- og regions­forsk­ning (NIBR) til NRK, som med det kon­klu­de­rer at en “FrP-myte”, spredd blant andre av Chris­tian Tybring-Gjedde, om at nord­menn blir mino­ri­tet i løpet av få gene­ra­sjo­ner, er “avlivet”.

En repre­sen­tant for insti­tutt­sek­to­ren – poli­tik­kens og for­valt­nin­gens utre­dende arm, og der­med en del av det kor­po­ra­tive maski­ne­riet – han­kes altså inn av sta­tens kring­kas­ter for å bero­lige befolk­nin­gen om virk­nin­gene av poli­tik­ken til det største regje­rings­par­tiet, omtrent på dagen seks måne­der før stortingsvalget.

Det blir noe ufri­vil­lig komisk over den slags i våre dager.

La oss gå Tron­stads og NRKs utsagn litt nær­mere etter i søm­mene. Man opp­da­ger da ganske raskt at en ukri­tisk sjel risi­ke­rer å bli lurt av prak­tisk talt hvert eneste ord....

.....Det gjør ikke Tybring-Gjedde, som der­for har sine ord i behold – noe NRKs pub­li­kum, her­under også Arbei­der­par­ti­ets vel­gere, ganske sik­kert for­står utmer­ket på egen hånd.

Arbei­der­par­ti­ets stra­te­ger for­står det også, de kan bare ikke si det høyt. Der­for fort­set­ter de med medi­ers og inn­bilte auto­ri­te­ters hjelp å gi inn­trykk av at FrP er på jor­det, mens de i all still­het stje­ler klærne deres mens de bader. Poli­tik­ken er, som Ronald Rea­gan sa, ver­dens nest eldste yrke."

Les hele: Gjedde-eksorsisme ved NRKs alter

Les også: Tendensiøs tallbruk av NRK

Ta gjerne med denne artikkelen, også (stakkars Nrk, holder de på å dumme seg ut igjen?): Om å måle noe man ikke vil vite hva er, og bullshitte om det

Hmmm...dette blir verre og verre - nå har Nrk blitt en parodi på seg selv:
NRK en parodi på seg selv

La oss ta med noen piskeslag fra HRS, også: ....når NRKs intensjon synes å være å gå i strupen på FrP heller enn faktisk å få bekreftet/avkreftet sannhetsgehalten i myten.....Fortsatt er Østby forskningssjef i samme seksjon i SSB og bommer gjør de fortsatt. For selv ikke etter at SSB har oppjustert sine alternativ, så har beregningene ikke slått til. Med andre ord: SSB har tatt feil, år etter år. Sant eller usant, NRK? Sjekk i vei!
Les hele: Myte 3: Nordmenn blir minoritet i eget land

Nrk misliker virkeligheten

Nrk gjør et tappert forsøk på å omskrive virkeligheten. I sin serie hvor det tar for seg det de kaller innvandrermyter, prøver de å overbevise folk (og seg selv?) om at den massive innvandringen vi har hatt i flere år, ikke representerer noe problem.

"....Det blir neppe bedre av jour­na­list­la­get Kathrine Ham­mer­stad, David Vokislav Krek­ling, Glen Imrie, Tom Halsør og Hen­rik Lied åpen­bart ikke for­står det de leser. I dagens epi­sode “Inn­vand­rerne er kri­mi­nelle og mis­bru­ker norske vel­ferds­go­der” kunn­gjør de der­for føl­gende:
Blant annet viste et dyp­dykk i vold­tekts­sta­ti­stik­ken at inn­vand­rere var svakt over­re­pre­sen­tert i saker der man hadde kjente gjer­nings­menn. Sam­ti­dig begås rundt to av ti lov­brudd i Norge av per­soner med innvandrerbakgrunn.
Akk, NRK-journalistenes dykk kan nok kal­les mye rart, men ikke dypt. For når man leser den samme rap­por­ten de len­ker til, viser den noe som ingen ved sine fulle fem ville finne på å kalle “svak over­re­pre­sen­ta­sjon”. I ste­det under­stre­ker den en trend som har vært obser­ver­bar i flere år - til tross for noen like for­ut­sig­bare, som ube­hjel­pe­lige for­søk på omskrive den utri­ve­lige vir­ke­lig­he­ten: over­re­pre­sen­ta­sjo­nen hos per­soner med ikke-vestlig bak­grunn er vold­som og den øker....

....Så kan man jo bare lure på hvor­dan det i det hele tatt er mulig for lese- og skrive­føre jour­na­lis­ter å kalle dette en “svak over­re­pre­sen­ta­sjon”, men som det blir sta­dig kla­rere for lan­dets lisens­be­ta­lere: I NRK, der kan alt gå an."

Les hele: Der øst er vest og fem og to er ni

Wednesday, March 6, 2013

Hadde vi bare hatt flere som Øystein Stray Spetalen

Det Øystein Stray Spetalen sier i intevjuet med Manifest Tidsskrift er egentlig ikke noe nytt. De fleste har visst alt sammen lenge. Men noen bør si det, og det er det kaptitalisten Spetalen tør å gjøre. Vi burde hatt mange flere som ham.

Situasjonen er mer dramatisk enn nordmenn flest kan fatte, mener investor Øystein Stray Spetalen. Milliardæren mener storbankene holder hele befolkninger – som den greske – som gisler, og utøver en «finansiell terror» som rammer ikke bare de fattige og offentlig velferd, men hele samfunnets økonomiske helse....

....– De 0,1 prosent på toppen er ikke nødvendigvis innovatører og verdiskapere. De er ofte karrierefolk som har åla seg inn i et finansielt system der de sitter sammen med kompisene sine og tapper systemet for enorme verdier, hevder investoren....

...Banksjefer og meglere med gigantbonus beriker seg ved å gamble med andres midler. De belønnes når det går bra og får en gyllen fallskjerm når det går dårlig...

Les hele intervjuet med Spetalen her: Finansterrorisme

Saturday, March 2, 2013

Everything is a Remix

Nothing is original, says Kirby Ferguson, creator of Everything is a Remix. From Bob Dylan to Steve Jobs, he says our most celebrated creators both borrow, steal and transform.

Build a School in the Cloud

Sugata Mitra. Hear his inspiring vision for Self Organized Learning Environments.

Watch many more at the TED web site: TED: Ideas worth spreadingDette visste du helt sikkert: Barn som flytter til et nytt land, lærer det nye språket automatisk.

Men visste du at egenskapen til å lære et nytt språk automatisk, stopper ved 13-årsalderen? Etter det må barn lære nye språk slik vi voksne gjør.

Hvorfor egenskapen stopper ved 13-årsalderen vet forskerne fortsatt ikke.