Thursday, May 30, 2013

Den norske modellen

Norge er et over­by­rå­kra­ti­sert Norge, et Norge på offent­lige over­fø­rin­ger, et Norge pre­get av inkom­pe­tanse, hvor man sat­ser på PR og spin­dok­to­rer, på fasade frem­for inn­hold. Det er et land hvor ingen tar ansvar, hvor man later som om: hvor vir­ke­lig­he­ten er kon­se­kvens­fri. Men det er vir­ke­lig­he­ten aldri. 

Aldri har Norge vært mer delt, hatt større for­skjel­ler, og levd i mer for­skjel­lige ver­de­ner. Det er nok å ta toget inn til byen og vandre i Oslos gater for å kon­sta­tere det.

Noen tje­ner godt på en modell der sta­dig færre arbei­der og det hen­tes inn sta­dig flere arbeids­inn­vand­rere. “Man” har et inn­trykk av at Norge har opp­fun­net en modell der trærne vokser inn i him­me­len, at veks­ten er selv­dre­vet. Mange har inter­esse av at karu­sel­len snur­rer noen år til.


Den norske model­len kjenne­teg­nes av følgende, basert på de siste års politikk i AP-staten Norge:


- Påføre lan­det vel­ferds­ut­gif­ter vi egent­lig ikke har råd til.  I til­legg til frem­ti­dige økono­miske for­plik­tel­ser på sum­mer så store at de nær­mest er umu­lige å fore­stille seg. Alle­rede nå bru­ker vi 34,5 pro­sent av stats­bud­sjet­tet på for­skjel­lige tryg­der, og denne ande­len økte med hele 7,1 pro­sent - 23 mil­li­ar­der kro­ner - bare fra 2011 til 2012.

- Drive med stor­stilt import av men­nes­ker. Dette er mennesker som i stor grad blir trygde­mot­ta­kere som over­ho­det ikke bidrar økono­misk til fel­les­kas­sen, eller bidrar med mindre enn de tar ut. Ifølge Sta­tis­tisk sen­tral­by­rås tall har inn­vand­rin­gen siden 2005 kos­tet sam­fun­net 71 mil­li­ar­der kro­ner. Det har hit­til kos­tet hver eneste arbeids­ta­ger i Norge 28.000 kro­ner. I til­legg har de inn­vand­rerne som til nå har ankom­met fått rett til offent­lige vel­ferds­go­der som vil koste hele 376 mil­li­ar­der kro­ner mer enn de vil bidra med i skat­ter og avgifter. Innvandringsregnestykket er slik: Påløpte og fremtidige nettokostnader ved ikke-vestlige innvandrere og deres barn som allerede befinner seg i Norge, beregnes til 1200 milliarder kroner. Hvis ikke-vestlig innvandring fortsetter på nivå med de fem siste årene, vil de totale kostnadene summere seg til 4100 milliarder kroner netto ved utgangen av dette århundret. Det tilsvarer verdien av Oljefondet og statens Statoil-aksjer, fortalte SSB og Finansavisen 13.april, dvs det var Finansavisens regnestykke, og SSB satte to streker under.

Smak på dette en gang til: bare den ikke-vestlige innvandringen spiser op hele oljeformuen og mer til. Og det er verre enn som så, for regnstykket forutsetter 100 prosent integrering av 2.generasjon. Men hvis 2.generasjon blir som foreldrene, ja, da øker utgiftene til rundt 6 000 kroner.


Tenk: den pensjonen vi alle tok for gitt vi og våre barn og barnebarn skulle få inntil ganske nylig, kan forsvinne som dugg for solen.

Nå har også godhetens apostler vedtatt at Norge skal ta imot 8000 syriske flyktninger som vil koste om lag 90 milliarder kroner. En av de få politikerne på Stortinget som tør å påpeke galskapen, er Christian Tybring-Gjedde. Se hans tale i Stortinget her: Kjære godhetens apostler!


- Lure befolkningen ved hjelp av mediebedrifter som er lønnet av staten. Mediene har gått over fra å være opp­ly­sere til å bli for­mør­kere. På bare syv år har den sit­tende regje­rin­gen brukt over 70 mil­li­ar­der på inn­vand­ring, og de frem­ti­dige for­plik­tel­sene vokser med eks­press­fart. Etter Finans­avi­sens bereg­nin­ger, basert på SSBs tall, vil hver ikke-vestlig inn­vand­rer koste 4,1 mil­lio­ner i sitt livs­løp, og i 2012 ankom 15.400 nye. Det vil si at sta­ten påtok oss 63 mil­li­ar­der i utgif­ter bare i 2012. Disse graverende opplysninger har de øvrige avisene og etermediene ikke videreformidlet til det norske folk. Mediene i Norge har blitt poli­tiske bak­spil­lere på en måte som er ufor­en­lig med en fri presse.

Uten denne “sty­rin­gen” ville ikke medie­nes bilde av Norge kunne opp­rett­hol­des. Da ville det bli vans­ke­lig å være jour­na­list og redak­tør. Man fore­trek­ker hel­ler taushet.


- Et helsevesenet uten tillit. 270.000 mennesker står i helsekø mens det finnes ledig kapasitet hos private tilbydere. Det er sykehuskø, undersøkelseskø, rusbehandlingskø, kø for sykehjemsplass og kø til psykiatrien. Nesten 30 prosent av befolkningen tror at norske pasienter blir skadet på sykehuset, og kun 14 prosent mener helsevesenet vårt er veldig godt. Ett vanvittig eksempel på hvordan helsenorge styres: Akershus universitetssykehus (Ahus), som eier lokalsykehuset, Stensby sykehus, vil kvitte seg med Stensby. Ahus har flere titalls pasienter på korridor til enhver tid, flere dager ventetid på akutte operasjoner og lav bemanning. Stensby sykehus, derimot, har 26 ledige senger, fire nye operasjonssaler og en egen avdeling for kreftsyke i siste fase av livet, med tipp topp fasiliteter - men alt dette står ubrukt. Her kunne pasientene som Ahus har for mange av, fått behandling.

En his­to­rie om Ung­doms­psy­kia­tri­ens fallitt. Her er et kroneksempel på at vi prioriterer flere rettigheter til andre lands borgere enn våre egne. Når vi kan gi dem rett til å leve et par år i Norge på statens regning, så må vi da for svarte kunne tilby våre syke og gamle et skikkelig tilbud også!!! En kan bli så forbanna!

«Norsk helse­tje­neste er blant de beste i ver­den», sier helse­mi­nis­ter Støre. Dess­verre ser vi at utvik­lin­gen går i feil ret­ning. I ver­dens rikeste land burde vi ha til­strek­ke­lig per­so­nell til å ta vare på for tid­lig fødte sped­barn. Vi burde kunne sikre at kreft­pa­si­en­ter slip­per å vente i helse­køer. Det burde være en selv­følge at syke og gamle får ver­dig behand­ling og pleie. Vi ser sta­dig flere tyde­lige tegn til at Nor­ges helse­tje­neste nå grad­vis smuld­rer opp, skrives det innledningsvis i Varslerbrev til det norske folk.

Are Saa­stad har arbei­det 20 år innen helse­sek­to­ren, nær­mere bestemt psy­kia­trien, og vært til­lits­valgt. I våres kom boken hans om kri­sen i helse­ve­se­net. I bidra­get til anto­lo­gien skri­ver han om at han har støt­tet den rødgrønne regje­rin­gen i begge valg, i 2005 med begeist­ring, og i 2009 under tvil.

- Men SV svik­tet, sa Saa­stad. De lovte å for­bedre seg, men ingen­ting skjedde. Slik kan man ikke opp­tre. Det er tillitsbrudd.

Der­for står nå Saa­stad åpent frem med kri­tik­ken. Arbei­der­par­tiet svart­ma­ler en blå-blå-regjering og sier den vil slippe mar­keds­kref­tene løs. Men det har den rød-grønne regje­rin­gen selv gjort, sa Saa­stad. - Det er liten for­skjell på par­ti­ene. Man sver­ger til stor­drift og økono­miske kri­te­rier og glem­mer at helse­ve­sen hand­ler om mennesker.
De poli­tisk ansvar­lige har ikke noe svar. De fore­trek­ker å tie ihjel kri­tik­ken. Eller man bru­ker sin makt til å dik­tere hvem man skal møte. Saa­stad for­talte at da helse­tje­neste­ak­sjo­nen skulle møte regje­rin­gen til debatt i Dags­nytt Atten, nek­tet stats­rå­den å møte den legen som best kan tema. Man ville ha en annen, og slik ble det.


- Heksejakt på feil meninger. Straff og trus­ler for å mene, skrive, tale. Trus­se­len, fryk­ten, uroen eller risi­koen har vært nok til at mange tier. Brennmerking av personer som ikke har de politsk korrekte meninger, har blitt vanlig. Desto mere ytringsfriheten innsnevres via lovverk, pk-moralisme og etiske villfarelser som «ytringsansvar» etc. jo mindre demokrati i praksis. Tilbake står kun et goldt inhumant skinndemokrati, hvor makteliten og dens klakører setter agendaen for hva man skal få si, høre og debattere.

Den moder­nes stats hoved­pro­sjekt er å indok­tri­nere, tera­peu­ti­sere, og sosia­li­sere folk til gode hold­nin­ger og gode tan­ker slik at de glatt og frik­sjons­løst slu­ker den poli­tiske eli­tens ideer om og rea­li­se­ring av det multi­kul­tu­relle sam­fun­net. Sta­ten har blitt til en indoktrinerings- og sosia­li­se­rings­ma­skin som skal sørge for als­kens mino­ri­tets­grup­per ikke blir dis­kri­mi­nert og at de får de samme ret­tig­he­tene, eller endog utvi­dede ret­tig­he­ter i for­hold til majoritetsbefolkningen.

I lik­het med for­ti­dens preste­skap mål­bæ­rer dagens venstre­ra­di­kale ”preste­skap” kra­vet om at ikke bare ord­skif­tet, men også tan­ken skal være ren for ”skitt” og ”grums”. Det ”nøy­trale” byråkrati- og elite­språ­ket med sin avkjøn­nede, karak­ter­løse og ”pie­tis­tiske” form blir den språk­lige malen for den offent­lige dis­kur­sen. Målet er et språk fritt for avlei­rin­ger av inn­sikt fra livets skitne strøm, den skitne vir­ke­lig­heten som de venstre­ra­di­kale eli­tene vil stenge ute ved å for­nekte den, ja helst vil de utrydde denne vir­ke­lig­he­ten. Det er dette al-Kubaisi kal­ler venstre­si­dens tanke­fa­scisme der små­let er å ”fri­gjøre” tan­ken for ”synd” på samme måte som de kristne pres­tene ”vas­ket” bort de urene tan­kene hos sine sogne­barn med Bibe­len i hån­den. 

- Per­son­lig fri­het er ansett som noe nega­tivt. Det vil si, med mindre du tilhører den venstrevridde makteliten. Holdningen til disse  er at hvis foliket har tak over hodet, mat i maven og klær på kroppen bør de være mer enn fornøyd. Som takk for at staten tar vare på dem, bør de stemme på Ap og SV. 


Et mangeårig sosialdemokratisk styrt Norge, har etablert en holdning om at onkel Stat alltid vet best. Derfor forventer mange også at onkel Stat skal ordne opp når problemer skal løses. Det sier mye om makteliten i Norge at i mange år har de politisk venstrevridde hatt Cubas diktator Fidel Castro og Venezuelas autoritære leder Hugo Chavez som idoler på den internasjonale politiske arena. Ikke mye personlig frihet og individualisme blant innbyggerne i de landene. 

Den venstrevridde makteliten i Norge benytter ofte skitne knep for å oppnå det de ønsker. Drittpakker og brennmerking er en del av deres kujonaktige måte å argumentere på. Man sør­ger for at visse ord ska­per asso­sia­sjons­rek­ker: høyre­ori­en­tert, isla­mo­fob, kristen-konservativ, og at de gis en odiøs klang. Et eksempel på slike kujoner, finnes i omtalen av en intern gruppe i UD, en såkalt ekspertgruppe:

- Feigt knefall og kapitulasjon for trusler. Å bøye seg for Den stor fatwaen som sier at alle grense­over­skri­del­ser på islams ene­mer­ker er for­bun­det med døde­lig fare, er det samme som å heise kapi­tu­la­sjons­flag­get før kam­pen i det hele tatt er begynt. Den danske kari­ka­tur­stri­den mar­ke­rer begyn­nel­sen på Den store fat­waen, som er utstrakt til å gjelde alt som gjel­der islam. Ved å for­dømme Jyllands-Posten og Dan­mark har Norge stilt seg bak Den store fat­waen, sym­bo­li­sert ved at Vebjørn Sel­bekk måtte be om for­la­telse. Norge aner­kjen­ner Den store fat­waen. Det skal ikke krenkes.

- Tryggheten har forsvunnet. Oslo – over 200 voldtekter i 2012. Umotivert vold, tyverier, voldtekter, bilbranner. Vårt en gang så fredfylte og uskyldige Norge har forandret seg totalt - og det gjelder ikke bare Oslo. Utryggheten har også forplantet seg til mindre byer og på landsbygda. 

Karl Johan er dyrenes verden på kveldstid, kunne vi lese på NRKs hjemmeside. Bare ved nedre Karl Johan, Oslo City og Jernbanetorget ble det anmeldt 13.550 lovbrudd i fjor.
– Det er ingen lovbrudd som ikke foregår her nede. Det er dyrenes verden på kveldstid. Mange setter seg i sjakkmatt – vurderingsevnen er påvirket av alkohol og rus, sier stasjonssjef ved Grønland politistasjon Kåre Stølen til NRK.no.

I snart 45 år har Ingrid Nygård bodd i Oslo og jobbet som drosjesjåfør. Nå vurderer hun å flytte fra hovedstaden fordi hun mener utviklingen i byen går helt feil vei. 69-åringen har kjørt drosje i hovedstaden i flere tiår og forteller at det er visse områder i byen hun prøver å unngå.

I fortvilelse flytter etniske nordmenn ut av tigerstaden, og fremmedkulturelle fra by og land, samt utland flytter inn. Den engang så pittoreske og koselige hovedstad er allerede blitt til en slags monsterby, hvor alt er tettpakket med problemer; økonomisk, sosialt og kulturelt, og hvor kriminalitet og vilkårlighet råder.


Nrk lar forskere og politikere forsikre folk om at frykten de føler i Oslo ikke er reell. Ved å for­telle folk at deres utrygg­hets­fø­lelse i byen er inn­bilt, ber fors­kere, poli­ti­kere og politi folk om å til­passe seg kriminaliteten.

To enkle forhold/spørsmål: Hvis Oslo er så trygg, hvor­for ved­tok Politi­for­bun­det på sitt siste lands­møte å gå inn for bevæp­ning, stikk i strid med for­man­nens ønsker, noe som var med­vir­kende til at han trakk seg noen måne­der senere? Burde ikke politi ha ganske god kjenn­skap til kri­mi­na­li­tets­ut­vik­lin­gen, eller er det inn­bil­nin­ger det også?

Den under­sø­kel­sen NRK har kjørt på og måten de har pre­sen­tert den på er den type til­pas­ning til kri­mi­na­li­tet som Selsing beskri­ver. Deres bud­skap får folk til å resig­nere, trekke seg inn i seg selv, til­passe seg. Det er politi, fors­kere, poli­ti­kere og presse som for­tel­ler dem at de inn­bil­ler seg ting. Men det under­lig­gende bud­skap er: Dette kan vi ikke gjøre noe med, du ens­lige bor­ger er helt alene. Du bør avfinne deg med tin­ge­nes til­stand og helst smile.


Dette skriver VG, og det er et slående eksempel på det rødgrønne vanstyret av vårt land: Hver eneste dag i sommer har Oslo-politiet løslatt kriminelle, utenlandske statsborgere som ikke har bosted eller arbeid i Norge. Politiet vet heller ikke hvem de er.

I et par solide styk­ker jour­na­lis­tisk hånd­verk kan Aften­pos­ten opp­lyse om at det lig­ger nes­ten sju hundre volds- og sek­su­al­for­bry­tel­ser hos Oslo-politiet hvor det ikke er avgjort hvor­vidt det skal rei­ses påtale, og en fem­te­del av sakene har lig­get i mer enn ett år. Selv gamle draps­sa­ker må ned­prio­ri­te­res hvis det duk­ker opp nye, for ikke å snakke om vold­tek­ter eller kjønnslemlestelser.

Etter­forsk­nings­ka­pa­si­te­ten i volds­sa­ker er altså ikke i nær­he­ten av å være god nok, og kan neppe påreg­nes å vokse til­strek­ke­lig i takt med til­strøm­nin­gen av men­nes­ker fra kul­tu­rer med større volds­til­bøye­lig­het. Etter­fors­kere har høyt syke­fra­vær, og flere ser seg om etter ny jobb.-Verktøykasse
Poli­tisk språk er i dag byg­get opp rundt nøk­kel­ord som gjen­tas og gjen­tas. De er svar på “utford­rin­ger”. Ordene er selv­re­fe­re­rende. En egen poli­tisk klasse har gjort dem til sine. Det er umu­lig å se for­skjell på en jus­tis­mi­nis­ter, en PST-sjef eller en spindoktor.

“Verk­tøy­kasse” er det nye sesam-ordet for bekjem­pelse av eks­tre­misme og ter­ror.

Den for­stå­el­ses­mo­del­len PST ope­re­rer med er ikke ade­kvat for å si det for­sik­tig. Det er en modell som er skrudd sam­men for å skåne opp­drags­gi­verne; den poli­tiske ledelsen.

Ledel­sen har laget seg en modell for hvor­dan sam­fun­net skal se ut, og de har gjort offent­lig for­valt­ning til instru­ment for rea­li­se­ring av poli­tiske mål. Når vir­ke­lig­he­ten kol­li­de­rer med målene ser man seg om etter bort­for­kla­rin­ger og syndebukker.Mediene har bestemt seg - Frp skal knuses"Mediene har lenge giret opp mot en valg­kamp der Frem­skritts­par­tiet skal gis så mye nega­tiv omtale at de aldri blir et reelt alter­na­tiv, men i ste­det står rib­bet til­bake og kan­skje blir så skuf­fet og for­nær­met at det går sin vei. Da harNRK, VG, TV2 og de andre gjort jobben.

Pro­mi­nente navn fra sen­trums­par­ti­ene del­tar vil­lig vekk i de utdelte rol­lene og opp­fø­rer seg som om de eier huset. At de balan­se­rer på kan­ten av sperre­gren­sen, at sen­trum risi­ke­rer å bli utra­dert, hører vi ingen­ting om.

I dag kunne VG stille og rolig deto­nere en bombe: En folke­valgt FrP-er i Stavanger-området er til­talt for vold­tekt av barne­vak­ten. Barne­vak­ten var en mann på – den gang, i novem­ber 2009 – 19 år. Det har altså tatt tre og et halvt år før til­tale forelå. Det hen­ger sam­men med at det gikk to og et halvt år før anmel­delse forelå. Det skjedde først 15. juni 2012. For­nær­me­des bistands­ad­vo­kat vil ikke si noe om hvorfor......"


Les hele: Valgkampen er begynt – voldtektstiltale mot FrP-er

Les også: Sjikanen av Frp

Leserkommentarer hos Document:

Jeg tok et skjermbilde av overskriften til VG siden den var litt drøy. Å bruke 'FrP-topp' er spesielt misvisende med mindre det er noen i FrPs sentrale ledelse som er siktet. Ikke la media slippe unna med slikt i denne valgkampen!
-Umklapp
Vi på denne bloggen ønsker å ta vare på vårt rennomé - derfor vil vi understreke at bildet ovenfor er hentet fra en annen blogg. Vi kjøper nemlig ikke aviser, og i særdeleshet aldri en avis som VG!

Wednesday, May 29, 2013

Du må ikke stjele

Ron Paul  used to keep a sign on his desk during his time in Congress that read: "Don't steal. The government hates competition."

Det samme gjelder den norske stat!

Sverige - ondskapens imperium

Den danske filo­so­fen Eva Agnete Selsing leg­ger ikke fing­rene imel­lom i beskri­vel­sen av Sve­rige:


"Ondskabens imperium ligger på den anden side af sundet. Hvor en eksplosiv cocktail af ekstrem politisk korrekthed, massiv indvandring og effektiv meningsundertrykkelse af anderledes tænkende, giver en katastrofe in spe.

Lad os se på nogle eksempler. Senest havde vi den kvindelige leder, der måtte acceptere, at en mandlig, muslimsk ansat ikke ville give hånd til hende, fordi hun er kvinde. Oveni hatten gav man manden 30.000 i erstatning for den ’krænkelse’, han angivelig havde været ude for. Ugen før så vi, at svenske politikere i ramme alvor mente, at mænd, qua deres køn, skal betale mere i skat end kvinder. Institutionaliseret økonomisk mandehad. Eller de skandaløse valgritualer, hvor borgerne de facto tvinges til at afsløre, hvem de stemmer på, da stemmesedlerne til de forskellige partier ligger udenfor boksene. Til frit skue. Der er ugesagerne, men der er også de mere generelle temaer.....

......Hvordan hyklerne i den svenske overklasse kan se sig selv i spejlet dag efter dag, er en gåde for anstændige mennesker: Hvis dine gerninger medfører vold, overgreb, trusler, undertrykkelse og social kontrol af dine medborgere (der aldrig har efterspurgt den virkelighed, du har sat dem i), og du ikke forholder dig til det, så er du et ondt menneske. Og ondskabens imperium består som bekendt af mennesker. Heja, Sverige!"
Les hele: Ondskabens imperium

Tuesday, May 28, 2013

Sverige, et land der fornuften ikke lenger råder

Se og hør en svenske snakke om tilstandene i Sverige. Ikke særlig lystig....

Sven R Larson, svensk ekonom boende i USA och bland annat författare till boken “Ending the Welfare State” analyserar i den här videon (“Larsons valvaka. Frågestund med Barbapappa”) Fredrik Reinfeldts sätt att hantera upploppen i förorterna. “Han är politiskt impotent, han har inte den blekaste aning om vad han ska göra åt de här kravallerna. Barbapappa har inte en susning. Han trodde med all säkerhet att de här kravallerna inte kunde inträffa. Han är fullständigt tomhänt, och det bådar inte gott för Sveriges framtid” säger Sven R Larson.


Nesten alle lyver, det gjorde de for 10-15 år siden også


Her kan du lese om løgnene som servers av asylsøkere. Fortalt av en afghaner.


Korruptionen når ända till läkarna som räddar hans liv. Förgiftningen kallas “en allergisk reaktion”, och journalen rivs sönder. Vid nästa attack, en månad senare, beskjuts den tjänstebil som Afzali färdas i med sju kulor. Nu vet han att han är en levande måltavla och att han måste fly. “Att jag lurat döden två gånger var bra, men det innebar inte att jag skulle ha tur och kunna göra det en gång till” skriver han i boken.

Sverige – ett nytt land med nya lögner

Zulmay Afzali flyr till Sverige. Han har en faster i Skåne, där han kan bo den första tiden. Han möter ett nytt land, en ny verklighet – och nya lögner. Av andra asylsökande får han veta att det gäller att ljuga ihop en så bra asylhistoria som möjligt för att få uppehållstillstånd. På första anhalten, Park Hotell i Malmö, får Afzali först dela rum med fem bosnier som super och försöker stjäla från honom, sedan med fyra afghaner som säger att han måste vara dum i huvudet om han inte fattar att varenda en som kommer till Sverige och söker asyl ljuger.


“Man behöver bara servera en bra historia och spela lite lidande. Lita på mig, de kommer att tro på oss”

Säger en av dem. Nästa hållpunkt är anläggningen för asylsökande i Alstermo i Småland, en liten ort med drygt 800 invånare. Där inser Zulmay Afzali att ingen enda av de asylsökande afghaner han talar med har något som helst behov av skydd eller asyl i Sverige. Nästan alla som kallar sig afghaner kommer från Iran. De har aldrig satt sin fot i Afghanistan. De utnyttjar bara samvetslöst det system som är avsett för människor som verkligen behöver hjälp och skydd.

“Nästan alla ljuger, det gjorde de för 10-15 år sen också”

Afzalis rumskamrat Shareef säger:


“Det här är Europa, min vän. Nästan alla ljuger, för annars får de inte positivt beslut. Tro mig, folk som kom hit för 10, 15 år sedan ljög också, och nu har de medborgarskap i Sverige eller något annat europeiskt land.”

Senare ska Afzali upptäcka vidden av asylbedrägerierna. Människor som sökt och fått uppehållstillstånd i något EU-land, till exempel Italien, söker asyl med falska papper i Sverige därför att de svenska bidragssystemen är generösare än de italienska. Personer från hazaraklanen som är födda och uppvuxna i Pakistan och aldrig har satt sin fot i Afghanistan söker asyl som afghaner trots att de inte har några asylskäl över huvud taget.


What are you, progressive or liberal, insane or sane?

I denne videoen snakker Pat Condell blant annet om den feige, løgnaktige og idiotiske pressen i Skandinavia.


Monday, May 27, 2013

Farlige folk hos Høyre

De voldelige opptøyene i Sverige avdekker en skremmende mangel på vilje fra konservativt hold til å ta virkeligheten innover seg. I Norge nekter Oslos ordfører Fabian Stang (H) å kommentere den demografiske utviklingen, mens i den svenske Riksdagen nekter statsminister Fredrik Reinfeldt fra det liberalkonservative Moderaterne å forholde seg til at opptøyene kan henge sammen med hvilken innvandringspolitikk som er ført. De konservative politikerne generelt ser ut til å ville styre skuta i senk heller enn å innrømme feil.

....Man må spørre seg: hva skal til for at det erkjennes at man har tatt feil i innvandringspolitikken? At man rett og slett har tillatt at en alternativ makt har fått etablere seg, en makt der vold, kriminalitet og trusler vinner frem? For det vi vitner i de svenske gatene er regelrette maktdemonstrasjoner. En voldskultur fra den islamdominerte verden har fått slå røtter – rett foran nesen på en bestyrtet, forvirret og hjelpeløs politisk elite, enten eliten er på venstre eller høyresiden....

....Den svenske løgnen blir mer og mer desperat. Det samme kan sies om en høyrepolitiker som Fabian Stang. Hva skal han og Høyre og andre partier som har ledet regjeringer siste 40 årene si når opptøyer som dette oppstår i Oslo, for det er etter alle solemerker kun et spørsmål om tid før vi igjen får tilstander som under Gazademonstrasjonene i Oslo i 2009? Hvem skal utpekes som syndebukken?....
Les hele: Brannslukking, fortielse og hetsEn skrekkelig tanke du bør ha i hodet på valgdagen: Tenk hvis Høyre får regjeringsmakt etter valget og Kristin Clemet, som ønsker vidåpne grenser til Norge, blir ny integreringsminister?

Man kan bli uvel av mindre!

Sunday, May 26, 2013

Finnland mener Sverige er et skrekkeksempel

Inte sällan brukar svenska politiker beklaga sig över att resten av Europa inte tar ett lika stort “ansvar” avseende flyktingar och invandrare. Med tanke på den senaste veckans händelser lär antalet länder i Europa som nu suktar efter en svensk invandringspolitik vara tämligen få – bland annat Finland där statsminister Jyrki Katainen efterlyser en “behärskad och bred” debatt om invandringen medan Sverige utpekas som ett skräckexempel.

Pølsegrillingens magi i Sverige

Sverige brenner. Hundrevis av biler er satt i brann, skoler er brent ned, bibliotek ødelagde, folk slått og mishandlet, enorme kostnader for utrykninger og beredskap - og grillede pølser.

Pølsegrilling er nemlig Sveriges universalmiddel for alt fra inngrodde tånegler til regelrette opptøyer. Hvis barna slår hverandre i hodet med en leke i barnehagen -  grill noen pølser! Barnas burdsdagsfeiringer - tvangsfor alle med grillede pølser. 

Opprør i et tyvetalls forsteder i Stockholm - fort frem med grillen. Og se bare hvor stille det har blitt i Husby etter pølsegrillingen....

Indoktrinering via rollespill"....Man kan trygt fastlå at kon­fir­man­tene i disse rolle­spil­lene neppe lærer at asyl­inn­vand­rin­gen regis­se­res av kri­mi­nelle nett­verk som tje­ner svære pen­ger på å frakte asy­lan­ter over lande­gren­sene, som også kan utstyre dem med falske id-papirer og med sjablong-historier om deres bak­grunn. Ifølge en over­sikt fra Euro­pol er men­neske­smug­ling til Europa i omset­ning nå på stør­relse med den ille­gale nar­ko­tika­tra­fik­ken og er en bran­sje i kraf­tig vekst på grunn av liten fare for å bli pågre­pet og straffet.

Og kon­fir­man­tene lærer null om barn som av fami­lie og slekt­nin­ger sen­des rundt halve klo­den for å søke asyl i Norge, noe som kan beløpe seg til 70.000–200.000 norske kro­ner. De lærer neppe noe om at asyl­sø­kere finan­sie­rer asyl­rei­ser ved lån, og at et avslag på en asyl­søk­nad der­for betyr en ydmy­kende og far­lig retur til hjem­lan­det og et gjen­syn med fami­lier og kreditorer.

I den human­etiske kon­fir­ma­sjons­for­be­re­del­sen inn­går hel­ler ikke opp­lys­nin­ger om bevilg­nin­gene over bud­sjet­tene til Utlendings- og inte­gre­rings­di­rek­to­ra­tet på vel 11 mil­li­ar­der kro­ner årlig til asyl­sø­ker­til­tak, et beløp som sik­kert kan påplus­ses om man reg­ner med utgif­ter til berørte depar­te­men­ter og kom­mu­ner. Jeg tvi­ler også på om kon­fir­man­tene får opp­lyst noe om de ca. 130 asyl­mot­ta­kene her i lan­det, og at det i til­knyt­ning til dem job­ber tuse­ner av men­nes­ker i en av lan­dets største vekst­bran­sjer, «asylindustrien».

Sann­he­ten er at unge og sakes­løse kon­fir­man­ter gjen­nom rolle­spil­lene blir pre­sen­tert for et full­sten­dig for­vrengt bilde av asyl­sø­ker­virk­som­he­ten. Og dette bil­det blir dre­vet fram og dyr­ket av Human-Etisk For­bund i sam­ar­beid med mer eller mindre stats­støt­tede NGO-er som har stor inn­fly­telse på den fast­satte agen­daen i asyl- og flykt­ning­po­li­tik­ken. Føl­gene av – og kan­skje også målet med – denne indok­tri­ne­rin­gen er at ung­dom­men skal lyde det poli­tisk kor­rekte dik­tat, slik at menings­eli­ten uav­kor­tet får gjen­nom­ført sin poli­tikk og sine inter­es­ser ved å fjerne alle mot­fore­stil­lin­ger. Den human­etiske kon­fir­ma­sjons­for­be­re­del­sen er et vik­tig ledd i den venstre­ra­di­kale indok­tri­ne­rings­ma­ski­nen som så å si job­ber dag og natt på alle nivåer i det norske sam­fun­net for å skape en frik­sjons­løs kon­for­mi­tet på visse samfunnsområder....."

Les hele: «Humanistisk» asylspill og konfirmasjonsdrill

Her er litt motgift til indoktrineringen i regi av Human-Etisk Forbund og den politiske venstresiden:

Saturday, May 25, 2013

Statsminister Fredrik Reinfeldt

Den svenske statsministeren lever i en boble, han synes ikke å ha kontakt med virkeligheten. Se her:

"På grund av händelsernas allvar höll statsministern presskonferens den 21 maj. Alla har anledning att se fram mot en sådan tillställning med stor förväntan. Ja, till och med den mest kritiske som kanske tycker att statsministern aldrig sagt något vettigt har anledning att hoppas få höra något tänkvärt en gång som denna. Vad fick då den tålmodige lyssnaren veta?


Statsministern berättade också att han var stolt över att Sverige tar emot stora grupper från andra länder och att vi därför får ett spännande och mer öppet samhälle, vilket på lång sikt är något vi vinner på. På den punkten hade jag uppskattat en liten förklarande utvikning. Likaså hade jag uppskattat någon form av självkritik. Av sådant hördes intet. Var detta ett värdigt tal av en ledande politiker i en allvarlig situation? Den som svarar ja på frågan bör motivera svaret utförligt. Den uppmärksamme lyssnaren måste också ställa sig frågan: Fanns det något i statsministerns anförande som vittnade om att han är medveten om att samhället befinner sig i en akut kris? Den som fann tecken på det är värd en belöning. Själv noterade jag tyvärr ingenting i hans anförande som höjde sig över plattitydstatus. Åhörarna serverades helt enkelt ett axplock ur den stående floskelmenyn....."


Les mer - og få med dere leserkommentarene til artikkelen: Statsministern serverar och journalisterna gapar och sväljer

Men her er mer om de vanvittige, svenske politikerne, avfyrt av en av få svenske journalister som tør si sannheten:

Statsministern gör ytterligare en uppvisning i ynkedom

När vänstern – bombsäkert förutsägbart – ylar om klassklyftor och socialt utanförskap i ett av världens mest jämställda länder, utrustat med välfärdssystem som gynnar invandrare långt mer än svenskar – då är det rent ut sagt bullshit för att de ska slippa se sin egen delaktighet i konsekvenserna av den vanvettiga invandringspolitik de har medverkat till i decennier.

När statsminister Fredrik Reinfeldt (m) gör ytterligare en uppvisning i ynkedom och hållningslöshet och säger att det ligger på Husbyborna att ta sitt område tillbaka är det ett uttryck för samma sak: flykten från ansvar. Här domnar våra öron när vi hör översteimportören av våldsamma kategorier från Tredje världen säga att “det inte är med våld vi ska bygga det svenska samhället” och att vi “inte ska låta våldsverkare styra vår verklighetsbild”. Insiktslösheten och hyckleriet står i full blom.

Friday, May 24, 2013

Dette er det du betaler lisens for!

- I flere for­ste­der til Stock­holm sam­ler ung­doms­gjen­ger seg i gaten for femte kveld på rad, mel­der nyhets­an­ker i NRK Kvelds­nytt Inge­rid Sten­vold, og stil­ler spørs­må­lene alle lisens­be­ta­lerne lurer på:

- Hva er det som skjer nå? Hvor­for sprer opp­tøy­ene seg?

Les hva som skjedde videre i studio 5 på Marienlyst her:

Noe slikt hadde Stoltenberg aldri hatt mot til å siEtter min mening har ikke Norge en statsminister - vi har kun en regjeringsleder som heter Stoltenberg. Denne administratoren ville aldri hatt mot til å si det samme som statsministeren i Australia:


Australias statsminister, Kevin Rudd, ga onsdag denne beskjeden til landets innvandrere, først og fremst myntet på muslimene:

“Dersom dere ikke er lykkelige her, så reis. Vi tvang dere ikke til å komme hit. Dere ba om å få bli her. Så godta det landet dere aksepterte.»

Det var under en tale onsdag, der temaet var sikkerhetssituasjonen og risikoen for terroristangrep at statsministeren fra de australske Arbeiderpartiet tok bladet fra munnen, og henvendte seg til landets islamister, som ønsker å innføre Sharialover i Australia.

Statsministeren gjorde det klart at han støtter at den australske etterretningstjenesten holder et øye med landets moskeer.

”Innvandrere, ikke australiere, må tilpasse seg. Godta det, eller ikke. Jeg er lei av at denne nasjonen skal være bekymret over om vi fornærmer enkelt individer eller deres kultur. Etter terrorangrepet i Bali har vi opplevd en økning av patriotismen blant majoriteten av australiere,” sa statsministeren, og fortsatte:

”Vår kultur har utviklet seg over to hundreår med kamp, forsøk og seire fra millioner av mennesker som har søkt frihet. Vi prater for det meste engelsk, ikke spansk, libanesisk, arabisk, kinesisk, japansk, russisk, eller noe andre språk. Derfor: Dersom dere ønsker å bi en del av samfunnet vårt: Lær språket.

Dette er vår nasjon, vårt land, og vår livsstil, og vi vil tilby dere alle muligheter til å nye dette. Men straks dere klager over vårt flagg, våre forpliktelser, vår kristne tro, vår måte å leve på, oppfordrer jeg dere sterkt til å dra nytte av en annet stor australsk frihet: Retten til å reise.”

Uvitende journalister i Nrk

Et ungdomsopprør som det i Sverige er lite sannsynlig vil skje i Norge. Det mener flere eksperter NRK har snakket med.

Og hva slags "eksperter" er det Nrk har snakket med? Leder Kari Helene Partapouli ved Antirasistisk Senter er en av de såkalt ekspertene. 

Klikk på linkene nedenfor, der kan dere lese om Antirasistisk Senter - og etterpå kan dere gjerne skrive til Nrk-journalisten SVEIN VESTRUM OLSSON - svein.olsson@nrk.no 
og be ham oppdatere seg på hva slags organisasjon Antirasistisk Senter er.


Thursday, May 23, 2013

Kaktus til høyremannen Dag Terje Klarp Solvang


Nedenfor kan dere lese et leserinnlegg hos Document i forbindelse med artikkelen 
Vennskapets pris

"Aller først: Stor honnør til Hege Storhaug, samt Rita Karlsen i HRS, for fremme av kunnskapsfulle og innsiktsfulle innlegg for genuin folkeopplysning og frimodig debatt! -

Sosialdemokratiet er hovedarkitekten bak multikulturalismens doktrine innen de enkelte europeiske nasjoner her vest, for å gjennomføre drømmen om en monokulturell globalisert verden; hvor «det nye enhetsmenneske» skal tilpasses en ny FN-verdensorden for den endelige «evige» verdensfred.

Den nye «ismen»; Multikulturalismen, ble, ved sitt «flerkulturelle» idegrunnlag grunnet fremmedinnvandring, «stille» implementert byråkratisk, som veiledende, forordnede tilleggsproposisjoner av de sosialdemokratiske regjeringer på midten av 1970-tallet i den svenske Riksdag, så vel som i det norske Storting på slutten av 70-tallet. Dette skjedde uten allmennfolkelig debatt i det offentlige rom, eller etter demokratiske prinsipper om at folket skal si sitt ved valg – og da ikke minst angående saker, som vedrører og berører grunnleggende samfunnsendringer. -

Fortidens marxistisk-initierte Internasjonalisme er i «orwellske» formynder-termer og ditto nytale transformert til modernistiske pk-begrep som «mangfold», «det fargerike fellesskap» og «flerkultur», som i propaganda-sum blir noe slikt som «den berikende vei til det fullkomne jordiske paradis, hvor alt og alle er likelig materielt fordelt og humanistisk forbrødret med evig fred». Altså; en likhets-paradisisk melting-pot-society à la boken om «lykkelandet»; Aldous Huxleys «Vidunderlige Nye Verden» (1932).

Med denne supergode intensjon av en globalisert målsetning for det jordisk fullkomne, som ikke engang Vår Herre gjennom sitt skaperverk fra tidenes morgen har kunnet eller villet gjennomføre, er det, som - uansett sin naturstridighet, historisk empiri, naturrett og folkelig motstand på forstandens vegne - SKAL gjennomføres, koste hva det koste vil, synes det som! Dette er manisk beteende fra en selvbestaltet- og mere og mere lukket og innesluttet elite, hvor fanatisme og doktrinære dogmer er parret sammen i en suggererende pk-religiøs substans med stempel som «den endelige løsning for menneskeheten»; altså en form for moderne absolutisme. Det er derfor i denne kontekst, at man med rette kan tale om totalitære tendenser innenfor dagens makthierarki og dets teknokratiske, regimetroende hantlangere.

Og, som i et hvert totalitært anstrøket regime, så er også pressen «styrt og veiledet» av disse ideologiske føringer, både via journalisthøyskolens indoktrinerende «pk-etiske læresetninger» og ditto statsstøttede sær-forordninger som økonomiske «statsbidrag» og utvidede ytringsfrihetsbegrep - som for eksempel den hellige urørlige blanko-fullmaktslov om «pressefrihet», som (reelt udemokratisk) trumfer den enkelte borgers ytringsfrihet og dermed i sin ytterste konsekvens er en trussel for den allmenne rettssikkerhet (skoleeksempel her er Schjenken-saken). Med andre ord; friheten til – og dermed retten til, at få lytte på andres meninger er sterkt begrenset, når sosialdemokratiets ideologiske medløpere prediker «ytringsansvar» o.l. overfor den enkelte borger. Lyttefrihet og Ytringsfrihet er basale rettigheter for kommunikasjon mennesker imellom. Uten disse umistelige friheter og rettigheter, så har man kun et skinndemokrati, hvor diktaturet råder, hva enten det er parlamentært ansiktsløst, eller eneveldig lederfokusert. -

De såkalte «borgerlige» partier har dessverre annammet den sosialdemokratiske utopiske ide om «likhet og brorskap» over alle naturlige grenser. Disse «grenseløse verdier» er blitt «system-harmonisert» med høyre-liberale partiers nye markeds-ideologi for en global tilpasning. Denne ideologiske forbrødrings-syntese av det blålige og det rødlige «verdi»-konseptet for det grenseoverskridende, kan man finne igjen i Civita-Høyre og det borgerlige sosial-liberale Venstre, hvor de grenseløse «internasjonale menneskerettigheter» har like høy status og forrang kontra nasjonalstaten Norges Grunnlov og rikets territoriale uavhengighet, som hos sosialdemokratene og deres Internasjonale. Disse partiene vil da også forandre (kuppe) Grunnloven, slik at nasjonal og folkelig suverenitet kan avgis ytterligere til andre land og overnasjonale institusjoner.

Dette systemsamkjørte grenseløse kaosprosjekt, som er en villet politikk fra overnasjonale organer som Verdensbanken, EU og FN, gjennomføres med hard hånd i det borgerlig-styrte Sverige, hvor Høyres søsterparti Moderaterna sin kontraproduktive politikk splitter og raserer landet sønder og sammen. Også i Storbritannia ser man, at statsminister Cameron nå nærmest er handlingslammet som leder, hvor han styrer motsatt av hva som ble lovet velgerne FØR han selv tiltrådte som «konservativ» statsminister. Derfor går da genuint sosial- og nasjonal-konservative partier fram; som Sverigedemokratene (SD) i Sverige og Det britiske uavhengighetspartiet (UKIP) i Storbritannia kraftig frem på meningsmålinger og ved valg. -

Det Hans Rustad viser oss her på denne post om de stadige forsøk på dehumanisering av den opposisjonelle fritenkende, er derfor slettes ikke overraskende, når vi betrakter andre høyre-liberalistiske partiers agerende ute i Europa. En slik holdning er den virkelige ekstremisme, som igjen kan avle mot-ekstremisme. Men det forstår de tydeligvis ikke, i sin egen innskrenkethet.

At spesielt homofile høyre-folk og ditto «vestkantfruer» ikke forstår dagens alarmerende utvikling, er merkelig i en logisk og fornuftsmessig sammenheng - om man evner at blikke lenger enn sitt eget selv-diggende ego. Men når personlig føleri og media-fobi (redsel for pannestempling av pk-penneknekter) er en del av den mentale bagasjen for dagens grenseløse, ultra-liberalistiske, egosentriske brødpolitikere, så er der intet nytt under solen egentlig; man er faktisk noe så unaturlig som det at være redd for sin egen skygge! Tragedie og komedie hånd i hånd er det, når Høyre viser sin spaltede natur, men slettes ikke lystig, når man vet at om noen få måneder, så sitter de sannsynligvis i maktposisjon. -

Hege Storhaug har (aller nådigst vil jeg tro) fått lov til å henge «bjella på katten» i Aftenpostens nettutgave, mens venstreekstremist og multikulti-fantast Henrik Arnstads Frp-fascisme-tull-ball også fikk spalteplass i papiravisen naturligvis. Men, nettets nedslagsfelt er selvfølgelig uendelig, om man jamfør papirutgaven til AP, og den enormt positive responsen fra folket i kommentarfeltet var som et forløsende folkebrøl fra Bislett i gode gamle rotnorske dager, da «vi» var oss alle uten noe problem.

http://www.rights.no/2013/05/kronikk-i-aftenposten-en-lydlos-bombe/

Så - En Takk til Hege Storhaug: Storslagne, velduftende roser i rødt, hvitt og blått er herved avsendt!

Og - Til den homofile (og særs fordomsfulle og intolerante) høyremannen Dag Terje Klarp Solvang, med sitt «liberal-konservative» Janus-ansikt: Kaktus er herved avsendt!"

-Pluto

Wednesday, May 22, 2013

Hege Storhaug


Stor takk til deg, Hege Storhaug! Du er Norges modigste kvinne! Du står i kuleregnet for alle oss andre. Og der har du stått støtt i mange år.
En utrolig utholdenhet! Du er vår helt og vårt håp. Du gir oss en stemme.
Måtte du få styrke til å fortsette arbeidet mot galskapen og løgnerne i vår midte!

Klem fra Marit.

-Marit

Ovenstående er en leserkommentar til artikkelen: Kronikk i Aftenposten: En lydløs bombe

Flere og flere forstår, heldigvis, at det Marit skrev er riktig. Hege Storhaug har allerede skrevet seg selv inn i historien som en av Norges viktigste personer!

Tror du pensjonen din er sikker?


Kronikken En lydløs bombe, hos aftenposten.no gitt tittelen Hvorfor forteller ikke mediene hva en ikke-vestlig innvandrer koster?  har fått nesten 12 000 anbefalinger til facebook. Det er ”helt vilt”, for å bruke et folkelig uttrykk, som passer i denne sammenhengen, for det er folkedypet som taler. En sammenlikning: debatten om kultur, der journalist Jon Hustads kronikk i samme avis, Ikkje min kulturminister, fikk nesten 8 000 færre anbefalinger. De over 4 000 delingene til facebook ble likevel ansett som en overveldende respons, hvilket det var. 

Jeg tror folk føler en genuin uro over mangel på kontroll ved landet de så høyt skatter. Økonomisk og verdimessig. Hva vil morgendagen bringe? Det brant i Stockholm i helgen. Når vil det brenne i Oslo (mer enn et par biler)? Hva med pensjonen min når den dagen kommer? Vil jeg få tilsvarende beløpet man får i dag? 

Til det siste spørsmålet kan jeg selv svare et klart nei. Troen på det har jeg for lengst mistet. 

Les hele: Rett og plikt

Nå får Sverige regningen


Sverige har mer eller mindre åpne grenser. Titusenvis av innvandrere har kommet og fått opphold i landet de seneste årene. Majoriteten av de som har fått oppholdstillatelse og svansk pass, aner ikke hva demokrati er, de aner heller ikke hva takknemmelighet er. Kravmentalitet er det som styrer de fleste av dem. 

Men de egentlig skyldige, er svenske politikere og mediene. Det er de som har tillatt at galskapen har fått utvikle seg. Nå kommer regningen! 

De få som har forsøkt å advare mot utviklingen, har blitt sosialt utstøtt og kalt rasister. Så langt ned i vanviddet har Sverige sunket.

"....Bud­ska­pet er tyde­lig: Man angri­per ordens­mak­ten, også i dens hoved­kvar­ter. Det er en offen­siv approach. Man går til angrep. Det er krigsstrategi.

Ved å tenne på biler viser opp­rø­rerne at de har makt, makt til å ødelegge sam­fun­net, og poli­tiet, sta­tens volds­makt, er maktesløs.

Det er en mak­tes­løs­het som sprin­ger ut av situa­sjo­nen: brannstifterne/opprørerne er mange, de er sivile, mas­kert og kan kom­mu­ni­sere via sms og nett.

Men den vir­ke­lige mak­tes­løs­het befin­ner seg et helt annet sted: I hodet på Fred­rik Rein­feldt, regje­rin­gen, Riks­da­gen, pres­sen og aka­de­mia. Det er der benek­tel­sen og avstå­el­sen av auto­ri­tet har fun­net sted. Kon­ti­nu­er­lig, systematisk.

Nå kom­mer regningen.


Ikke rart man har vans­ke­lig for å innse hva man selv har stelt i stand....."

Les hele: Svenskene er redde

Tuesday, May 21, 2013

Kronikk i Aftenposten: En lydløs bombe

Slik åpner Hege Storhaug kronikk hos aftenposten.no i dag: «De toneangivende mediene har sørget for at Norges befolkning unnslapp drønnet fra den økonomiske bomben detonert av Finansavisen: Fortsetter dagens innvandring spises hele oljeformuen opp sammen med verdien av Statoilaksjene. Regningen sendes Hvermansen i form av høyere skatter, mer arbeid og mindre velferd.»

År  ut og år inn er vi fortalt av politikere fra SV til Høyre at innvandringen gir oss økonomisk velstand. Samme mantra har samtlige toneangivende medier formidlet. For å kunne etablere denne myten, har media blitt nødt til å unnlate å rapportere faktiske forhold, som da Dansk Nationalbank i 2008 tallfestet at innvandringen er kolossalt kostnadskrevende, som når Human Rights Service i rapport etter rapport har lagt tall på bordet som viser det samme, eksempelvis i ”Tell ikke meg. Innvandringens kostnader og velferdsstaten” i 2009. Det året var det Stortingsvalg, og et budskap som avdekket at den ene regjeringen etter den andre har ført en politikk som vil amerikanisere velferdsstaten og øke forskjellene mellom folk skulle holdes unna offentligheten? Vi vet jo hvilket parti som kunne tjene på at sannheten ble lagt på bordet, ikke sant?

...Det er verre enn som så, for forutsetningen for kostnaden på 4 100 milliarder er at andregenerasjon integreres 100 prosent. Gjør de som foreldrene; forbruker langt mer trygder enn de betaler inn skatt, stiger kostnadene til over 6 000 milliarder.....

....Stoltenberg har altså over lengre tid visst at hans regjeringer kjører Norge i full fart mot fattigere tider? Han vet at han sender regningen for den hodeløse økonomiske politikken til våre barn? Han vet at de rike vil bli rikere (billig arbeidskraft), mens gjennomsnittsnordmannens velferd vil beskjæres: mer slunken lommebok og dårligere velferdstilbud? Det hylende paradokset er jo at det er Ap som har sittet lengst med makten etter at samme parti åpnet for ikke-vestlig innvandring på tidlig 70-tallet. Ap er altså i ferd med å avvikle en omsorgsfull velferdsstat, mens politikken til Frp ville fungert motsatt. Knapt til å tro, men sant.....


Les hele kronikken: Kronikk i Aftenposten: En lydløs bombe

Var det dine skattepenger som ble brukt?


UD gav 22 millioner til en «dialogstiftelse» der tidligere statssekretær Vidar Helgesen er styremedlem. Utbetalingene fortsatte etter at det var avdekket omfattende korrupsjon.

Riksrevisjonen sjekket konti for overføring av penger fra kapittel 163.71, «Humanitær bistand» og 164.70, «Fred, forsoning og demokratitiltak». For årene 2009 og 2010 ble det overført 2,9 milliarder kroner over disse kapitlene på Statsbudsjettet.

Les hele: Norske pengegaver til «Palestinavenner» ute av kontroll

Herlig underholdning fra Sverige

Der er store opptøyer i Sverige. Så pass har du vel fått med deg? Men kanskje du ikke er klar over at Sverige er et galmannsland der det er forbudt å identifisere en forbryter som utenlandsk? I Sverige kalles det for rasisme.

Hvor vanvittig Sverige har blitt (det er derfor det blir underholdende), kan du se fra denne leserkommentaren hos Document:


"Å sette seg til med live-sendinger i Aftonbladet og Expressen gjennom natten gav i det minste tre helt uforglemmelig komiske insidenter fra nattens rabalder.

Som da journalisten spurte en eldre nabo i Husby om han var redd. Nei, han var ikke redd. Han hadde hatt bilen stående i gaten, men den ble satt i flammer for tre uker siden. Man kunne formelig ane hva som raste gjennom tankene til journalisten, hvis avis hele natten hadde satt all tyngde på at årsaken til opptøyene var politivolden som inntraff lenge etterpå, da det ble helt tyst og returnert til studio uten ytterligere kommentar.

Eller ungdommene som uttalte at de gjorde dette fordi de hatet politiet, minutter før de gav seg til å kaste brostein på brannbiler og brannfolk som kom til stedet.

Heller ikke til å glemme med det første var Aftonbladets journalist, som natten gjennom stadig forsikret om at alt var "helt lugnt" samtidig som han måtte forklare alt fra eksplosjoner som lød i bakgrunnen, steiner som gikk veggimellom og som ved et tilfelle også måtte avbryte sendingen - før han dukket opp igjen få minutter senere og forsikret om at alt var like lugnt."
-Vincente7

Hvis du nå sitter der og måper, fordi du trodde at Sverige kun var synomymt med den koselige røde stugan, billig øl, flesk og røyk - da trenger du nok å oppdatere deg litt. Skriv Sverige i søkefeltet for denne bloggen eller les denne artikkelen,  Politiets skyld, og søk etter mer om Sverige hos Document.

Eller...kanskje ikke. Det vil nok ødelegge kosen og hyggen for deg. Kanskje du heller skal holde deg til Aftenposten og Nrk. Da kan du være trygg på at du får kun de snille nyhetene.  


Monday, May 20, 2013

Fra Guds Lam til politisk korrekte forvirrede høns


Det er ikke lett for en insti­tu­sjon som Den norske kir­ken å dis­kre­di­tere seg selv mer enn den alle­rede har gjort, men det skal inn­røm­mes at den prø­ver så godt den kan.


Mon tro om det er nos­talgi over tid­li­gere tiders speider- eller KFUM-leire som gjør seg gjel­dende når prest i Kir­kens Bymi­sjon Kari Veite­berg tar ini­tia­tiv til å over­natte i Sofien­berg­par­ken for å soli­da­ri­sere med rom­folk etter at Oslo bystyre har ved­tatt uten­dørs over­nat­tings­for­bud dertilbys?


Veite­berg får sågar støtte av bis­ko­pene i Tuns­berg og Sør-Hålogaland, Riks­aasen og Jør­gen­sen. Sist­nevnte sier til Vårt Land at han


synes dette høres ut som en flott måte å vise sym­pati og soli­da­ri­tet på.


Kunne ikke de tre bare ha tatt en over­nat­tings­tur i sko­gen med noen bekjente?


Les hele: Biskopelig virkelighetsfjernhet mot nye høyder
Leserkommentarer hos Document:Takk Christian Skaug, for Pauli Ord av det så absolutt mere salige slaget, i denne senmoderne trengselstid!


Det finnes to forskjellige verdener; den reelt virkelige og den innbilte, uvirkelige.


Disse «brave» apostoliske etterfølgere, som rundt regnet 2000 år etter Kristus helt tydelig har gått fra det å være Herrens hyrder, til å bli noe opportunt verdslig; altså fra Guds Lam til politisk korrekte forvirrede høns med ditto hjernevirksomhet for det mere sekulær-politiserte slaget. Disse siste dagers (van?)troende tilhører sistnevnte «uvirkelige verden» av kategorien pk-troende innen «Den sosialdemokratiske kirke», som nok ikke vesentlig er av dette Riket; hverken det rot-norske, folkelige – eller, den mere himmelske åndsvariant som hører Faderen til. Det er fristende å sitere de visdomsfulle ord om det hovmodige mennesket i denne kontekst: Hva gagner det vel et menneske om det «vinner den hele verden» (via retorikkens tankeløse føleri), men taper sin egen sjel (grunnet fundamental uforstand i handling)? -


«Løsningen» for disse villfarne kirkeverter og fremmedgjørende gjester forøvrig, er snublende nær det mere jordiske og jordnære element for denne «sosialdemokratisk åndsforbrødring» av praktisk (u)natur for den grenseløse velvillighet av sann tro på det utrolige: Hvorfor ikke åpne de ellers ganske så folketomme kirker for de herværende impliserte, samt ditto klerikale overskuddshjem for den mere basale og permanente hjemmekos, så kan de gjøre sitt allehånde fornødne på alle mulige måter; sammen - for en gjensidighetens evigvarende berikelse!? (Dog, må tilføyes; hinsides all verdslig-kosmisk fornuft naturligvis, men hva gjør vel dèt, når både ånd og kjød er skrøpelig nok).


Amen!?


-PlutoMatteus 6

En Levende Bok (LB)


6 1 «Ta dere i vare! Gjør ikke de gode gjerningene offentlig, for å bli beundret, for da vil dere miste lønnen i himmelen.

2 Når du gir noe til en tigger, så rop ikke ut om det slik som hyklerne. De blåser i trompeter i synagogene og på gatene for å gjøre sine velgjerninger kjent. Jeg sier dere; de har fått all den lønn de noensinne vil få.
3 Men når du er vennlig mot noen, så vær det i det skjulte – si ikke til din venstre hånd hva den høyre gjør.
4 Din Far, som kjenner alle hemmeligheter, vil lønne deg.»


Vi for vår del vil anbefale de kirkelig, forvirrede høns å skaffe seg litt kunnskap - for eksempel ved å se denne BBC-reportasjen om sigøynerne:


Og så var det Aftenposten - igjen

Hege Storhaug har en artikkel i Aftenpesten i dag, 19.05.13 om innvandringens kostnader som blir fortiet. Og hva tror dere skjedde da det flommet inn med leserkommentarer til artikkelen? Aftenposten sensurerte og slettet hele sulamitten. 

Kanskje ikke så rart - for som en leser skriver hos Document: En avis som i praksis er under kontroll av en eks-akp'er og endel oppsop fra Dagbladet er IKKE en konservativ avis.

Vi vil legge til at vi tviler sterkt på om Aftenposten kan kalles en avis i det hele tatt!

Les leserkommentarene her: NRK – en vedvarende ukultur

Dette blir verre og verre, Kyrre Nakkim

Her kan du se, Kyrre Nakkim - utallige eksempler på at Nrk siterer andre medier, for eksempel Finansavisen. Jada, du bør faktisk rødme nå!

Samtlige anbefales å besøke Document og lese leserkommentarene der. Det er opplysende og underholdende!


"Om man bruker søkefeltet hos nrk.no så dukker det opp flere hundre treff som ser ut til å handle om saker som er hentet fra noe som heter Finansavisen...

http://www.nrk.no/sok/index.ph...

Her bare noen av sakene som NRK har hentet fra Finansavisen, og som man vel må formode anses være av større opplysningsverdi enn fillesaken om noen tusen milliarder i utgifter som følge av masseinnvandringen -

Nordmenn velger hytter i Sverige - Østfold - NRK Nyhet... Hittil i år har det blitt solgt over 50 eiendommer. Det skriver Finansavisen...

Petoro kan bli trukket inn i anklagene mot Statoil, ifølge Finansavisen...

SAS innfører bonuspoeng i Norge - Økonomi ... innenriksflyginger. Selskapet stevner dessuten den norske stat, for å få opphevet forbudet mot bonuspoeng, skriver Finansavisen...

Staten storkunde hos PR-byråene - Økonomi I år blir offentlig sektor styrket med 200 kommunikasjonsrådgivere. Samtidig er staten blitt PR-byråenes viktigste kunde, skriver Finansavisen...

Ifølge Finansavisen tapte Lillestrøm spillertvisten i retten. Der har konkursboet til FC Lyn Oslo vunnet fram for sitt syn...

Det er optimisme hos operatøren StatoilHydro, som skal ha funnet olje vest av Træna, melder Finansavisen...

Vi mener alt er gjort riktig, sier Roald Bruun-Hanssen til Finansavisen - 130 mill i tap i eliteserien - Fotball Norske eliteserieklubber styrer mot et samlet underskudd på 130 millioner kroner, skriver Finansavisen...

Domstein skuldar 50 millionar - NRK – Sogn og Fjordane... ... 09.31. Mykje tyder på at 2012 blir nok eit tøft år for brørne Rolf, Gunnar og Knut Magne Domstein og konsernet deira, skriv Finansavisen...

Næringslivet trur på Grande Røys - NRK – Sogn og Fjord... ... I går sa redaktør i Finansavisen, Trygve Hegnar, at han knapt kunne tenke seg eit dårlegare val enn ein førskulelærar frå SV...

Skal servere øl under femmila - Sport ... Skal servere øl under femmila. Det skal serveres øl under femmila i Holmenkollen, skriver Finansavisen...

Må låne penger - Sørlandet - NRK Nyheter ... Styreleder Knut Brundtland i Voss Water raserte selskapets aksjekurs for å skaffe mer penger, skriver Finansavisen...

Osv osv osv."
-Steinadler

Kyrre Nak­kim snakker usant


Mange spør seg hvor­for NRK og de største avi­sene unn­la­ter å ta opp noen av de vik­tige sakene som Finans­avi­sen har offent­lig­gjort i sin flere uker lange artik­kel­se­rie over de over­ras­kende høye lang­sik­tige kost­na­dene ved masseinnvandringen.

Eller ret­tere sagt: Folk spør seg hvor­dan de even­tu­elt prø­ver å bort­for­klare den poli­tiske skjev­he­ten i sin egen dek­ning ved å for­svare en beslut­ning som ikke kan forsvares.


Apro­pos denne unn­la­tel­ses­syn­den er det fra NRK-hold både i pri­vat og halv­of­fent­lig sam­men­heng blitt sagt at man der på huset helst ikke bare vil refe­rere and­res nyhe­ter, men at de fore­trek­ker å pro­du­sere dem selv. En Document-leser som har bedt flere medier om for­kla­ring på taus­he­ten, for­tel­ler sågar at dette er blitt nes­ten ord­rett bekref­tet i en e-post fra Kyrre Nak­kim i NRK Nyheter.


Hvis man trodde på sva­ret, og for­øv­rig ikke visste bedre, kunne und­rin­gen ha opp­hørt med det. I lys av den senere tids opp­merk­som­het omkring den etiske stan­dar­den sen­tralt hos NRK Nyhe­ter, er pro­ble­met bare at man der star­ter dagen med minus ti tusen kre­di­bi­li­tets­po­eng, en saldo som lang­somt kan brin­ges opp nær­mere null i løpet av lang tids møy­som­me­lig arbeid........Spe­si­elt inter­es­sant er det at den him­mel­ro­pende usann­he­ten også sies å bli avle­vert av Kyrre Nak­kim. For hvem andre var det som hos NRK refe­rerte til TV2-saken om Bård Hoks­ruds sprell i Riga?...


Les mer om tøvet til Kyrre Nakkim og Nrk:


NRK – en vedvarende ukultur


Hvis Nakkim og andre tror de kan lure folk, så les denne leserkommentaren:


Det som gjør den uttalelsen enda mer uredelig er at hvis man minner om Hoksrud-saken, så ble denne tv2-saken eneste sak i debattprogrammet Debatten. For de som husker tilbake så sprakk Hoksrud-saken i 21-nyhetene på en onsdag (man kan minne om at en mulig overgrepssak mot en ordfører sprakk samme dag, selvfølgelig anonymisert til den store gullmedaljen). Ca 24 timer så var dette tema i Nrk's debatten.

Det er kanskje de som tenker, men det er da ikke spesielt? Det som gjør det spesielt er at på det tidspunktet som saken sprakk på tv2, så hadde Nrk med overveldende sannsynlighet en annen sak som tema til debatten. For det er vel ingen som tror at redaksjonen bak programmet debatten går bortimot hele uken uten å klargjøre for debatt. Før de så blir aktive siste 24 timer før debatten går på lufta.

Det forteller vel at Nrk knapt kunne vente med å få utbrodert Hoksrud-saken. Rett og slett meske seg i den til den store gullmedaljen. Og en av de som deltok i debattprogrammet: KYRRE NAKKIM.

Så mye for hans at de vil ikke refere til andres nyheter og vil helst produsere nyheter selv.
-smokewater

Nakkim og andre bør huske på at med internett lagres alt for fremtiden. Derfor; når de bløffer, kan det hentes frem igjen - og vi er mange som følger med!

Her kan du se hvorfor du ikke lenger behøver å kjøpe aviser

Det snak­kes om et hundre­talls bil­bran­ner, store ødeleg­gel­ser på byg­nin­ger i byde­len Husby i Stock­holm i natt. Tre politi­menn er ska­det under arbei­det med å få kon­troll på situasjonen.

Hva gjør avisene?


Leserne til Document har oversikten:
Avpixlat har en artikkel: 

http://avpixlat.info/2013/05/2...


Ikke ett ord i Aftenposten. 


VG: Maskerte ungdommer. Innvandrere ikke nevnt.

http://www.vg.no/nyheter/utenr...

Dagbladet: Ingenting. Det blir kanskje regnvær?!

-Hanne65


Hmmm! Merkelig! Jeg har lest flere aviser nå, og alt jeg kan lese de er at folk tar puppeoperasjoner på reiseforsikringen og at regnet KANSKJE kommer i kveld, at allergikere bør passe seg litt ekstra i disse dager og det værste var en ballongstyrt i Tyrkia.

Men opptøyer i nabolandets hovedstad er vel ikke noe å bry seg med??

-Spaceman_Spiff 
Siterer: "Husby-beboeren som Sveriges Radio har snakket med, hevder nattas tumulter er en konsekvens av dette.


- Det stemmer at det brant i biler, for etter det som hendte på mandag, da en 69 år gammel mann ble skutt og drept av politiet, har man villet stille politiet til ansvar. Man har ringt og holdt demonstrasjoner, men det er åpenbart at det ikke finnes andre kanaler enn dette, sier vedkommende."


Overhodet ikke overraskende fra sosialistene i Dagbladet. Selv om sosialistene selvfølgelig kan bruke "beboere" som en slags unnskyldning for å fronte disse meningene.


Jeg er undrende til følgende, er sosialistene i Dagbladet fullstendig hjernedød når det kommer til saker som ikke passer med deres virkelighetsoppfatning. For seriøst, hvor mye hjernevasket, virkelighetsfjern sosialist må man være i Dagbladet for å ikke se hvor ulogisk det er, at en respons på mulig klossete oppførsel fra politiet, er å fyre opp uskyldige folks biler og knuse uskyldige folks eiendom.


Og hvor mange av disse ca 40 pøblene som har rasert disse områdene har noen slags relevant tilknytning til denne personen som ble drept.


Grunnen til denne idiotiske vinklingen er veldig enkel: Dagbladet vet meget godt hvem som står bak disse ødeleggelsene, men selvfølgelig vil ikke Dagbladet formidle nyhetene "straight up". For det er trolig at sympatien ligger dypt hos Dagbladet til disse pøblene.


For å vise hvor uredelig dekningen til Dagbladet er så kan man gjøre en enkel test. La oss ta for gitt at vedkommende som ble drept var en høyreekstremist. Og at de som raserte dette området var "meningsfeller". Er det noen som tror at Dagbladet hadde samme "på avstand"-dekning? Sannheten er at da hadde Dagbladet vært "all over" denne saken. Hadde det da vært klossete politi? Glem det. Dagbladet hadde nevnt ca 10-20 i løpet av saken at vedkommende var "høyreekstremist"


Dagbladet- En avis for feige sosialistiske kjerringer av begge kjønn.

-smokewater


Saturday, May 18, 2013

Alt lagres for fremtiden

Lyst på litt historie?  Det er alltid morsomt å lese om Raymond Johansen, Eskil Pedersen, Gahr Støre og ikke minst - propagandakanalen Nrk.

Det som presenteres nedenfor er skrevet av signaturen smokewater i forbindelse med artikkelen  Trumf hos Document.

Se først dette innslaget fra Nrk:
Så kan du lese smokevaters kommentar:


"Denne tilnærmingen ble sett på som ok i det norske samfunnsklimaet. Hvor Raymond Johansen hevdet at folkevalgte og Breivik sto for det samme. Og Nrk lot ikke engang Frp få mulighet til å forsvare seg mot disse påstandene.

Det som derimot ble sett på som uakseptabelt var når Frp-representanter reagerte på dette slimete utspillet med å gå stortingets talerstol og spørre om det slimete innslaget som Johansen/Pedersen/Nrk konstruerte var noe som Ap sto bak. Det ble avvist med venstresidens favorittrespons at "Frp spilte offer-kort". Så gikk Sandberg på talerstolen og hadde en uheldig kommentar og voila så kunne Helga Pedersen storme ut til media i vandrehallen og gråte en skvett og dermed kunne Ap melke sympati.

Forøvrig hvis man sjekker når denne drittpakken ble videreformidlet så var det nøyaktig 4 mnd'er etter tragedien 22.7. Noen som tror det var tilfeldig? Og det var ca 1 uke før Sørheim/Husby kom med sin konklusjon om Breivik. Når man ser dette silmete innslaget så forklarer det hvorfor man fikk et massivt press mot sakkyndighetsrapporten til Sørheim/Husby. For hadde deres rapport blitt stående så ville Breivik som "trumfkort" falt bort.

For med Breivik som psykisk syk, så ville det vært useriøst å bruke Breivik som et slags "trumfkort" i politisk debatt.

Husker forøvrig at den samme Pedersen uttalte til en avis at han fryktet en "politisert rettsak". Snakk om å narre mennesker. Pedersen fryktet ikke politisert rettsak. Han ønsket mest av alt at den rettsaken mot Breivik skulle politiseres til den store gullmedaljen. Det kom jo f.eks frem blant bistandsadvokatene. En av bistandsadvokatene, dvs vedkommende som representerte ofre for de i Oslo, sa rett ut at andre bistandsadvokater var opptatt med det "politiske aspektet". Og nevnte da Auf's bistandsadvokat og Mette Yvonne Larsen.

Etter rettsaken så konkluderte det offisielle Norge at man hadde en verdig rettsak. Sannheten er at eneste grunnen til at rettsaken hadde en viss verdighet var statsadvokatene. I norsk MSM så mente man at statsadvokatene gjorde feil. Derimot i utenlandsk media så ble spesielt Bejer Engh rost for sin håndtering av Breivik. I det oppned samfunnsklimaet så ble det antydet at stadsadvokatene var "låst fast" i sin prosedering. Dvs i oppned samfunnsklimaet så prosederte de kun for utilregnelig. For å si det enkelt: Der er det nok oppned samfunnsklimaet som er "låst fast". For når oppned samfunnsklimaet fikk den ønskede tilregnelighet-konklusjonen i den andre sakkyndighetsrapporten så ville prosedering, sett fra oppned samfunnsklimaet ståsted, "down the middle" i praksis være å kjøre ensidig for tilregnelighet. Alt annet ville være "låst fast". for utilregnelighet.

Bejer Engh og Holden kunne valgt å sikre seg evig heltestatus hos det offisielle Norge. Som innebar at de ville sitte i sofaen både hos Skavlan og Senkveld. Hvor de ville få enorme oppslag i toneangivende hvor de ble fremstilt som superidealister, hvis de bare hadde prosedert ørlite vinklet. For å si det slikt. Nrk, Tv2, Vg, Dagbladet var helt giddy om at fokuset i rettsaken skulle være i det vide og brede på Frp-referansen. Så når statsadvokatene valgte og kun trekke inn den referansen som en objektiv faktaopplysning for så å gå videre så ble nok de overnevnte media snurt. Og det ble ikke bedre at når Frp-referansen ble trukket inn senere, så var det i sammenhenger som media ikke likte. Det skjedde bl.a da statsadvokatene opplyste at Frp var tilhenger av millitæraksjonen mot eks-jugoslavia. Noe som Breivik var mot. Og hvor Breivik ble spurt om han ikke visste det. Videre når statsadvokatene brukte Frp-referansen for å vise eks på Breiviks stormannsgalskap. Da han bløffet på seg en posisjon. Det irriterte nok de overnevnte media, for de har ønsket å skape et inntrykk av Breivik mest mulig sentral i Frp. I stedet avslørte statsadvokatene Breivik som en bløffmaker og i praksis som en nobody i Frp.

Men overnevnte media var nok meget fornøyd da forsvarer og bistandsadvokatene Larsen/Elgum selvfølgelig dro opp Frp-referansen. Og som ventet fra Breivik uttalte at han ikke hadde gjort det han gjorde hvis media hadde oppført seg annerledes i valgkampen i 2009, så flommet det over på twitter om Frp-referanse og gikk ikke lang tid før oppslagene var på plass. Og selvfølgelig med forventet Frp-fientlig vinkling.

Det Breivik faktisk uttalte var ikke sympati med Frp, men kritikk av media. For hvis man husker tilbake til perioden før valget 2009, så var det store gatekamper i ulike land courtesy ikke-vestlige innvandrere og venstreradikale. Men dekningen i norsk media var fraværende. For det er ingen hemmelighet at hvis media hadde gitt oppmerksomhet om disse gatekamper med ikke-vestlige som gikk berserk, hvem ville det gagnet med valget i Norge.

Det som er interessant i denne sammenhengen er at der norsk media var fullstendig fraværende når det kom til disse gatekampene i f.eks Sverige FØR valget, så var de samme media ikke sen med å pelle seg til Sverige dagen ETTER valget for å opplyse at lederen for Sverigedemokratene gratulerte Siv Jensen med valget."

Så intervjuer propagandakanalen Nrk posøren og snakkemaskinen Gahr Støre:

Og smokewater kommenterer dette, også:


"Nei Gahr Støre "kan ikke forstå". Men selv om han ikke kan forstå, så er det andre som gjør det. For slike som Støre og venstresiden er veldig dyktig til å ta på seg skylapper når det kommer til å forstå begrepet knebling. For knebling handler ikke bare om å ikke komme til. Det kan handle like mye om hvordan de ulike parter blir behandlet i debatten. Her kan man jo minne om den såkalte debatten hos Ole Torp med Anfindsen. De med skylapper kan si at: Jo men Anfindsen fikk jo komme til, så han ble ikke kneblet. Men hvordan ble den debatten satt opp. I skolegården for mange år siden så lærte man at "flere mot en er feigt". I den såkalte debatten så hadde opptil 4 mot 1. For å ikke glemme en meget biased debattleder. Og hvis man leste oppslagene i f.eks Adressa vedr. dette senteret på Stiklestad, så kan man si at kritikere ikke ble kneblet i forståelsen at de "fikk slippe til", men den redaksjonelle linja som Adressa la seg på hadde ingenting med seriøs journalistikk å gjøre. Hele dekningen gikk ut på sverte, håne latterliggjøre de som var kritikere.

Og hvis kritikere hadde protestert mot dette, hvordan hadde Auf tenkt å reagere? Jo AUF hadde tenkt å ha svære plakater hvor det var to bilder. Et bilde av en kritiker og et bilde av Breivik. Husk på at de uskyldige mennesker som altså ble klistret til en massemorder kun fordi disse var uenig i en bestemt ville da måtte leve hele livet, vel vitende at hvis noen tok et google-søk på dem, så ville det komme opp bilder hvor deres ansikt ble sidestilt med en massemorder. Her kan man snakke om en evigvarende sosial "kostnad".

Jeg har selvfølgelig dyp medfølelse for alle auf'ere m.t.p tragedien 22.7. Derimot når det gjelder Auf som organisasjon i kjølvannet av tragedien. F.eks meget kort tid etter tragedien så fant AUF som organisasjon ut at de skulle ha en innsamlingsaksjon. Utøya var selvfølgelig forsikret, og forsikringsselskap ville dekke de ødeleggelser som ble påført. Og ikke minst den motaksjonen som AUF som organisasjon planla i forhold til kritikere av det som skjedde på Stiklestad.

Og alt dette skjedde mens AUF's lederskap mente at de hadde en sørgeperiode.

For å ikke glemme hvor avventende AUF som organisasjon hadde til båtfolket i en lang periode. Der AUF's leder forsvant i en gedigen ferje, så satte vanlige kvinner og menn seg i sine småbåter og kjørte inn i kuleregn for å redde barn og unge. Og her er det viktig å skille på AUF'ere og AUF som organisasjon. For det var selvfølgelig AUF'ere som ville komme i kontakt med båtfolket etter tragedien.

Og igjen det som skjedde i forbindelse med ett års markeringen. Jeg kan ikke fatte at AUF som organisasjon planla en markering hvor de etterlatte i praksis ikke skulle få være der deres mistet livet. Og jeg finner det ufattelig at AUF som organisasjon klarte å utelate båtfolket fullstendig fra denne markeringen. På denne ellers meget mørke dagen som 22.7 var så sto båtfolket frem som et lys.

Den behandlingen som båtfolket fikk av AUF som organisasjon og ikke minst regjeringen og det offisielle Norge forøvrig, er kun mulig i et annerledesland som Norge. I alle, gjentar, alle siviliserte land i verden så ville disse menneskenes heltemodige innsats vært fremhevet fra første sekund. Bare for å sammenligne: Før norske myndigheter i hele tatt hadde opplyst om båtfolkets heltemodige innsats, utover å komme i kategorien "andre" som de delte bl.a med hun som satt i kassa i nærbutikken på landsiden til Utøya, så var denne personen http://no.wikipedia.org/wiki/M... æret av sitt HJEMLAND for innsatsen sin. Og man må huske på at Tyskland var IKKE "forpliktet" å ære han på noen måte. For han var ikke i Norge som offisiell representant. Han var en tilfeldig turist som var på campingplassen på landsiden til Utøya."