Wednesday, January 30, 2013

Arbei­der­par­ti­ets Helga Peder­sen har sett lyset

Arbei­der­par­ti­ets Helga Peder­sen vars­ler kamp mot trygde­eks­port, og kom­mer i den for­bin­delse med en uhyre vik­tig og ditto vel­kom­men prin­si­pi­ell betraktning:
- Vi må sikre oss at vårt vel­ferds­sam­funn og vårt sik­ker­hets­nett er bære­kraf­tig. De som laget dagens ord­nin­ger trengte ikke å ta hen­syn til at folk kom til Norge for å jobbe, mens kone og barn ble igjen i Polen, sier Peder­sen, som utta­ler seg i kraft av sitt verv som leder for Aps programkomité.
 
.....At denne tan­ken har strei­fet nest­le­de­ren i det største regje­rings­par­tiet, er gle­de­lig, tatt i betrakt­ning hvor lite det van­lig­vis er å glede seg over fra det hold. Poli­tisk ana­lyse er jo bort­imot uhørt fra disse admi­ni­stra­to­rene som skulle ha vært dagens ledere. Hva blir det neste? At hun sier lover er til for men­nes­ker, og ikke omvendt? Det å si at Ap er til for men­nes­ker, og ikke omvendt, er vel for mye forlangt....

Les hele: Glimt av politisk analyse fra uventet hold

Document felte Nrk Dagsrevyen

Jeg er så glad for at denne saken har "utvidet" seg i media. Hadde det ikke vært for Document.no, hadde denne saken gått ubemerket i arkivet som så mange, liknende saker før den.
Nå skal plutselig avisredaksjoner, kommentatorer og andre forståsegpåere ta opp saken og i noen tilfeller til og med bli indignert på vegne av aktor i saken.
Vi snakker om Nrk og ikke en lokal tv-stasjon, så de aller fleste nyhetsredaksjoner må jo ha fått med seg reportasjen men latt være å agere. Noe som sier mer om hvor ille det egentlig står til.

Dette er en stor fjær i hatten til Document.no og Nina HØ. Vi får håpe media åpner øynene og begynner å følge med på det som skjer her inne, istedet for å avfeie stedet som en "hatsajt" som Svenskene ville kalt det. Jeg er sikker på at meninger som forfektes her inne finner man hos brorparten hos den norske befolkning. De har bare ikke oppdaget document.no før.
-KafirFar

Leserkommentar til artikkelen:
Når feilen er at det ikke er en feil

Les også:

NRK Dags­revyen er gjen­stand for mas­siv kri­tikk, og etter en rekke sub­stans­løse bekla­gel­ser og bort­for­kla­rin­ger kom­mer ende­lig sel­veste kring­kas­tings­sje­fen på banen. Og man kan ikke bli annet enn impo­nert over at Hans-Tore Bjerk­aas fak­tisk kla­rer å skrive en hel artik­kel uten å berøre sakens kjerne med et ord. Til gjen­gjeld bidrar han med føl­gende høy­stemte proklamasjon:
NRK vil aldri gi etter for kra­vet om at våre redak­sjo­nelle vur­de­rin­ger skal tas i offent­lig­he­ten, eller at NRKs jour­na­lis­ter skal stå i offent­lig gapestokk.
Det lyder så fei­ende flott at man nes­ten glem­mer hvor­dan det vir­ke­lig for­hol­der seg: at det ikke er opp til Bjerk­aas å bestemme det, og at både NRK og dets jour­na­lis­ter står der alle­rede. Til spott og spe.

Alle vet hvilke NRK-ansatte som var involvert og at disse fak­tisk vur­derte den svært mani­pu­le­rende repor­ta­sjen på for­hånd og fant at det var godt jour­na­lis­tisk hånd­verk - pas­sende for et over åtte minut­ter langt inn­slag på Dagsrevyen:

Jour­na­list Runar Hen­rik­sen Jør­stad
Repor­ta­sje­le­der Gunn­hild Viken
Vakt­sjef Ceci­lie Roang Bostad
Pro­gram­sjef Per Arne Kal­bakk
Nyhets­re­dak­tør Stein Bjøntegård


NRK-fortrengning ikke for fall?

Tuesday, January 29, 2013

Liberal rasisme

"....- Barna kom­mer til å bli med henne. Det er sånn rom­fol­ket lever, avslut­ter Runar Hen­rik­sen Jør­stad sentimentalt.

Han glem­mer å nevne at ikke alle barna kom­mer til å bli med denne gan­gen, for to av ofrene for Mustata og hen­nes med­skyl­dige er plas­sert i fos­ter­hjem og lever på hem­me­lig adresse i Norge og Sve­rige, mens to andre barn er retur­nert til Roma­nia hvor de får opp­føl­ging av lokalt barnevern.

Men kan­skje er de fire barna så hel­dige at de ikke får inn NRK der de befin­ner seg, slik at de i det minste slip­per viss­he­ten om at der fin­nes stats­in­sti­tu­sjo­ner som fak­tisk vel­ger å vise sin over­legne huma­nisme ved å la en full­sten­dig ukri­tisk jour­na­list bruke både sende­fla­ten og offent­lig­he­tens pen­ger til å piske opp sym­pati og for­stå­else for deres dømte overgripere?"
NRK - de svakestes forsvarer?

NRKs reporter bedriver her det Pat Condell kaller liberal rasisme. Vi holder forskjellige folkeslag/nasjoner til forskjellige standarder.
- ArbeiderenRelatert artikkel: Hylland Eriksen har klaget Aftenposten inn for PFU

State TV in Norway

Takket være Bruce Bawer, får utlendinger bedre kjennskap til Norge og norske forhold - for eksempel NRKs skamløse journalistikk og politiske tilhørighet.

Du kjenner sikkert til saken som Bawer omtaler i artikkelen nedenfor, den sterkt kri­ti­serte, mani­pu­la­tive repor­ta­sjen om den dom­felte Mirela Mustata i men­neske­han­dels­sa­ken i Ber­gen.

Tror du det var de store avisene som grep fatt i NRK-svindelen? Neida, det var den utskjelte bloggen Document ved Nina Hjerpset-Østlie som stakk hull på Nrk-byllen:  NRK - de svakestes forsvarer?

Forresten, Document er ikke kjøpt og betalt av staten i form av pressestøtte, så det er all mulig grunn til å støtte dem økonomisk. Hører du, Rimi-Hagen og andre milliarderer?

***


Well, it’s done. I just made the first of my two compulsory yearly payments to NRK – short for Norsk rikskringkasting. In English it calls itself the Norwegian Broadcasting Corporation, but believe me, there’s nothing remotely corporation-like about it. It’s a fully government-owned and government-operated outfit, and its fealty to the Labor Party worldview is reflected in the nickname by which some of its disgruntled viewers refer to it: ARK, or Arbeiderpartiets rikskringkasting – Labor Party Broadcasting.

....Still, every once in a while NRK tries to pull something so flagrant in its dishonesty that it actually erupts into something of a scandal. Case in point: the January 12 edition of Dagsrevyen featured an eight-minute story about Mirela Mustata, a Romanian gypsy, or Romani, woman who was in a Norwegian prison after having been convicted of “aggravated human trafficking” in a case involving four children. The clear objective of NRK’s report was to paint Mustata as a victim of cultural prejudice, punished simply for trying to keep her children from starving. To this end, NRK implied that Mustata had done nothing more than put her kids to work selling costume jewelry on the street – which, viewers were instructed, is a harmless, generations-old gypsy tradition. “I did everything I could to take care of my children,” a weeping Mustata said on camera.

What NRK tidily omitted from its report was the actual nature of the offense for which Mustata was convicted: namely, she had taken ten thousand euros in exchange for allowing her eleven-year-old daughter to be pinned down by several men and raped.....

...It says something about the media environment in Norway that the news outlet that called NRK on this outrageously irresponsible piece of reportage was not any one of the big newspapers – pretty much all of which share NRK’s basic political orientation, and many of which receive government subsidies. No, the piece that brought NRK’s mendacities to light was written by Nina Hjerpset-Østlie of the privately owned news and opinion website document.no (which, after the July 2011 Oslo massacre, won a degree of worldwide fame because it was a target of media and political elites eager to silence criticism of Islam). Asked by Hjerpset-Østlie to comment on her piece, NRK refused.....

Les hele: State TV in Norway: Paying to Be Propagandized

Noen bør ta over Sverige

Det har blitt sagt utallige ganger: Sverige er et galmannsland! Noen bør snart forbarme seg over landet og ta over styringen av Sverige. Jeg mener, er det ikke lite humant å la gærninger surre rundt i ørska uten at de blir tatt vare på?

Som Nina Hjerpset-Østlie hos Document skriver:

"Hva skulle vi vel gjort uten Sve­rige? Ikke før har den svenske regis­sø­ren Sofia Jupit­her lært oss at Thor­bjørn Egners høyre­eks­treme reto­rikk har gjort opp­vok­s­ende gene­ra­sjo­ner til frem­med­ha­tende, into­le­rante dritt­sek­ker, før Aft­on­bla­dets skri­bent Mar­tin Aagård tar en kikk på det norske land­ska­pet. Og hva ser han der? I hver kran og hver tut, så tyter nyfa­scis­ter ut.

Og de snak­ker nynorsk alle sammen!..."

Orker du mer vanvidd fra skrullingene i Sverige, så les hele saken her:

Olaf, du må vakne - nyfascistane kjem!

Monday, January 28, 2013

The euro Titanic has now hit the iceberg
Transcript:

"Another one bites the dust. Country number four, Spain, gets bailed out and we all of course know that it won't be the last. Though I wondered over the weekend whether perhaps I was missing something, because when the Spanish prime minister Mr Rajoy got up, he said that this bailout shows what a success the eurozone has been.

And I thought, well, having listened to him over the previous couple of weeks telling us that there would not be a bailout, I got the feeling after all his twists and turns he's just about the most incompetent leader in the whole of Europe, and that's saying something, because there is pretty stiff competition.

Indeed, every single prediction of yours, Mr Barroso, has been wrong, and dear old Herman Van Rompuy, well he's done a runner hasn't he. Because the last time he was here, he told us we had turned the corner, that the euro crisis was over and he hasn't bothered to come back and see us.

I remember being here ten years ago, hearing the launch of the Lisbon Agenda. We were told that with the euro, by 2010 we would have full employment and indeed that Europe would be the competitive and dynamic powerhouse of the world. By any objective criteria the Euro has failed, and in fact there is a looming, impending disaster.

You know, this deal makes things worse not better. A hundred billion [euro] is put up for the Spanish banking system, and 20 per cent of that money has to come from Italy. And under the deal the Italians have to lend to the Spanish banks at 3 per cent but to get that money they have to borrow on the markets at 7 per cent. It's genius isn't it. It really is brilliant.

So what we are doing with this package is we are actually driving countries like Italy towards needing to be bailed out themselves.

In addition to that, we put a further 10 per cent on Spanish national debt and I tell you, any banking analyst will tell you, 100 billion does not solve the Spanish banking problem, it would need to be more like 400 billion.

And with Greece teetering on the edge of Euro withdrawal, the real elephant in the room is that once Greece leaves, the ECB, the European Central Bank is bust. It's gone.

It has 444 billion euros worth of exposure to the bailed-out countries and to rectify that you'll need to have a cash call from Ireland, Spain, Portugal, Greece and Italy. You couldn't make it up could you! It is total and utter failure. This ship, the euro Titanic has now hit the iceberg and sadly there simply aren't enough life boats."

..................................
• Video: EbS (European Parliament)
• End music: Velvet Choker - Corner Stone Cues
..................................

• EU Member States:
Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Estonia, Spain, Finland, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, United Kingdom

Her er artikkelen Hylland Eriksen og Universitetet ville fjerne

....Sam­ti­dig som Hyl­land Erik­sen går til sak mot Aften­pos­ten og Bandehy, har han fått forsk­nings­nytt ved Uni­ver­si­tet i Oslo til å fjerne et inter­vju med ham, der han nett­opp snak­ket om å dekon­stru­ere majo­ri­te­ten. Klik­ker man på len­ken får man føl­gende beskjed: Dette doku­men­tet er ikke publisert.

Hvil­ket er et fal­sum. Hvor­dan kan uni­ver­si­tet delta i en slik retu­sje­ring av historien?

Hyl­land Erik­sen vil ha full kon­troll - over for­tid, nåtid og fremtid....

Hylland Eriksen har klaget Aftenposten inn for PFU

***


Ingen kan redigere nettet, spesielt ikke fjerne ting fra fortiden ( http://archive.org er nyttig i slike tilfeller )
http://web.archive.org/web/201...
Det er jo ikke kos for elitene å få revet av seg sin liberale maske i full offentlighet... La oss håpe vi får se mer av dette etterhvert, da flere journalister begynner å forstå at det er meningen at de skal jobbe for de som egentlig betaler for mediene (vanlige folk), og ikke de som kun viderefordeler midler som de har konfiskert fra vanlige folk.
- Tore_Hund

Og her er artikkelen som universitetet og Hylland Eriksen ønsket fjernet:


Håper på fem nye Culcom-år

Monday, January 21, 2013

Tror du fortsatt at Norge er et søkkrikt land?

Trodde du at Norge har en formue som er så stor at statens pengepinge renner over?

Det er det som har blitt sagt i mange år, at Norge har så mye penger at det har prob­le­mer med å plassere dem.

Feil!

Olje­fondet er per dato 3.723 mil­liarder kro­ner, men pen­sjons­for­p­lik­telsene til de offentlig ansatte er på over 4.300 mil­liarder.

Det er et veldig enkelt regnestykke: 

4 300 
3 723 -
--------------------------
= 577

Med andre ord - det manger 577 milliarder kroner for å dekke kun pensjonene til de offenlig ansatte.

Neida, det er ikke vi som har sittet her og regnet - derimot Hegnar sin avis, Finansavisen.

Du kan lese mer her: Oljeformuen er allerede lovet bort — i pensjoner til offentlig sektor

Prostitusjonslignende forhold i kongehuset

Nrk har en glimrende og betimelig kronikk: Monarkiet trenger kritisk bokettersyn

"...Når det norske kronprinspar drar på elleve dagers luksusferie på den karibiske Bounty-øy, St. Barts, og betaler 47 000 kroner i døgnet for det, så er ukepressen på pletten med reportasjer om det sorgløse strandlivet. Men hvorfor er det ingen aviser som forholder seg kritisk til at paret fra Skaugum på to korte uker svir av et beløp som tilsvarer en norsk politibetjents årslønn? Og hvorfor setter ingen seg ned for å undersøke om det kongelige paret selv har dratt fram kredittkortet, eller om de, slik deres danske kolleger har for vane, har latt andre betale for gildet?

Og hva med Mette-Marits Pucci, Gucci og Valentino-antrekk til opp mot en kvart million kroner stykket? Har hun betalt for dem? Hvor er de i så fall bokført i årsregnskapet fra det norske hoff?...

....Men hvorfor er det ingen aviser som forholder seg kritisk til at paret fra Skaugum på to korte uker svir av et beløp som tilsvarer en norsk politibetjents årslønn? Og hvorfor setter ingen seg ned for å undersøke om det kongelige paret selv har dratt fram kredittkortet, eller om de, slik deres danske kolleger har for vane, har latt andre betale for gildet?"

Les hele:Monarkiet trenger kritisk bokettersyn