Thursday, May 30, 2013

Den norske modellen

Norge er et over­by­rå­kra­ti­sert Norge, et Norge på offent­lige over­fø­rin­ger, et Norge pre­get av inkom­pe­tanse, hvor man sat­ser på PR og spin­dok­to­rer, på fasade frem­for inn­hold. Det er et land hvor ingen tar ansvar, hvor man later som om: hvor vir­ke­lig­he­ten er kon­se­kvens­fri. Men det er vir­ke­lig­he­ten aldri. 

Aldri har Norge vært mer delt, hatt større for­skjel­ler, og levd i mer for­skjel­lige ver­de­ner. Det er nok å ta toget inn til byen og vandre i Oslos gater for å kon­sta­tere det.

Noen tje­ner godt på en modell der sta­dig færre arbei­der og det hen­tes inn sta­dig flere arbeids­inn­vand­rere. “Man” har et inn­trykk av at Norge har opp­fun­net en modell der trærne vokser inn i him­me­len, at veks­ten er selv­dre­vet. Mange har inter­esse av at karu­sel­len snur­rer noen år til.


Den norske model­len kjenne­teg­nes av følgende, basert på de siste års politikk i AP-staten Norge:


- Påføre lan­det vel­ferds­ut­gif­ter vi egent­lig ikke har råd til.  I til­legg til frem­ti­dige økono­miske for­plik­tel­ser på sum­mer så store at de nær­mest er umu­lige å fore­stille seg. Alle­rede nå bru­ker vi 34,5 pro­sent av stats­bud­sjet­tet på for­skjel­lige tryg­der, og denne ande­len økte med hele 7,1 pro­sent - 23 mil­li­ar­der kro­ner - bare fra 2011 til 2012.

- Drive med stor­stilt import av men­nes­ker. Dette er mennesker som i stor grad blir trygde­mot­ta­kere som over­ho­det ikke bidrar økono­misk til fel­les­kas­sen, eller bidrar med mindre enn de tar ut. Ifølge Sta­tis­tisk sen­tral­by­rås tall har inn­vand­rin­gen siden 2005 kos­tet sam­fun­net 71 mil­li­ar­der kro­ner. Det har hit­til kos­tet hver eneste arbeids­ta­ger i Norge 28.000 kro­ner. I til­legg har de inn­vand­rerne som til nå har ankom­met fått rett til offent­lige vel­ferds­go­der som vil koste hele 376 mil­li­ar­der kro­ner mer enn de vil bidra med i skat­ter og avgifter. Innvandringsregnestykket er slik: Påløpte og fremtidige nettokostnader ved ikke-vestlige innvandrere og deres barn som allerede befinner seg i Norge, beregnes til 1200 milliarder kroner. Hvis ikke-vestlig innvandring fortsetter på nivå med de fem siste årene, vil de totale kostnadene summere seg til 4100 milliarder kroner netto ved utgangen av dette århundret. Det tilsvarer verdien av Oljefondet og statens Statoil-aksjer, fortalte SSB og Finansavisen 13.april, dvs det var Finansavisens regnestykke, og SSB satte to streker under.

Smak på dette en gang til: bare den ikke-vestlige innvandringen spiser op hele oljeformuen og mer til. Og det er verre enn som så, for regnstykket forutsetter 100 prosent integrering av 2.generasjon. Men hvis 2.generasjon blir som foreldrene, ja, da øker utgiftene til rundt 6 000 kroner.


Tenk: den pensjonen vi alle tok for gitt vi og våre barn og barnebarn skulle få inntil ganske nylig, kan forsvinne som dugg for solen.

Nå har også godhetens apostler vedtatt at Norge skal ta imot 8000 syriske flyktninger som vil koste om lag 90 milliarder kroner. En av de få politikerne på Stortinget som tør å påpeke galskapen, er Christian Tybring-Gjedde. Se hans tale i Stortinget her: Kjære godhetens apostler!


- Lure befolkningen ved hjelp av mediebedrifter som er lønnet av staten. Mediene har gått over fra å være opp­ly­sere til å bli for­mør­kere. På bare syv år har den sit­tende regje­rin­gen brukt over 70 mil­li­ar­der på inn­vand­ring, og de frem­ti­dige for­plik­tel­sene vokser med eks­press­fart. Etter Finans­avi­sens bereg­nin­ger, basert på SSBs tall, vil hver ikke-vestlig inn­vand­rer koste 4,1 mil­lio­ner i sitt livs­løp, og i 2012 ankom 15.400 nye. Det vil si at sta­ten påtok oss 63 mil­li­ar­der i utgif­ter bare i 2012. Disse graverende opplysninger har de øvrige avisene og etermediene ikke videreformidlet til det norske folk. Mediene i Norge har blitt poli­tiske bak­spil­lere på en måte som er ufor­en­lig med en fri presse.

Uten denne “sty­rin­gen” ville ikke medie­nes bilde av Norge kunne opp­rett­hol­des. Da ville det bli vans­ke­lig å være jour­na­list og redak­tør. Man fore­trek­ker hel­ler taushet.


- Et helsevesenet uten tillit. 270.000 mennesker står i helsekø mens det finnes ledig kapasitet hos private tilbydere. Det er sykehuskø, undersøkelseskø, rusbehandlingskø, kø for sykehjemsplass og kø til psykiatrien. Nesten 30 prosent av befolkningen tror at norske pasienter blir skadet på sykehuset, og kun 14 prosent mener helsevesenet vårt er veldig godt. Ett vanvittig eksempel på hvordan helsenorge styres: Akershus universitetssykehus (Ahus), som eier lokalsykehuset, Stensby sykehus, vil kvitte seg med Stensby. Ahus har flere titalls pasienter på korridor til enhver tid, flere dager ventetid på akutte operasjoner og lav bemanning. Stensby sykehus, derimot, har 26 ledige senger, fire nye operasjonssaler og en egen avdeling for kreftsyke i siste fase av livet, med tipp topp fasiliteter - men alt dette står ubrukt. Her kunne pasientene som Ahus har for mange av, fått behandling.

En his­to­rie om Ung­doms­psy­kia­tri­ens fallitt. Her er et kroneksempel på at vi prioriterer flere rettigheter til andre lands borgere enn våre egne. Når vi kan gi dem rett til å leve et par år i Norge på statens regning, så må vi da for svarte kunne tilby våre syke og gamle et skikkelig tilbud også!!! En kan bli så forbanna!

«Norsk helse­tje­neste er blant de beste i ver­den», sier helse­mi­nis­ter Støre. Dess­verre ser vi at utvik­lin­gen går i feil ret­ning. I ver­dens rikeste land burde vi ha til­strek­ke­lig per­so­nell til å ta vare på for tid­lig fødte sped­barn. Vi burde kunne sikre at kreft­pa­si­en­ter slip­per å vente i helse­køer. Det burde være en selv­følge at syke og gamle får ver­dig behand­ling og pleie. Vi ser sta­dig flere tyde­lige tegn til at Nor­ges helse­tje­neste nå grad­vis smuld­rer opp, skrives det innledningsvis i Varslerbrev til det norske folk.

Are Saa­stad har arbei­det 20 år innen helse­sek­to­ren, nær­mere bestemt psy­kia­trien, og vært til­lits­valgt. I våres kom boken hans om kri­sen i helse­ve­se­net. I bidra­get til anto­lo­gien skri­ver han om at han har støt­tet den rødgrønne regje­rin­gen i begge valg, i 2005 med begeist­ring, og i 2009 under tvil.

- Men SV svik­tet, sa Saa­stad. De lovte å for­bedre seg, men ingen­ting skjedde. Slik kan man ikke opp­tre. Det er tillitsbrudd.

Der­for står nå Saa­stad åpent frem med kri­tik­ken. Arbei­der­par­tiet svart­ma­ler en blå-blå-regjering og sier den vil slippe mar­keds­kref­tene løs. Men det har den rød-grønne regje­rin­gen selv gjort, sa Saa­stad. - Det er liten for­skjell på par­ti­ene. Man sver­ger til stor­drift og økono­miske kri­te­rier og glem­mer at helse­ve­sen hand­ler om mennesker.
De poli­tisk ansvar­lige har ikke noe svar. De fore­trek­ker å tie ihjel kri­tik­ken. Eller man bru­ker sin makt til å dik­tere hvem man skal møte. Saa­stad for­talte at da helse­tje­neste­ak­sjo­nen skulle møte regje­rin­gen til debatt i Dags­nytt Atten, nek­tet stats­rå­den å møte den legen som best kan tema. Man ville ha en annen, og slik ble det.


- Heksejakt på feil meninger. Straff og trus­ler for å mene, skrive, tale. Trus­se­len, fryk­ten, uroen eller risi­koen har vært nok til at mange tier. Brennmerking av personer som ikke har de politsk korrekte meninger, har blitt vanlig. Desto mere ytringsfriheten innsnevres via lovverk, pk-moralisme og etiske villfarelser som «ytringsansvar» etc. jo mindre demokrati i praksis. Tilbake står kun et goldt inhumant skinndemokrati, hvor makteliten og dens klakører setter agendaen for hva man skal få si, høre og debattere.

Den moder­nes stats hoved­pro­sjekt er å indok­tri­nere, tera­peu­ti­sere, og sosia­li­sere folk til gode hold­nin­ger og gode tan­ker slik at de glatt og frik­sjons­løst slu­ker den poli­tiske eli­tens ideer om og rea­li­se­ring av det multi­kul­tu­relle sam­fun­net. Sta­ten har blitt til en indoktrinerings- og sosia­li­se­rings­ma­skin som skal sørge for als­kens mino­ri­tets­grup­per ikke blir dis­kri­mi­nert og at de får de samme ret­tig­he­tene, eller endog utvi­dede ret­tig­he­ter i for­hold til majoritetsbefolkningen.

I lik­het med for­ti­dens preste­skap mål­bæ­rer dagens venstre­ra­di­kale ”preste­skap” kra­vet om at ikke bare ord­skif­tet, men også tan­ken skal være ren for ”skitt” og ”grums”. Det ”nøy­trale” byråkrati- og elite­språ­ket med sin avkjøn­nede, karak­ter­løse og ”pie­tis­tiske” form blir den språk­lige malen for den offent­lige dis­kur­sen. Målet er et språk fritt for avlei­rin­ger av inn­sikt fra livets skitne strøm, den skitne vir­ke­lig­heten som de venstre­ra­di­kale eli­tene vil stenge ute ved å for­nekte den, ja helst vil de utrydde denne vir­ke­lig­he­ten. Det er dette al-Kubaisi kal­ler venstre­si­dens tanke­fa­scisme der små­let er å ”fri­gjøre” tan­ken for ”synd” på samme måte som de kristne pres­tene ”vas­ket” bort de urene tan­kene hos sine sogne­barn med Bibe­len i hån­den. 

- Per­son­lig fri­het er ansett som noe nega­tivt. Det vil si, med mindre du tilhører den venstrevridde makteliten. Holdningen til disse  er at hvis foliket har tak over hodet, mat i maven og klær på kroppen bør de være mer enn fornøyd. Som takk for at staten tar vare på dem, bør de stemme på Ap og SV. 


Et mangeårig sosialdemokratisk styrt Norge, har etablert en holdning om at onkel Stat alltid vet best. Derfor forventer mange også at onkel Stat skal ordne opp når problemer skal løses. Det sier mye om makteliten i Norge at i mange år har de politisk venstrevridde hatt Cubas diktator Fidel Castro og Venezuelas autoritære leder Hugo Chavez som idoler på den internasjonale politiske arena. Ikke mye personlig frihet og individualisme blant innbyggerne i de landene. 

Den venstrevridde makteliten i Norge benytter ofte skitne knep for å oppnå det de ønsker. Drittpakker og brennmerking er en del av deres kujonaktige måte å argumentere på. Man sør­ger for at visse ord ska­per asso­sia­sjons­rek­ker: høyre­ori­en­tert, isla­mo­fob, kristen-konservativ, og at de gis en odiøs klang. Et eksempel på slike kujoner, finnes i omtalen av en intern gruppe i UD, en såkalt ekspertgruppe:

- Feigt knefall og kapitulasjon for trusler. Å bøye seg for Den stor fatwaen som sier at alle grense­over­skri­del­ser på islams ene­mer­ker er for­bun­det med døde­lig fare, er det samme som å heise kapi­tu­la­sjons­flag­get før kam­pen i det hele tatt er begynt. Den danske kari­ka­tur­stri­den mar­ke­rer begyn­nel­sen på Den store fat­waen, som er utstrakt til å gjelde alt som gjel­der islam. Ved å for­dømme Jyllands-Posten og Dan­mark har Norge stilt seg bak Den store fat­waen, sym­bo­li­sert ved at Vebjørn Sel­bekk måtte be om for­la­telse. Norge aner­kjen­ner Den store fat­waen. Det skal ikke krenkes.

- Tryggheten har forsvunnet. Oslo – over 200 voldtekter i 2012. Umotivert vold, tyverier, voldtekter, bilbranner. Vårt en gang så fredfylte og uskyldige Norge har forandret seg totalt - og det gjelder ikke bare Oslo. Utryggheten har også forplantet seg til mindre byer og på landsbygda. 

Karl Johan er dyrenes verden på kveldstid, kunne vi lese på NRKs hjemmeside. Bare ved nedre Karl Johan, Oslo City og Jernbanetorget ble det anmeldt 13.550 lovbrudd i fjor.
– Det er ingen lovbrudd som ikke foregår her nede. Det er dyrenes verden på kveldstid. Mange setter seg i sjakkmatt – vurderingsevnen er påvirket av alkohol og rus, sier stasjonssjef ved Grønland politistasjon Kåre Stølen til NRK.no.

I snart 45 år har Ingrid Nygård bodd i Oslo og jobbet som drosjesjåfør. Nå vurderer hun å flytte fra hovedstaden fordi hun mener utviklingen i byen går helt feil vei. 69-åringen har kjørt drosje i hovedstaden i flere tiår og forteller at det er visse områder i byen hun prøver å unngå.

I fortvilelse flytter etniske nordmenn ut av tigerstaden, og fremmedkulturelle fra by og land, samt utland flytter inn. Den engang så pittoreske og koselige hovedstad er allerede blitt til en slags monsterby, hvor alt er tettpakket med problemer; økonomisk, sosialt og kulturelt, og hvor kriminalitet og vilkårlighet råder.


Nrk lar forskere og politikere forsikre folk om at frykten de føler i Oslo ikke er reell. Ved å for­telle folk at deres utrygg­hets­fø­lelse i byen er inn­bilt, ber fors­kere, poli­ti­kere og politi folk om å til­passe seg kriminaliteten.

To enkle forhold/spørsmål: Hvis Oslo er så trygg, hvor­for ved­tok Politi­for­bun­det på sitt siste lands­møte å gå inn for bevæp­ning, stikk i strid med for­man­nens ønsker, noe som var med­vir­kende til at han trakk seg noen måne­der senere? Burde ikke politi ha ganske god kjenn­skap til kri­mi­na­li­tets­ut­vik­lin­gen, eller er det inn­bil­nin­ger det også?

Den under­sø­kel­sen NRK har kjørt på og måten de har pre­sen­tert den på er den type til­pas­ning til kri­mi­na­li­tet som Selsing beskri­ver. Deres bud­skap får folk til å resig­nere, trekke seg inn i seg selv, til­passe seg. Det er politi, fors­kere, poli­ti­kere og presse som for­tel­ler dem at de inn­bil­ler seg ting. Men det under­lig­gende bud­skap er: Dette kan vi ikke gjøre noe med, du ens­lige bor­ger er helt alene. Du bør avfinne deg med tin­ge­nes til­stand og helst smile.


Dette skriver VG, og det er et slående eksempel på det rødgrønne vanstyret av vårt land: Hver eneste dag i sommer har Oslo-politiet løslatt kriminelle, utenlandske statsborgere som ikke har bosted eller arbeid i Norge. Politiet vet heller ikke hvem de er.

I et par solide styk­ker jour­na­lis­tisk hånd­verk kan Aften­pos­ten opp­lyse om at det lig­ger nes­ten sju hundre volds- og sek­su­al­for­bry­tel­ser hos Oslo-politiet hvor det ikke er avgjort hvor­vidt det skal rei­ses påtale, og en fem­te­del av sakene har lig­get i mer enn ett år. Selv gamle draps­sa­ker må ned­prio­ri­te­res hvis det duk­ker opp nye, for ikke å snakke om vold­tek­ter eller kjønnslemlestelser.

Etter­forsk­nings­ka­pa­si­te­ten i volds­sa­ker er altså ikke i nær­he­ten av å være god nok, og kan neppe påreg­nes å vokse til­strek­ke­lig i takt med til­strøm­nin­gen av men­nes­ker fra kul­tu­rer med større volds­til­bøye­lig­het. Etter­fors­kere har høyt syke­fra­vær, og flere ser seg om etter ny jobb.-Verktøykasse
Poli­tisk språk er i dag byg­get opp rundt nøk­kel­ord som gjen­tas og gjen­tas. De er svar på “utford­rin­ger”. Ordene er selv­re­fe­re­rende. En egen poli­tisk klasse har gjort dem til sine. Det er umu­lig å se for­skjell på en jus­tis­mi­nis­ter, en PST-sjef eller en spindoktor.

“Verk­tøy­kasse” er det nye sesam-ordet for bekjem­pelse av eks­tre­misme og ter­ror.

Den for­stå­el­ses­mo­del­len PST ope­re­rer med er ikke ade­kvat for å si det for­sik­tig. Det er en modell som er skrudd sam­men for å skåne opp­drags­gi­verne; den poli­tiske ledelsen.

Ledel­sen har laget seg en modell for hvor­dan sam­fun­net skal se ut, og de har gjort offent­lig for­valt­ning til instru­ment for rea­li­se­ring av poli­tiske mål. Når vir­ke­lig­he­ten kol­li­de­rer med målene ser man seg om etter bort­for­kla­rin­ger og syndebukker.