Thursday, February 28, 2013

Alliansen H-Krf-V virker ikke noe forlokkende

Mens Norge opp­le­ver en his­to­risk rask og høy befolk­nings­vekst, åpner Høyre for større arbeids­inn­vand­ring fra land uten­for EØS-området. Par­tiet vil foku­sere på nærings­li­vets behov for å sikre seg “kom­pe­tente utlendinger”.

Her er noen leserkommentarer til artikkelen: Opphevet misbrukt spesialistordning

"Endelig synes det være gått opp for venstreorienterte medier og fagorganiserte hva konsekvensene er av Moderaternas (svenske Høyre) kolossale ikke-vestlige masseinnvandring. - På nytt har Sverige fått et fattigproletariat. Veksten av sosialstøtten til innvandende vil føre til velferdsstatens undergang i den form vi kjenner den i dag. Man er allerede på vei tilbake til det klassedelte samfunn, med ledighetstall som gjør det mulig for Moderaternas maktelite å velge og vrake blant dem som bare har sin arbeidskraft å tilby - slik det var på 1930-tallet.

Det ubegripelige er at i Norge er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, AUF, ved siden av Høyre, ivrigste forkjemper for denne type masseinnvandring. Forskjellen mellom dem er at mens AUFerne er ignorante, villfarne idealister, er Høyres politikere i Norge ideologisk på linje med Moderaterna. Masseinnvandring av ikke-vestlige blir et mål i seg selv, av grunner som er antydet over.

Skal vi få kontroll med innvandringen, slik at den gavner det norske fellesskapet slik dette har manifestert seg til nå, gis der etter mitt syn bare ett alternativ: et sterkt FrP i samarbeid med et Arbeiderparti som har erstattet drømmere med realister av partiets gamle skole. Høyre som dominerende regjeringsparti vil føre til mer, ikke mindre masseinnvandring."
-hanslund

"Om Borten Moe kommer i SP stolen, så kunne de kanskje vært litt mer realistiske også, men de vil nok uansett bare være en fjert i motvind og ikke noen vekt på skåla. Ingenting skjer før AP innser realitetene. Spørsmålet er om de noen gang vil erkjenne at de må velge. Høyresiden har nok erkjent dette, men de har falt ned på at det er viktigere å fortsette innvandringen slik at høirefruene slipper å betale noe særlig for få villaen vasket et par ganger i uka enn at velferdsstaten består. Det kan ihvertfall synes slik når man hører Cristin Clemet åpne kjeften."
-Spaceman_Spiff

Du kan stole på politikerne

Hadde han blitt konfrontert, hadde han naturligvis kommet med standardunnskyldningen: Situasjonen er en annen nå! Det som kanskje er verst, er at de blir ikke det minste flau, heller.

(Klikk på bildet for større format).

Wednesday, February 27, 2013

Vi forventer at Dagbladet dømmes på ny

En av lan­dets mest leste kom­men­ta­to­rer, Nett­avi­sens Elin Ørja­sæ­ter, tar for seg Dag­bla­dets kri­tikk­ver­dige dekning:

Påstandene om rasisme mangler enhver dokumentasjon, men preget hele landet i månedsvis. Schjenken betalte prisen for en udugelig kollega og en presse som mangler moral.

Hus­ker du ambu­lanse­sjå­fø­rene som for­lot bevisst­løse Ali Farah i Sofien­berg­par­ken? Da hus­ker du noe som aldri skjedde, men som Dag­bla­det dik­tet opp for å selge flere aviser.

Farah var nem­lig ikke bevisst­løs da ambu­lan­sen kom, og hel­ler ikke da den dro. Han var våken, opp­reist og frem­sto som bevisst.
Han åpnet smek­ken, dro fram penis og tis­set på en av ambu­lanse­sjå­fø­rene, tok et par skritt og full­førte på ambu­lan­sen. Sjå­fø­rene trakk den kon­klu­sjon at han burde frak­tes til lege­vak­ten i politi­bil, på grunn denne oppførselen.

Den kon­klu­sjo­nen ville også en tre­net lege ha truk­ket, uttalte en pro­fes­sor i akutt­me­di­sin i saken . Han beskrev hvor­dan en hjerne­blød­ning en sjel­den gang kan føre til at uri­ne­ring kan se viljes­styrt ut, når den fak­tisk er et første tegn på alvor­lig skade.

Ambu­lanse­sjå­fø­rene gjorde altså en feil­vur­de­ring av Farahs til­stand, men en feil­vur­de­ring som de fleste leger ville vur­dert på samme måte som ambulansesjåførene.
Dag­bla­det end­ret deri­mot disse opp­lys­nin­gene for å få frem sin fore­trukne versjon:
Ifølge Dag­bla­det lot ambu­lanse­sjå­fø­rene være å behandle en bevisst­løs mann, så utslått at han hadde tis­set i buk­sen. Men han var altså hver­ken bevisst­løs eller hadde tis­set i buk­sen. Dje­ve­len lig­ger i detal­jene. Disse detal­jene end­ret Dag­bla­det effek­tivt for å skape et inn­trykk av at ambu­lanse­sjå­fø­rene grovt for­sømte å gjøre job­ben sin fordi Ali Farah var afrikaner.

Dag­bla­dets og øvrige medi­ers dek­ning førte til at Erik Schjen­ken ble offent­lig for­dømt av en rekke statsråder/politikere og kul­tur­per­son­lig­he­ter, som SVs Kris­tin Halv­or­sen og Heidi Grande Røys, APs Syl­via Bru­stad, Bjarne Håkon Hans­sen og Manuela Ramin Osmund­sen, samt Høy­res Erling Lae og for­fat­ter Anne Holt.

Det ble arran­gert demon­stra­sjo­ner med krav om han skulle miste job­ben. De som for­søkte å nyan­sere saken ble draps­truet. Schjen­ken ble til­budt å flytte på hem­me­lig adresse med politi­be­skyt­telse. Han ble ute av stand til å arbeide og var ved flere anled­nin­ger på ran­den av selv­mord. Sam­bo­eren flyt­tet fra ham. I dag, snart seks år senere, er han sterkt pre­get av saken”, skri­ver Ørja­sæ­ter, og avslutter:
Der­som Dag­bla­det vin­ner saken betyr det at jour­na­lis­ter her­etter kan skrive hva som helst og at deres arbeid er like mye verdt som et mid­dels skrib­leri på en dovegg.
 
Les hele: Ny rettsrunde i Schjenken-saken

Leserkommentarer hos Document:

Måtte Schjenken vinne en knusende seier over Dagbladet! Og måtte Schjenken fortsette sin ferd for rettferdighet i det norske rettsvesenet. Her bør både politikere, forfattere, statsråder og byråkrater på tiltalebenken! Hva disse menneskene gjorde mot Erik Schjenken og hans kollega skal vi aldri glemme. Disse menneskene som i flokk og følge viste en intoleranse knapt mulig å forestille seg, vekker utrivelige assosiasjoner til mobbens metoder. Disse menneskene stiller alltid i første rekke for selv å fremstå som tolerante forsvarere av det intolerante. Aldri skal vi glemme hva de gjorde, og alltid må vi huske hva de er kapable til.
-Flora

Jeg skjønner ikke hva som er Helle sitt problem? Det ville være et stort fremskritt for demokratiet og ytringsfriheten dersom store deler av pressen måtte endre profilen sin fra kampanje- og propagandajournalistikk til å faktisk formidle sannheten.

Som jeg har sagt før, Internett har drept medias meningsmonopol, og jeg tviler på om denne saken ville blitt like katastrofal for Schjenken dersom det hadde skjedd i dag med alle bloggere, alternativ media og kommentarfeltene. Jeg husker jeg reagerte ganske tidlig på den heksejakten Schjenken ble utsatt for. Hvis det hadde vært i dag kunne jeg i det minste skrevet det i et eller annet kommentarfelt.
-BlaaFrosk

Svenske kommuner vil bryte sammen

Masse­inn­vand­rin­gen til Stor­bri­tan­nia (og Norge, og Sve­rige og Dan­mark) har gjort at folk ser at utvik­lin­gen ikke er bære­kraf­tig. Den kom­mer til å ødelegge vel­ferds­sta­ten.
Når nestoren blant svenske økonomer, Assar Lindbeck, i et intervju (Ekonomiekot) sier at innvandringen ikke er håndterbar, og et av problemene svensk økonomi sliter med, er det kanskje på tide for svenske politikere å tenke over hva det er de har stelt i stand og, ikke minst, fortsatt holder på med?

Sverige är inte rustat för en stor invandring, konstaterar professor Assar Lindbeck när han ombeds nämna problemen med dagens svenska ekonomi.
Vi går mot en situation där kommunerna inte kommer att kunna hantera invandringen därför att de inte kommer att klara att ge bostäder och arbete åt invandrarna.

Svenske kommuner som har tatt imot for mange innvandrere vil, som Lindbeck (indirekte) sier, bryte sammen på et eller annet tidspunkt, for situasjonen vil nødvendigvis før eller siden ikke kunne håndteres hverken økonomisk eller kapasitetsmessig (ingen utbygging kan nemlig holde tritt med dagens masseinnvandring). Hva da? Hvordan vil politikerne forklare sammenbruddet?
For dem som måtte lure på det: norske kommuner vil oppleve nøyaktig de samme problemer litt lenger frem i tid som det svenske kommuner opplever i dag dersom de bosetter et stort antall innvandrere fra den tredje verden. Det er ikke noe som tilsier at det vil forløpe vesentlig annerledes i Norge enn det har gjort i Sverige.
Den erkjennelsen har nok sunket inn hos mange lokalpolitikere og er sannsynligvis, sammen med mangel på boliger og en (allerede) hardt belastet velferdssektor, hovedårsaken til at de fleste kommuner er lite villig til å bosette flyktninger. Eller ta ansvar som det heter med dagens nytale, noe som i dette tilfellet (bosetting av flyktninger) i praksis betyr å påføre kommunene uløselige problemer.
-poste_restante

Ovenstående er en leserkommentar til artikkelen:
Krisemaksimering og revolusjon

Tuesday, February 26, 2013

Heslige Aftenposten


"...Hva ville skjedd om noe til­sva­rende hadde hendt i Norge? Ville alle poli­tiske par­tier stilt opp og holdt et for­svar, la oss si for Hege Stor­haug? Hun og under­teg­nede var, så vidt jeg kunne se, de eneste som var til stede på møtet på Christiansborg.

I ste­det valgte Aften­pos­ten å trykke et angrep på Human Rights Ser­vice som hadde en ube­ha­ge­lig og tru­ende under­tone. En slik stemp­ling som Anti­ra­sis­tisk Sen­ters leder­troika pres­terte, har kon­se­kven­ser. Både Aften­pos­ten og ARS må bøye seg for rea­li­te­tene. De kan hel­ler ikke opp­heve den poli­tiske tyngde­kraf­ten, og et poli­tisk atten­tat har sin egen gravitasjon.

Det kan både Aften­pos­ten og ARS for­søke å snakke seg bort fra. Men man kan ikke få i pose og sekk. Ansten­dig­he­ten går med i drag­su­get, og kun hes­lig­he­ten er til­bake. Det var Aften­pos­ten og ARS’ bidrag etter at vold har gjort sin entré i den poli­tiske debatt. Human Rights Ser­vice lig­ger så nær Trykke­fri­heds­sel­ska­bet poli­tisk, og har så tett rela­sjon, at det var umu­lig ikke å se de to i sammenheng.
Norsk presse vel­ger der­for, slik alle må velge når the chips are down: taus­het om for­bry­tel­sen og angrep på offeret."

Les hele: Hvor var norsk presse?

Leserkommentarer hos Document:

Norsk presse har løpt og gjemt seg forlengst. Dersom den hadde våget å stå brask og bram mot islamismens ærespotente trusler og villfarelser, så kunne hedersmenn som Hedegaard og andre frihetsforkjempere puste lettere ut. Istedet møter de motstand fra "sine egne" som av ulike grunner ikke vil kjenne sin besøkelsestid.
-eplejuice

Pussig hvordan Aftenposten velger den enkleste utvei. Krenke og håne nordmenns anstendighetsfølelse og oppfatninger om rett og galt. Hvorfor gjør de det? Hvorfor skal slike kriminelle og rasistiske gjerninger ikke få pekefingeren og de rette ordene på seg: Dete er GALT. Vi aksepterer ikke at vårt folks frihet og våre verdier skal knebles av slike kriminelle individers adferd.
-ripss

I mine øyne var norsk presse godt representert ved at både document.no og HRS var tilstede. 2 av de viktigste nyhetsformidlerne i Norge. Det er ikke bare størrelsen det kommer ann på.
-Per Ulv

Monday, February 25, 2013

Skattepenger sløses vekk i Midtøsten

Nrk holder på å bli som Dagbladet var i gamle dager: Når du tror du føler deg trygg og overbevist om at avisen er en lojal, politisk støttespiller, snur den 180 grader rundt og gir deg en kilevink. I årenes løp er det mang en SV'er som har fått dagen og natta ødelagt på grunn av Dagbladets troløshet.

Og slik bør det være. Det er det som kalles uavhengig journalistikk.

Er det uavhengig journalistikk også Nrk nå har fått teften av?

Her har Nrk - med rette - blitt beskyldt for å være en uhemmet forsvarer av den norske, hodeløse palestinapolitikken, og så bringer den på samme dag to kritiske artikler om nettopp den norske regjeringens misbruk av folks skattepenger.

Det er nesten ikke til å tro!

Tidligere har Dagsrevyen hatt en prisverdig reportasje om indoktrinering av palestinske barn, delvis betalt med norske skattekroner. I dag får dere vite det mange av oss har visst i flere år, at når palestinske statsledere og diplomater reiser verden rundt for å snakke om hva de trenger hjelp og penger til, er det du og jeg som betaler for flyreisene, hotellrom og møtelokaler. Slik har det vært i 20 år!

En solid støttespiller for den norske regjeringen, Hilde Henriksen Waage, har også formidlet kritikk av pengebruken til Stoltenberg sin regjering. Jo lenger unna fred israelerne og palestinerne er, desto mer penger øser Norge ut av bistandslommeboken.

Tror du det er håp for forandring når det gjelder den norske sløsingen?

Da blir du nok skuffet! I hvert fall så lenge den rød-grønne regjeringen sitter med makten her i landet. Klikk på linkene ovenfor og les det livsfjerne tøvet som kommer fra utenriksminister Espen Barth Eide.

Helt til slutt: Du betaler vel fortsatt skatten din med glede?

Tuesday, February 12, 2013

Eksempel på hvordan dine skattepenger brukes

Det er så populært og politisk korrekt å si at man betaler skatten sin med glede. For eksempel Petter Stordalen har jo sagt de mange ganger, at han betaler skatten sin med glede.

Jeg vil tro de fleste innser at å betale skatt er viktig i et samfunn, men.... der finnes også forhold som kan undergrave folks vilje til å betale sine skatter og avgifter. Her er et eksempel som kan få de fleste til å avsky måten myndighetene bruker de skattepengene som de har mottatt fra folket:

"....Men hva med ter­ro­ris­tene som pale­stinske myn­dig­he­ter glo­ri­fi­se­rer og opp­kal­ler gater og plas­ser etter?

Er det natur­lig å opp­kalle offent­lige ste­der etter folk som har drept sivile? - Ja, svarte et knippe pale­sti­nere. Det er den mest selv­føl­ge­lige ting av ver­den. Disse men­nes­kene er mar­ty­rer, ikke drapsmenn.

Pro­ble­met er at de befin­ner seg inne i sin boble og får ikke kor­rek­tiv. Denne bob­len er bl.a. finan­siert av norske skattepenger.

Norge støt­ter PA, de pale­stinske selv­styre­myn­dig­he­tene, med 300 mil­lio­ner i året. PA støt­ter tv-kanalen som sau­ser jøde­hat inn selv i barne­pro­gram­mer. Det er ikke van­lig poli­tisk hat, det er av det myto­mane sla­get der jøder utsty­res med haler og er Satan."

Vi får bare håpe at det er Petter Stordalens skattepenger som kastes bort på de palestinske selvstyremyndighetene!

Les hele: Tormod Strands reportasje om jødehat blant palestinere

Saturday, February 9, 2013

Dagbladet er en aldrende, dement skjøge

Nedenstående leserkommentar til artikkelen Gifttåke var så treffende og morsom at den fortjener å fremheves i en egen bloggpost:

"Verdens Gang er nå engang Verdens Gang. Verre er Dagbladets svik. Gjennom hele 1900-tallet ga man spalteplass til kristendomskritiske røster og hyllet disse på lederplass. Arnulf Øverlands "Kristendommen - den tiende landeplage" vakte på 1930-tallet jubel i Dagbladets redaksjonslokaler.
Kan man i det hele tatt tenke seg at Dagbladet anno 2013 begeistret ville forsvare en pamflett med tittelen "Islam - den ellevte landeplage"? Selvsagt ikke. Dagbladet er en aldrende skjøge som på sine gamle dager er blitt religiøs og dement hva gjelder avisens tidligere fortjenester som kritiker av de kristeligsinnede mørkemenn, som eksempelvis Ole Hallesby."
-egedius

Et ufrihetens mørke som brer om seg

Det har gått for langt. Spenningene i samfunnet vårt knyttet til islams problem med å akseptere et sivilisert, humanistisk samfunn basert på frihetsverdier, har rotfestet seg og brer om seg i stadig større hastighet. Det er min konklusjon etter attentatet mot Lars Hedegaard.

Islam har langt på vei stått stille siden lærde som al-Ghazali lukket bøkene på 1100-tallet og den ”endelige og eviggyldige” tolkningen av islam og Muhammeds liv og leven var fullendt. Det nye i vår tid er revolusjonen i Iran i 1979 som ga al-Ghazalis fortolkningsunivers ny gjødsel.

Ikke minst islams samfunnsnedbrytende kraft førte så til utvandring, resultatet har vi således på vår egen jord: et ufrihetens mørke som brer om seg på så mange nivå, som er med på å kvele den frie, kritiske tanke og ytring.

Les hele: Gifttåke

Motbydelige Europa

I Dan­mark kan jødiske børn ikke gå i skole på Nørre­bro. I Brux­el­les er den jødiske skole omgi­vet af en høj mur med pan­serp­la­der på grund af de mange angreb. Sådan er der flere ste­der. Men mange tier og bagatelliserer.

I Dan­mark og i flere andre euro­pæiske lande bli­ver jøder i dag på det gro­veste chi­ka­ne­ret og for­fulgte. Over alt bli­ver dette i vidt omfang for­tiet i den offent­lige debat. Euro­pæiske medier beskæf­ti­ger sig for eksem­pel meget lidt med den kends­ger­ning, at mange jøder føler sig tvun­get til at flytte fra bestemte områ­der på grund af for­føl­gel­serne. De bli­ver reelt for­dre­vet. Dette er eksem­pel­vis, hvad der er sket i EUs hoved­stad. Og en del jøder for­la­der helt Europa.

....En stor bri­tisk rap­port afslø­rede for et par år siden, at omkring en fjer­del af mos­ke­erne uddelte meget fun­da­men­ta­lis­tisk og hade­fuldt mate­riale vendt mod kvin­der, jøder og andre van­tro. Dette mate­riale fan­d­tes vel at mærke også i mos­keer, der blev betrag­tet som moderate....


Les hele: - Jeg frykter at jødene ikke har en fremtid i Europa

Friday, February 8, 2013

Farlig nai­vi­tet og poli­tisk kor­rekt­het


....Men så er det at man kan­skje ten­ker seg litt om og føler en viss skep­sis eller uro: Et norsk arbeids­for­hold gir rett til gode trygde­ytel­ser under­støt­tet av ver­dens største penge­binge, og etter tre sam­men­hen­gende år i lan­det kan man få per­ma­nent opp­holds­til­la­telse etter utlen­dings­lo­ven. Sam­ti­dig pågår den ver­ste inter­na­sjo­nale økono­miske kri­sen siden 1930-tallet. Dagens Nærings­liv skrev den 25. sep­tem­ber 2012 at kri­mi­nelle ret­ter sofis­ti­kerte angrep mot den norske stats­kas­sen, og trygde­svin­del opp­gis som et av stikk­or­dene. Inter­na­sjo­nale for­bry­ter­syn­di­ka­ter er dess­uten hele tiden på jakt etter å hvit­vaske pen­ger som stam­mer fra kri­mi­nell virksomhet.

Er vi fort­satt sikre på at hur­tige pro­se­dy­rer i utlen­dings­for­valt­nin­gen bare er en god ting?

Invi­te­rer ikke disse omsten­dig­he­tene og den norske kom­bi­na­sjo­nen av nai­vi­tet og poli­tisk kor­rekt­het til et mis­bruk som kan­skje bare unn­taks­vis blir opp­da­get i et land med en kort tra­di­sjon for bekjem­pelse av mafia­for­bry­tel­ser, for­uten en Økokrim-enhet som er bitte liten sam­men­lig­net med f.eks. ita­li­ensk finans­po­liti? Fin­nes det noe i nær­he­ten av den nød­ven­dige kapa­si­te­ten til å foreta mange nok kon­trol­ler for avslø­ring av dem som måtte utnytte vårt i hoved­sak til­lits­ba­serte sys­tem? Og er det ikke kom­met mange, mange flere men­nes­ker fra kor­rupte land til Norge i de siste ti årene?

Les hele: Enda et søvngjengeri?

Wednesday, February 6, 2013

Her Majesty Queen Beatrix's disgraceful conduct

 I arrived in Amsterdam last week for a brief visit, an excited acquaintance informed me of the day’s big news: the highly popular Queen Beatrix, who has been on the throne for more than three decades, had just announced her intention to abdicate in favor of her imperially bland son Willem-Alexander. The first thought that came to mind when I heard the tidings was Her Majesty’s disgraceful conduct after the 2004 jihadist butchering of Theo van Gogh. Refusing to attend the funeral of the accomplished author, journalist, and filmmaker, Beatrix instead rushed off to a Moroccan youth center to assure those present that she was their pal. According to Reuters, Beatrix didn’t want to leave the throne until she was sure “that anti-immigrant, euroskeptic politician Geert Wilders, of whom she disapproved, was in no danger of assuming real political influence….Wilders’ poor showing at the last election and loss of influence in politics, could well have contributed to her decision to abdicate.” Willem-Alexander, whom van Gogh once described as something of a royal dummy, is no Wilders fan either, sneering in 2007, apropos of the politician, that “Speech is silver, silence is golden.” (The dim-bulb prince appeared not to grasp that under the rules of the Netherlands’ constitutional monarchy, it’s his job, not that of an elected official like Wilders, to keep his mouth shut.)....

.....No sooner had I returned home to Scandinavia that the news came. My longtime friend Lars Hedegaard, a fearless critic of Islam, founder of Denmark’s Free Press Society, and defendant in the most disgraceful trial in postwar Danish history, had just escaped being killed by a thug who came to the door of his home in Copenhagen pretending to be a mailman. The incident took place at about 11:00 on Tuesday morning. The would-be perpetrator was wearing a standard mailman’s uniform.....

.....As with the murders of Pim Fortuyn and Theo van Gogh, journalists have taken the attempt to end Hedegaard’s life as an excellent occasion to smear the victim. A subhead that appeared both in an article in Aftenposten credited to Kjetil Hanssen and the Norwegian Telegrambyrå, and in an article in VG credited to Bjørn-Martin Nordby and Harald Berg Sævereid, refers to Lars as a “krass” critic of Islam – krass being a word that can mean outspoken, harsh, or (yes) crass. Both articles (which were curiously full of such similarities) described Lars as “head of the so-called Free Press Society, a controversial association” – the controversy, of course, being that many members of the Danish media and academic elite think that the press shouldn’t be so free when the topic is Islam. Both articles further noted that Lars had “traveled around with Swedish artist Lars Vilks, who created [or caused] riots when he drew the Prophet Muhammed as a dog.” Vilks, in other words, was responsible for riots against his work, and Lars – well, guilt by association, you see. Similarly, Politiken described Lars as “the controversial commentator.” And NRK radio chose to identify Lars by saying he’d been “fined several times” for criticizing Islam – when, in fact, a lower court had fined him once, in a decision that the Supreme Court later overturned.....

Read all of Bruce Bawer's article: Lars Hedegaard Escapes Jihadist Assassination Attempt

Tuesday, February 5, 2013

På hodet og ræva ut av landet

NRK radio meldte klokken 16 fra korrespondent Tove Bjørgaas blant annet at attentatutsatte Hedegaard er ”bøtelagt flere ganger” for sin kritikk av islam. Ja vel? Ja, han ble dømt til en bot på 5.000 kroner i landsretten, for så å bli frifunnet av Høyesterett. Hvilket bilde er det Bjørgaas og NRK ønsker å gi folk av ”denne mannen”?

Det skriver Hege Storhaug i artikkelen Bakteppet for rettssaken mot HedegaardLa oss gjøre et tanke­eks­pe­ri­ment. En jour­na­list i Aften­pos­ten over­le­ver såvidt et atten­tat­for­søk. Er det ten­ke­lig at noen ville ha beskre­vet ved­kom­men­des arbeids­plass som den “såkalte Aften­pos­ten, en kje­de­lig avis”? Eller la oss si at en gjeng kato­lik­ker hadde gått ber­serk fordi en eller annen hadde sagt at katolske pres­ter over­vei­ende er noen gri­sete pedoer, ville man ha sagt at den fritta­lende per­sonen “skapte opptøyer”?

Her er det Christian Skaug hos Document som omtaler samme fenomen i artikkelen Doble standarderDagbladets rapportering virker derimot både edruelig og etterrettelig, skriver
Promethevs i en leserkommentar hos Document.

Les også redaktør Hans Rustads artikkel Fordømmelser er ikke nok

Det er meget lett å stille seg bak følgende uttalelse fra Danmark:

Anders Samuelsen, som leder høyrepartiet Liberal Alliances, krever at gjerningsmannen må utvises fra Danmark.

– Det danske samfunnet skal ikke være bløthjertet mot gjerningsmannen. Hvis det er riktig at årsaken er islamkritikk, så bør gjerningsmannen kastes på hodet og ræva ut av landet, sier Samuelsen.

Han sier han «med fornøyelse vil kaste ut gjerningsmannen personlig».

Til slutt: Hvis det er noen som lurer på hvem Tove Bjørgaas er, så er hun ansatt i Nrk Dagsrevyen - en redaksjon som er blitt kjent for å drive med grisete journalistikk, der både løgn og bedrag er en del av arbeidsmetoden.