Saturday, October 26, 2013

Venninne-koselig i Dagsnytt 18

Opposisjonen og Ap-journalistene er naturligvis meget skuffet over at Norge har fått en ny regjering. At slikt er naturlig i et demokrati, synes ikke å affisere dem i det hele tatt. Men kanskje er det ikke demokrati de innerst inne ønsker?

Her en et lite utdrag fra en analyse hos Document:

....Frem kom smaks­dom­merne (blant annet snak­ket de vid­un­der­lig poli­tisk kor­rekte jour­na­lis­tene Eli­sa­beth Skarsbø Moen og Anne Gros­vold rik­tig venninne-koselig sam­men om temaet på Dags­nytt 18, for­tref­fe­lig pluk­ket fra hver­andre av Flora her, - og rede­gjorde for elen­dig­he­ten de norske vel­gerne nå hadde brakt over lan­det; det var åpen­bart at man var minst like bekym­ret som fari­se­erne i sin tid var når stil­let over­for men­nes­ker av secunda kva­li­tet. Hvor­dan kunne man ha til­latt at slike fikk sete ved Kon­gens bord og skapte uro i det etiske ver­dens­bil­det? Flere av de ille berørte uttrykte tvil om hva man i utlan­det ville si til det moralske synde­fal­let som hadde ram­met norsk poli­tikk i og med at FrP nå satt i regje­ring, godt under­støt­tet av svenske komi­kere og sam­funns­de­bat­tan­ter som åpent snak­ket om rasisme i sakens anled­ning. Det hele var visst en skan­dale for både Norge, Nor­den og Europa. Blant de invi­terte i et av mange brått sam­men­kalte bekym­rings­pro­gram­mer var en SV-dame (Karin Ander­sen) samt eks­mi­nis­ter Bård Vegar Sol­hjell fra samme parti som begge uttrykte sorg over stoda, for hvil­ket men­neske­syn var det ikke Hor­nes og List­haugs utta­lel­ser reflekterte?...


Les hele artikkelen her: Lykke til, Erna og Siv!

Wednesday, October 23, 2013

Twitter kan være rå og brutal

Twitter kan til tider være rå og brutal. Mange kjendiser får gjennomgå nesten hver gang de twittrer. Som for eksempel her - Tony Blair som reklamerer for en ny bok....(klikk for større format)


....og her kommer responsen fra andre på Twitter:


Monday, October 21, 2013

Sverige er vårt

Den svenske forfatteren, Vilhelm Moberg, skrev om Sverige noe som også er gyldig for Norge, og et hvilket som helst annet land:

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss. 
Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för sig att besitta ett visst land från begynnelsen och intill änden, gives naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som skall förtjänas, som skall förvärvas av varje folk.

Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur, som har skapats här.
Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.”

Er vår nye utenriksminister en farlig mann?FN, USA og Russland vil be Norge om å ta imot mellom 300 og 500 tonn saringass, og litt under 50 tonn sennepsgass, noe som utgjør nesten halvparten av Bashar al-Assads beholdning av kjemiske våpen, skriver Nrk.

Og den nye utenriksministeren sier glatt:

Utenriksminister Børge Brende sier at Norge vil følge FN-resolusjonen kompromissløst.

– Norge vil stille opp når det gjelder å få til en ødeleggelse av disse kjemiske våpnene, men det er ulike måter vi kan stille opp på. En av dem er destruering i Norge, sier Brende til NRK.

Selv miljøorganisasjonen Belona avslører at de åpenbart ikke er de ekspertene de utgir seg for.

Bellona mener Norge kan klare jobben, men mener det er viktig at befolkningen og uavhengige eksperter får vite hvordan det skal foregå.


CNN hadde i forrige uke en reportasje om kjemiske våpen i USA. Det tok USA mer enn 16 år å destruere de farlige våpenene de hadde og det kostet milliarder av dollar å gøre det. Fortsatt har de ikke klart å ødelegge alt, om lag 10% er igjen.

Og dette er det Børge Brende mener vi skal gå i gang med, sånn uten videre, fordi han slavisk vil følge FN.

Stakkars Norge!


Putin hadde et godt øyeblikk

Har til vanlig ikke mye til overs for Putin, men selv en blink høne....osv.
Noe slikt kunne aldri tidligere statsminiser Stoltenberg ha sagt. Han ville i så fall blitt hudlettet av Inger Anne Olsen i Aftenposten, samt de 3 M'ene i Dagbladet.
Sv'erne hadde sikkert gått av skaftet, også - for dessverre er vårt land befolket med mange intellektuelle byttinger som det er lite håp for.


Klikk på bildet for større format


Sunday, October 20, 2013

Det syke Sverige

Dere som ennå ikke har oppdaget det og fortsatt kan finne på å bruke det fjollete uttrykket søta bror om Sverige, bør lese denne artikkelen som kan gi dere uvitende et lite innblikk i hvor vanvittig nabolandet vårt har blitt:

Gunilla Frisk, 55, drabbades av en tumör i munhålan. På grund av det har hon tvingats genomgå ett stort antal plågsamma operationer som dessutom kostat henne uppskattningsvis 250.000 kr i tandläkarkostnader. För att ha råd med det har hon tvingats sälja nästan allt hon äger och har, även arvegods med stort affektionsvärde. Om Gunilla vore bidragstagande asylant eller rentav illegal invandrare skulle hon ha fått tandvården gratis.


For noen måneder siden uttrykte Audun Lysbakken og Jan Egeland sin store beundring for Sverige. De mente at Norge burde gjøre det samme som Sverige, la alle syrere, som via menneskesmuglere klarer å ta seg til landet, få permanent opphold. Om lag 100.000 flyktninger kommer nå til Sverige hvert år. Sverige holder på å skifte ut hele sin befolkning.

Neida, vi er ikke ufølsomme overfor de stakkars menneskene i Syra som flykter fra krig og terror. Vi bør hjelpe dem. Men det er bedre å bruke pengene på å hjelpe dem i nærområdet. Da får man til mer hjelp for pengene som brukes.

Men slikt bryr åpenbart ikke Lysbakken og Egeland seg om. Eller kanskje de ikke evner å tenke alternative, logiske tanker? Slett ikke umulig. Både Lysbakken og Egeland tilhører den samme politiske slekta med en historie som ikke akkurat skinner av lys, varme og medmennesklig godhet. 

Vi bare nevner dette med Lysbakken og Egeland som et eksempel på enkelte personers totatle uvitenhet om tilstandene etniske svensker nå lever under. Men det er kan hende ikke så rart - Nrk, TV2, Aftenposten og resten av det statsstøttede medieruklet forteller jo ikke sannheten om landet der borte i øst. Så da så....

Orker du mer elendighet fra Sverige, skal jeg mer enn gjerne hjelpe deg med linker:

Sverigeartikler hos Document

Avpixlat - svensk blogg som skriver alt om galskapen i Sverige

Julia Caesar - svensk journalist som skriver søndagskronikk hver uke (Hennes seneste artikkel er om at den Svenska kyrkan håller på att rämna på grunn av politisk korrekthet, lögn och hyckleri)

Human Rights Service med utallige artikler om Sverige

Utallige artikler på Engelsk om forholdene i Sverige

Utallige videos from briten Pat Condell om Sverige og mye annet.

Se også vår øvrige linkliste til høyre på bloggen.

Skjønner du nå at du kan kaste Nrk, TV2, Aftenposten, VG, Dagbladet og resten av de hjernedøde gammelmediene på skraphaugen? There's no racist like a liberal racist

Denne videoen bør sees flere ganger av alle dårene på den politiske venstresiden, samt alle - også dårene - i mediene. Kanskje kan det være begynnelsen til slutten for alle de latterlige anklagene om rasisme som slynges ut ved enhver anledning.

Legg merke til hva Pat Condell sier helt i begynnelsen av videoen. Synes ikke dere også at det han sier passer helt utmerket for flåskjeftene i Sosialistisk Venstreparti?


 

Friday, October 18, 2013

Putin er en bølle, sier journalist

Russisk journalist omtaler Putin som en hevngjerrig bølle. Journalisten vil forlate Russland fordi hun frykter de nye anti-gay lovene i Russland.

 

Den moderne stats hovedprosjekt

Den norske modellen (se link på toppen av denne bloggen) har blitt oppdatert basert på denne glimrende artikkelen av Arnt Folgerø:

Noe råttent (re-)gjærer i kongedømmet Norge

"...Den moder­ne stats hoved­pro­sjekt er å indok­tri­nere, tera­peu­ti­sere, og sosia­li­sere folk til gode hold­nin­ger og gode tan­ker slik at de glatt og frik­sjons­løst slu­ker den poli­tiske eli­tens ideer om og rea­li­se­ring av det multi­kul­tu­relle sam­fun­net. Sta­ten har blitt til en indoktrinerings- og sosia­li­se­rings­ma­skin som skal sørge for als­kens mino­ri­tets­grup­per ikke blir dis­kri­mi­nert og at de får de samme ret­tig­he­tene, eller endog utvi­dede ret­tig­he­ter i for­hold til majoritetsbefolkningen.....

...I lik­het med for­ti­dens preste­skap mål­bæ­rer dagens venstre­ra­di­kale ”preste­skap” kra­vet om at ikke bare ord­skif­tet, men også tan­ken skal være ren for ”skitt” og ”grums”. Det ”nøy­trale” byråkrati- og elite­språ­ket med sin avkjøn­nede, karak­ter­løse og ”pie­tis­tiske” form blir den språk­lige malen for den offent­lige dis­kur­sen. Målet er et språk fritt for avlei­rin­ger av inn­sikt fra livets skitne strøm, den skitne vir­ke­lig­heten som de venstre­ra­di­kale eli­tene vil stenge ute ved å for­nekte den, ja helst vil de utrydde denne vir­ke­lig­he­ten. Det er dette al-Kubaisi kal­ler venstre­si­dens tanke­fa­scisme der små­let er å ”fri­gjøre” tan­ken for ”synd” på samme måte som de kristne pres­tene ”vas­ket” bort de urene tan­kene hos sine sogne­barn med Bibe­len i hån­den....

Tuesday, October 8, 2013

Voksenopplæring for noen og enhver


Hvordan best hjelpe mennesker i nød? 
Hvem tror du er de virkelig heltene?
Svaret får du ved å lytte til det forfatter og journalist Roy Beck sier i videoen.

Sunday, October 6, 2013

Madonna - it's over!Pierce Morgan is obviously not a fan of Madonna:

Madonna and I, as regular readers of this column will know, have never seen eye to eye. It goes back to when I once wrote a front-page review for The Sun of one of her concerts in the 1990s, which appeared under the headline ‘THE WORST GIG I HAVE EVER WATCHED’.


My opinion of her as a human being falls to an even lower level of appreciation.


Madonna, to me, is the biggest phoney in show-business – a ruthlessly cynical commercial machine prepared to stoop below just about any bar of ludicrous behaviour if it’ll enhance her brand or flog a few more albums.

Hence the endless toy boys, the cloud-cuckoo Kabbalah, the compulsory nudity, the foul-mouthed stage antics, the fake English accent, the grotesquely over-muscled arms, the Sex book, the… oh, you get the point.


But in recent months, she’s excelled herself.

Mother-of-four Madonna, 54, deliberately exposed her breast at a show in Turkey, waved her naked backside at an audience in Italy, was warned by Instagram to stop posting titillating photos of herself, pretended to shoot people with fake guns in Colorado – scene of the Aurora movie massacre last year – and displayed a Nazi swastika on stage in Paris.


Today, she arrived in the South of France sporting a diamond-and-gold tooth grill, cackling dementedly as she clutched the arm of her latest 25-year-old lover, Brahim Zaibat.


A woman old enough to be a grandmother desperately clinging on to her ‘edgy’ youth by trying to stay ‘down with the kids’.


It was the single most toe-curling celebrity image of the millennium so far.
Madonna, for the love of God, STOP. It’s over.


Read more: http://www.dailymail.co.uk/home/event/article-2394574/PIERS-MORGAN-Madonna-biggest-phoney-showbusiness.html#ixzz2gweZ4m8r

Saturday, October 5, 2013

"Barna" som kommer til Sverige

Det kommer många liknande mejl från andra som driver familjehem och Hvb-hem. Och från lärare som har problem i klasserna med vuxna män ovana vid den frihet som flickor och kvinnor i Sverige när det gäller att klä sig och bete sig. Och att dessa vuxna män har svårt att låta flickorna i skolan vara ifred. Småflickor på 13, 14 år… Men så stor är den officiella lögnen att man hellre offrar dessa flickors trygghet och säkerhet och lärarnas och familjehemsföräldrarnas välbefinnande, att ingen säger ett knyst. För att inte tala om att man faktiskt missbrukar skattemedel, det är fruktansvärt dyrt med ”vård” av vuxna män som säger sig vara 14 eller 17 år gamla…


Her en slik mail:

Jag har mycket stor erfarenhet av ensamkommande asylsökande och har levt med dem dygnet runt i flera år. Alla, med några få undantag, är mycket äldre än den ålder de själva uppgett och som accepterats av Migrationsverket.

Ofta är de ”14 år” när de kommer, men den verkliga åldern ligger i de allra flesta fall runt 19-25 år. De ser ofta yngre ut än vad de är men det finns ett antal tecken som avslöjar lögnen för oss som lever tätt inpå dem:

– skostorleken och kroppslängden förändras inte över tid
– klädstorleken likaså, om de inte går upp i vikt förstås
– skäggväxten är fullt utvecklad och behöver rakapparat från dag 1
– tandstatusen, t ex när alla visdomständerna redan finns på plats
– beteendet, som efter en tid (speciellt efter PUT) uppvisar alla tecken på att den ensamkommande ser sig som en man i stället för en pojke.

Exempel från Norge visade att över 60 procent ljög om sin ålder. Enligt min och mina kollegors erfarenhet ligger siffran i Sverige betydligt högre än så. Såväl jag som mina kollegor förundras över hur lätt det är att ljuga om sin ålder och få den fastställd av Migrationsverket!

Vi har alla sett 20-åriga unga muslimska män, med allt vad det innebär, som påstår sig vara ”14 år”, placeras i skolans årskurs 7 med 13-åriga småflickor. När vi lyfter frågan i vår organisation eller med deras gode män/särskilt förordnade vårdnadshavare, så möts vi av total tystnad. Ingen vill, ingen vågareller kan prata om detta faktum och att det absolut inte är en bra ordning. Själva är vi bundna av sekretess.

De mycket stora åldersskillnaderna skapar problem och konflikter i skolan, i boendet och på många andra sätt. Vi ska arbeta med yngre tonåringar, vår verksamhet och kompetens är anpassade efter detta. Men i stället möter vi för det mesta vuxna män! Det är ett stort problem. Men hur ska vi lösa det, när vi inte får diskutera det med varandra?

En person som driver familjehem: ”Ofta är de ”14 år” när de kommer men, den verkliga åldern ligger i de allra flesta fall runt 19-25 år.”

Les også: Muslimska män i skolklass med svenska småflickor

....I Sverige vill man inte veta sanningen och undviker därför att ta reda på den, så som gjorts i exempelvis Norge...

The liberal racists and the harm they do...This is why there has not been one prosecution for female genital mutilation. This is why, when 15-year-old white schoolgirl runs off to France with a teacher, the story leads the news, but when the parents of a Pakistani girl pull their daughter from class and force her to marry an old man —that is, when they organise her abduction and rape— liberal society stays silent. I should not need to add that multiculturalists who deny rights to people on the grounds of their ethnicity are every bit as racist as the white supremacists they profess to oppose.

To understand how deep the rot has set consider the story of Deepika Thathaal, better known as Deeyah, “the Muslim Madonna”. She ought to have been in the news this week, but I doubt you have ever heard of her.

Deeyah was brought up in Norway and launched herself as a beautiful and talented pop star. Old Muslim men thought that “their” women should not sing and dance. They persecuted her and her family, and drove her out of the country. Never mind, thought Deeyah, I’ll come to liberal Britain, where surely I will find a welcome. Exactly the same thing happened. Men threatened to cut or kill her if she did not stop performing, and their intimidation drove her underground yet again...I am not being fanciful if I imagine that had her tormentors been Norwegian neo-Nazis or the BNP, Deeyah would have become an anti-racist heroine: a Muslim Stephen Lawrence. Artists would make her struggle against prejudice their struggle. Politicians would invite her to Westminster and the European Parliament. The BBC would see to it that she was never off air. Liberal society would embrace her and define itself by its response to prejudice and violence.


The men who persecuted Deeyah in Norway and Britain were every bit as prejudiced and violent as neo-Nazis, but as it happens, they rallied under the banner of radical Islam rather than the swastika. A tiny difference, you might think. A mere trifle. But that tiny difference made all the difference in the world. No one came to Deeyah’s defence. Not liberal-left or compassionate conservative politicians. Not the BBC or liberal press. Not Amnesty International or the “concerned” artists who take up so many leftish causes. No one cared. To defend an Asian woman from unprovoked attacks by Asian men was to their warped minds a racist or Islamophobic act. Unprotected and unnoticed, Deeyah slunk off to live in an anonymous suburb of Atlanta, and begin the long task of pulling herself together....

Friday, October 4, 2013

House gives Capitol Police standing ovation - The Hill's Video

Members of the House on Thursday gave a standing ovation to Capitol Police after they shot dead an unarmed mentally ill mother suffering from post-partum depression. With politicians sending signals like that, no wonder Americans kill each other left and right.

Click the link below to watch the pathetic performance.

House gives Capitol Police standing ovation - The Hill's Video

Knut Arild Hareide skader Norge

I dag ber det gode mennesket Hareide hos Krf om unnskyldning til SV (sic). 
Han ber om unnskyldning for at han ikke 100% klarte å undergrave asylinstituttet. For det kommer han trolig til å bli hyllet av folk som ikke har peiling på hvilke skader den mannen representerer.
Jeg har aldri stemt Arbeiderpartiet, men har likevel respekt for Ap. De har alltid hatt folk som bruker hodet sitt, som for eksempel Grete Faremo: 

Wednesday, October 2, 2013

Hvorfor er helsetjenester så mye dyrere i USA?

Banaz: A love story

Filmen “Banaz: A love story” vant verdens mest prestisjtunge pris for dokumentarfilmer i natt, Emmy-prisen. Deeyah Khan, søster av danse-Adil, fikk støtte av Fritt Ord til å produsere filmen om æresdrapet av britiskkurdiske Banaz, drept av far, onkel, og to fettere, voldtatt og kvalt, stuet ned i en koffert i fosterstilling, begravd i en hage.

Dagen tilhører Deeyah