Wednesday, August 28, 2013

Hva er det som feiler Jan Bøhler (Ap)?

Tror denne mannen, Ap-politikeren Jan Bøhler, at folk ikke følger med? Eller stoler han så blindt på at hans venner i mediene klarer å bedra folket ved ikke å formidle sannheten at han kan tillate seg å si nesten hva som helst? 

Nå har riktignok Bøhler god erfaring med slikt, men alt har en grense, skulle vi tro.

Hvor lenge kan Ap og jour­na­lis­tene - i dette til­fel­let NTB - drive med språk­lig jijitsu? Bøh­ler kan si akku­rat hva han vil. NTB refe­re­rer uten motforestillinger.

Vi kan i aviser og på nett­ste­der lese om biler som bren­ner, nord­menn som flyt­ter ut av områ­det, dalende skole­re­sul­ta­ter, mange barne­verns­sa­ker og en del væp­nede per­son­ran. Ja, det er Gro­rud­da­len det sik­tes til.

Er du i tvil, så hør på Jan Bøh­ler (Ap):

Gro­rud­da­len er framtida.

I en hel­si­des annonse i Akers Avis for­tel­ler Jan Bøh­ler oss om trygg­het for norsk, trygg­het for helse, trygg­het mot kri­mi­na­li­tet, trygg­het for bolig og trygg­het for transport.


Man gnir seg i øynene og de fleste andre steder mens man leser....:

Jeg også vil stemme KrF

Jeg er mot krig og vold og sult og sånn, og jeg liker ikke Fremskrittspartiet og regn i sommerferiene, lissom. Derfor stemmer jeg Kristelig Folkeparti. Samme som Ole Paus. Og jeg vil oppfordre alle andre til å gjøre det samme. Hvis ikke, er dere ikke snille.

Monday, August 26, 2013

Retarded British Authorities

Bloody Muslim Brotherhood leader welcomed in London but Geller and Spencer banned? NO SURRENDER, FIGHT! 5 days left! http://www.indiegogo.com/projects/lawsuit-to-fight-the-british-ban-of-pamela-geller-and-robert-spencer …In one of the most foolish and self-defeating decisions in recent memory, the British government has banned us from entering the country.

Our message of free speech and equality of rights for all before the law is too hot for them. But just last week they let in a Saudi imam who has said: “Devotion to jihad for the sake of Allah, and the desire to shed blood, to smash skulls, and to sever limbs for the sake of Allah and in defense of His religion, is, undoubtedly, an honor for the believer.”

That’s fine with British authorities. Resisting that jihad is not.


Read more: Lawsuit to Fight the British Ban of Pamela Geller and Robert Spencer


Somalier berättar: Därför våldtar vi nordiska kvinnor - Fria Tider

Klikk på linken nedenfor for å lese om eksempeler på den berikelsen Stoltenberg-regjeringen har påført oss.  


Somalier berättar: Därför våldtar vi nordiska kvinnor - Fria Tider

Sunday, August 25, 2013

NRK gir blanke blaffen

Nrk bryr seg ikke lenger om journalistikk - nå i valgkampen er det propagandaen som gjelder. Statskanalen vil at Arbeiderpartiet skal vinne valget og de satser på at folk flest er ukyndige og lar seg påvirke. 

Det er å vise forakt for redelighet og forakt for folket.  

I denne valg­kam­pen haus­ses Stol­ten­berg opp på en måte vi ikke har sett før. Ap har kjørt på «oss eller kaos», «bare vi kan styre» osv, 

Nå er det mer og mer Stol­ten­berg, og kun ham, ham, ham. Det er et for­søk på å bygge ham opp som en kars­ma­tisk leder. Men unn­skyld meg: Jens Stol­ten­berg er ikke spe­si­elt karis­ma­tisk. Hvis han skal frem­stå som dét, må Dags­revyen gi ham de beste jour­na­lis­tene, de beste kamera­vink­lene, den beste smin­ken, de beste spørs­må­lene, og når noen er så frekke at de mot­sier ham, vif­ter han med fin­ge­ren, hever haken og blir utål­mo­dig: Han skal bare sette dem på plass.


Jens Stol­ten­berg pre­sen­te­res i valg­kam­pen som en super­mann, en vi ikke kan klare oss uten. Men denne stjerne­sta­tu­sen vir­ker påtatt og anmas­sende. Det er pin­lig å se noen bli skrytt opp i sky­ene når man vet at skry­tet skyl­des at man eier NRK, jour­na­lis­ter, råd­gi­vere og PR-folkene. En kjede men­nes­ker på alle sider av bor­dene som til sam­men vet å pro­mo­tere the one and only.

Men fei­len ved opp­leg­get er at det er for gjen­nom­sik­tig, man ser hån­den som sty­rer regien.

I dag kunne NRK Dags­revyen for­telle at et fler­tall vil ha Jens Stol­ten­berg som stats­mi­nis­ter. Dif­fe­ran­sen til Erna Sol­berg var bare 3 pro­sent, innen­for feil­mar­gi­nen. Men det ga påskudd for å pre­sen­tere the one and only og spørre hvor­dan det føltes.

The one and only møtte fan­sen, og den som Dags­revyen til­fel­dig­vis for­evi­get, var en vak­ker, blond jente s0m kunne vært modell: nye klær, tykt gull­kjede, flotte tenner.

Men er stats­mi­nis­te­rens valg­krets hoved­sa­ke­lig på Bygdøy? Dette var for per­fekt, for high society. Men situa­sjo­nen var uimot­ståe­lig, og the one and only kunne smile, over ung­dom­men, skjønn­he­ten, popu­la­ri­te­ten. Her fikk han alt ser­vert. Igjen. Som celebrity.

Men det PR-folkene til Kjell Try og Dags­revyen ikke ser ut til å fatte, er at det tip­per over: Stol­ten­berg frem­står som en som vin­ner fordi han er pap­pas grom­gutt, som får det beste utsty­ret, de beste mulig­he­tene, som får starte foran alle de andre, og som ingen tør å ta opp kon­kur­ran­sen med.

Les hele:Supermann

Les også Den norske modellen for å få en oversikt over resulatatene etter 8 år med Stoltenberg......Inkom­pe­tan­sen under Stol­ten­berg er mas­siv. Det strøm­mer på med eksemp­ler hver eneste dag. Enhver annen regje­ring ville blitt slak­tet. Men ikke Stol­ten­berg. Han har immu­ni­tet, og pres­sen hjel­per ham på med teflond­res­sen hver eneste dag.

Landet får de politikerne det fortjener. Hvis den rødgrønne tragedien av en regjering får fotsette, så kan vi som stemte annerledes og har sagt fra, fri oss fra all skyld.

Saturday, August 24, 2013

Strålende video om tilstandene i England

Denne videoen bør sees. Den beskriver de vanvittige tilstandene i det multikulturelle England. 

Paul Weston, Chairman of new political party Liberty GB, speaks out about the Woolwich murder, Islam and the state of Britain today.

Liberty GB is here to protect the traditional British way of life, which has been ignored by the so-called 'Conservative' Party. We are a culturist, traditionalist and patriotic party that will talk truthfully about immigration and Islam. We are not career politicians, and we don't respond to whips - we'll always stand up for facts, and we'll always stand against hatred and intolerance.Friday, August 23, 2013

Hva om vel­gerne ikke lar seg skremme?

Inn­vand­rin­gen fra den ikke-europeiske del av ver­den er ikke bære­kraf­tig, hver­ken økono­misk eller kul­tu­relt. Det er noe alle vet. Like­vel for­sø­ker de andre og pres­sen å bue FrP ut av det gode sel­skap. Nok en gang.

Vil de lyk­kes? Det gode med lek­ka­sjen er at vel­gerne nå får et alter­na­tiv til den rådende poli­tik­ken. Ved å stemme FrP kan de vise at de ikke lar seg skremme, at de ikke gir etter for moralsk utpresning.

Inn­vand­rin­gen som er i ferd med å endre Nor­ges demo­gra­fiske pro­fil til det ugjen­kjen­ne­lige, skjer med en fart som gjør at også mange inn­vand­rere ønsker en omleg­ging. De lever med pro­ble­mene enda tet­tere på krop­pen enn mange nord­menn, og i hvert fall de som bestem­mer over ord og styringsverk.

Man aner kon­tu­rene av en alli­anse mel­lom drif­tige inn­vand­rere og kon­ser­va­tive og libe­rale nord­menn som ønsker at arbeid og lov­ly­dig­het skal lønne seg, og begge deler for­ut­set­ter del­ta­kelse, i språk, for­stå­else av kul­tur og samfunn.

Så enkelt og innlysende.


Etter at Finans­avi­sen offent­lig­gjorde sta­ti­stik­ken som viste de kata­stro­fale resul­ta­tene av den ikke-vestlige inn­vand­rin­gen, har NRK og de tunge mediene febrilsk for­søkt å legge lok­ket på.

Men ånden er ute av flas­ken og lar seg ikke putte tilbake.

Les hele kommentaren fra redaktør Hans Rustad: 

Snakk usladdetJada, Pat Condell - noen av oss tør.
Og her er det Pat Condell som snakker selv:

Who's afraid of free speech?

Og dette bildet deler Condell via twitter:


Det mediene selvsagt ikke fortalte

Som vanlig er det i alternativmediene man får tankevekkende artikler. Du kan mer eller mindre glemme gammelmediene hvis du vil ha noe mer enn politisk korrekt sludder. Her er - nok engang - en glimrende, opplysende artikkel skrevet av Arnt Folgerø, publisert hos Document:


Denne som­meren har opi­nio­nen kunne vært vitne til en av de sta­dig til­bake­ven­dende ”fore­stil­lin­gene” i norske medier, der hjelp­or­ga­ni­sa­sjo­nene svin­ger sve­pen og jour­na­lis­tene er lydige sir­kus­pud­ler som føl­ger pis­kens nøye anlagte direk­ti­ver for hva som skal være norsk asy­po­li­tikk. ”Fore­stil­lin­gen” var en av gjen­gan­gerne i norske medier, ”mindre­årige” asyl­sø­kere som for­svin­ner fra mot­tak uten at noen vet sik­kert hvor det blir av dem.....

Midt­som­mers fyrte den stats­støt­tede hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­nen, Redd Barna, løs, med Tahle Sky­bakk ”bak kano­nen”. Og som van­lig, uten et eneste kri­tisk spørs­mål fra mediene, kunne hun for­telle at det blir satt i verk store lete­ak­sjo­ner når norske barn blir borte, men ikke når ”asyl­barn” for­svin­ner. Det Sky­bakk unn­lot å nevne og det mediene selv­sagt ikke for­talte, er at ”barne­asy­lan­tene” ikke er inter­es­sert å bli iden­ti­fi­sert og opp­spo­ret. De ønsker hel­ler ikke å bli knyt­tet til omsorgs­per­soner i hjem­lan­det, fordi det betyr at mulig­he­ten for opp­hold i Norge da blir sterkt svek­ket. Er man mindre­årig asyl­sø­ker ”uten omsorgs­per­soner”, er man bort­imot garan­tert opp­hold her i lan­det om man er 15 år eller yngre. Og asyl­sø­kere mel­lom 16 og 18 år får mid­ler­ti­dig opp­hold i lan­det der­som myn­dig­he­tene ikke kan opp­spore omsorgs­per­soner i hjem­lan­det. Men der­etter risi­ke­rer de å bli utvist fra landet....

Sam­men­lig­net med van­lige asyl­søk­na­der er ”barne­asyl­sa­ker” enda mer pre­get av løg­ner, for­stil­lelse, lureri og svin­del med opp­lys­nin­ger om iden­ti­tet og fami­lie­sta­tus, noe som er en natur­lig følge av hvor­dan reg­lene er utfor­met. Selv om ”mindre­årige” asyl­sø­kere opp­ly­ser at de ikke har omsorgs­per­soner i hjem­lan­det, tyder alle indi­ka­sjo­ner på at det er til­felle for de aller fleste. Det kos­ter en for­mue i aktu­elle asyl­sø­ker­land å sende ”barn” rundt ”halve jord­klo­den” for å søke asyl i Norge. Dette er pen­ger som må beta­les til dem som besør­ger trans­port og falske doku­men­ter, såkalte men­neske­smug­lere. I et fore­drag for noen år siden sa davæ­rende leder for Poli­ti­ets utlen­dings­en­het, Ing­rid Wirum, at det står pro­fe­sjo­nelle smug­lere bak de fleste som søker asyl i Norge. Og selv om det ikke sies, er nok norske myn­dig­he­ter klar over at de aller fleste ”barne­asy­lan­ter” blir sendt av gårde med håp om at Norge skal overta det økono­miske ansva­ret for dem....

....I ”god­he­tens høy­borg” Norge, er ver­ken myn­dig­he­ter, poli­ti­kere og den svært sterke asyllob­byen og deres alli­erte i mediene inter­es­sert i opp­lys­nin­ger som bekref­ter de ube­ha­ge­lige og kri­tikk­ver­dige sider av asyl­tra­fik­ken. Og i dette asyl­kao­set kre­ver altså asylak­ti­vis­tene og deres lobby at norske myn­dig­he­ter har ansvar å spore opp de som for­svin­ner og ansvar for å rydde opp i føl­gene av denne tra­fik­ken. Men kra­vet om ansvar ret­tes ikke til for­eldre og slekt som sen­der “barn” ut på asyl­vand­ring i Europa....

Les hele artikkelen: Barneasylantene og media-pudlene

Thursday, August 22, 2013

Voldtektsbølgen i Norge

Takk, Bruce Bawer, nok engang - for at du lar verden få vite om tilstandene i kongeriket Norge. Vanstyret av landet får gå sin gang, fordi politiserte journalister i mediene, for eksempel Nrk, gjør ramaskrik hver gang noen påpeker vanviddet og ønsker forandringer. Det seneste eksemplet er NRK-journalister på politisk oppdrag.

The Norwegian Royal Palace, located in the heart of Oslo, is surrounded by a pleasant little park called Slottsparken. It contains lawns, flower beds, and a rippling brook spanned by a footbridge. Behind the Palace is a small cabin where members of the palace guard spend their down time napping and watching TV.
A less charming feature of the park is that it’s also been the setting of several rapes – no fewer than five of them between June and October of 2011 alone. Things got so bad that the Radisson Hotel – which is just across the street from the park, a minute’s walk from the Palace – began to provide its guests with rape alarms to wear when going out for a stroll.
A newspaper profile of one of the 2011 Slottsparken rapists provides a pretty representative picture of the kind of individual who commits most of these crimes. The perpetrator was a young Iraqi man who came to Norway in 2003 as an asylum seeker. His asylum application was rejected, but – as is standard practice – he was allowed to stay anyway. Three years later, he brutally raped an 18-year-old girl outside Oslo’s City Hall and was sentenced to four years in prison. In 2009, after his release, a deportation order was issued; he challenged it in court; in 2010, he lost his case. Nonetheless, he was again allowed to stay. A year later, still in Oslo, he raped a woman outside the Royal Palace.
A Muslim asylum seeker; a rap sheet; a meaningless deportation order: in today’s Scandinavia, these are among the standard bullet points on many a rapist’s résumé.

Yes, as I’ve noted before, Scandinavian policing could be better. Much better. Especially in Oslo, where the force is woefully undermanned and underfunded. Seeing officers at work, you can get the impression they’re still being trained out of a manual from half a century ago, when Oslo was as sleepy, well-behaved, and foreigner-free as Andy Griffith’s Mayberry. Last September, an Oslo rape victim complained publicly that the cops had waited six months to take witness testimony from her thirteen-year-old son. Such stories are common. And not just in Oslo: this languorous approach to law enforcement is a familiar phenomenon throughout the Nordic countries, where the only real crime, it can sometimes seem, is to display a sense of urgency about anything.....

NRK-journalister på politisk oppdragNRKs jour­na­lis­ter Siv Sand­vik og Fred­rik Sol­vang har sett på Frps intern­rap­port med for­skjel­lige for­slag for å begrense den rekord­høye - for ørtende år på rad - inn­vand­rin­gen til Norge, og man skal vel helst være ansatt i NRK for å kalle for­sla­gene for “sjokk­til­tak” og “dramatiske”.

....I til­legg har Frp-utvalget lagt frem det hår­rei­sende uri­me­lige for­sla­get det er å ta opp­holds­til­la­tel­sen fra flykt­nin­ger som rei­ser på ferie til lan­det de har flyk­tet fra.

Samt­lige av til­ta­kene er lan­sert og til­dels prak­ti­sert i flere vest­euro­pe­iske land med stor inn­vand­ring. Til­ta­kene har hoved­sa­ke­lig vært ret­tet mot den lite bære­kraf­tige, såvel økono­misk som kul­tu­relt, masse­inn­vand­rin­gen fra ikke-vestlige land, men i den senere tid har Stor­bri­tan­nia, Tysk­land, Neder­land og Øster­rike tatt til orde for til­tak som begren­ser til­strøm­nin­gen og den sta­dig økende vel­ferds­tu­ris­men innad i EU. I mot­set­ning til Norge, som har pen­ger nok på bok til å fort­sette i samme spor noen år til, har det seg slik at euro­pe­iske poli­ti­kere har sett seg nødt til å foreta seg noe av den enkle grunn at de ikke len­ger har råd til å opp­tre som hele ver­dens gav­milde spare­gris....

....Som Pav­lovs hun­der kom­mer imid­ler­tid lederne for to av lan­dets mini­par­tier hal­sende for å dele sin ansten­dig­het med oss andre. – Dette er en av grun­nene til at vi sier at det er lite sann­syn­lig at vi går i regje­ring med Frp, opp­ly­ser inn­vand­rings­po­li­tisk tals­mann i KrF, Geir Bekke­vold. Venstre sier seg enig.

Og godt er det, for har det noen­gang falt inn lederne for de to mini­par­ti­ene at de nett­opp er mini­par­tier fordi nes­ten ingen vil ha dem i regje­ring hel­ler?

....Hvis Høyre og lan­dets øvrige poli­tiske par­tier like­vel ikke har for­stått eller vil erkjenne at inter­na­sjo­nale avta­ler kan og bør refor­hand­les for å få den uhold­bare inn­vand­rin­gen ned - ja, da er det ikke Frp det er noe galt med.

Les hele: Sjokktiltak?

Wednesday, August 21, 2013

Mer vanvidd fra det vanstyrte Sverige

Sverige er kroneksempelet på vanstyre og vanvidd. Her er noen få eksempler, plukket opp hos www.avpixlat.info

Malmö, en by i sydsverige, hvor de har blitt oversvømt av innvandrere, skal nå kommunen spare 26 millioner kroner. Disse pengene tar de fra regionens gamle og syke. Tilsammenlikning kan opplyses at kommunen bruker om lag 100 millioner per år på fremmedspråksopplæring til den massive flokken av innvandrere.

Sverige har bestemt at illegale flyktninger skal få gratis tannlege og legebehandling. Tror dere eldre og uføre svensker får det samme?

Neida, de skal værsågod betale av en slunken pensjon.

Arrogant og skammelig av Tomm Kristiansen i Nrk

Så skulle det altså gå bare en eneste dag før NRK og Tomm Kris­ti­an­sen lan­get ut mot en lands­mann som døde under så for­fer­de­lige omsten­dig­he­ter i et land langt hjemme­fra. Jeg hadde for­ven­tet at selv Tomm Kris­ti­an­sen hadde såpass finger­spitz­ge­fühl at han ville behandle en nylig avdød med­bor­ger med en smule respekt. Det for­tel­ler mye om NRK og Dags­revyen at de dagen etter at Tjost­olv Moland døde i en feng­sels­celle i Kins­hasa, valgte å sende et flere minut­ters inter­vju med en av sine egne jour­na­lis­ter der hoved­po­en­get blant annet var å sverte Tjost­olv Moland og Jos­hua French, ukri­tisk for­svare uten­riks­de­par­te­men­tets hånd­te­ring av Kongo-saken og opp­fordre til enda mer bistand til Kongo. Inn­sla­get med Kris­ti­an­sen var en alde­les utro­lig fore­stil­ling og noe av det mest ond­sin­nede og ned­la­tende jeg noen gang har sett på TV. Det var ond­sin­net mot Moland og French og deres pårø­rende, og det var ned­la­tende mot kon­go­le­sere gene­relt og mot pre­si­dent Joseph Kabila spesielt.


Leserkommentarer hos Document: 


Hvorfor dukker alltid disse statsansatte besservisserne opp som ånder fra en brun krukke for å bagatellisere og bortforklare vanstyret til våre rødgrønne venner?
-Klokkeren


Veldig bra beskrevet! Oppførselen til Tomm Kristiansen var i vanlig NRK-stil arrogant og skammelig
-brancobilly

Tomm Kristiansens kronikk på http://www.nrk.no/ytring/gutte... og NRKs oppførsel i dagene etterpå er meget grov.


Det er dypt alvorlig at en erfaren NRK journalist overser seksårsborgerkrigen i Kongo som krevde nær 6 millioner menneskeliv, når han skriver:

"Kongo er et herjet land, og det er europeere som har framvist en gruoppvekkende mangel på sivilisasjon."

Dersom man som tilårskommen og erfaren journalist i NRK ser vekk fra Afrikas mest blodige og inhumane konflikt noensinne for å forsøke å konstruere et falskt premiss om at hvite europeere er de eneste med blod på sine hender i Kongo er det en skandale, og intet mindre.

Det som derimot er mer suspekt, er NRKs håndtering av kritikken.

For et par dager siden skrev jeg nettopp om "Den store afrikanske krigen" og hvorledes det er uhyggelig at Kristiansen kan se bort fra den. Moderator begynte i det små for to dager siden å slette enkelte av mine innlegg i tråden hvor jeg diskuterer med en figur som mener hele krigen var "regissert fra Washington". Til dette bruker han som kilde konspiratoriske og tildels rasistiske antivestlige blogger som "Black Agenda Report".

Moderator har i dag også slettet hovedinnlegget som innvendingen mot Kristiansen, mens motdebattantens innlegg står uberørt. Til og med en link til den kvasi-rasistiske bloggen Black Agenda Report får lov til å stå, mens kritikk at Kristiansen blir fjernet i det små, litt om litt, dag for dag.

Jeg tror man må se til hvorledes den absurde hypotesen om "den hvite manns skyld" for alle tenkelige u-lands problemer er selve hjertet i store deler av sosialistisk diskurs for å forstå NRK og Kristiansens atferd. Med sin kritikk av belgiske soldater, vestlige intervensjoner på det afrikanske kontinet og dårlig skjulte insinuasjoner om at de to fengslede nordmennene får en god behandling i et rettferdig fengsel hos en reell, men ydmyket stat forbereder Kristansen sine kadre for den flom av kritikk mot Kongo, afrikansk rettspraksis og norsk bistandspolitikk som antagelig vil komme når dødsårsaken til Moland blir kjent.

Tuesday, August 20, 2013

Det er helt vilt

Skolen har startet opp igjen. Da ringer telefonen hyppig hos HRS. Hvorfor? Jenter i barne- og ungdomsskolen som ikke møter til skolestart. De kan befinne seg i Somalia, i Etiopia, i Afghanistan, i Pakistan. Et tema for politikerne i disse dager? Et tema for kunnskapsminister Kristin Halvorsen? Nei, ute av syne, ute av sinn. For barna har jo verken Nilsen eller Olsen til etternavn. Derfor er det ikke et tema politikerne mener er viktigere å diskutere enn om et eple om dagen gir bedre skoleresultater eller ei.

Det er helt vilt. En stat som ikke har kontroll over hvor barn befinner seg, hvilke forhold de lever under – og likevel en stat som påberoper seg å være i front hva gjelder humanisme. Antakelig er det et sted mellom 3 500 og 4 000 barn i grunnskolealder som ikke er å finne på skolebenken i Norge i dag, men de er bosattregistrerte i Norge.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har ikke disse barna med seg inn i valgdebattene. Hun har med seg fruktkurven.


Les hele her: Da ringer telefonen, fordi?

Leserkommentar hos HRS:

Takk, Hege Storhaug for ditt mangeårige og genuine engagement på de aller svakestes side: Muslimske barn og kvinner i samfunnet vårt. De som politikerne ofrer for "fredens" skyld. Se på oss ! Vi er verdensmestre i integrering !
Man blir bare så fryktelig uvel av hykleri og fortielser fra de rødgrønne. For dem er det innvandrerstemmer som teller. Ikke om kvinner og barn lever under umenneskelige forhold i vårt " moderne" samfunn.
Stå på, Hege ! Vi trenger flere som deg !

Monday, August 19, 2013

Norske og svenske tilstander

- Svenske kul­tur­per­soner og aka­de­mi­kere vil redde Norge fra vår frem­med­frykt og fascisme, og fin­ner røt­tene til den i nynorsk, ski­gå­ing og Kar­de­momme by. De frem­står vir­ke­lig­hets­fjerne og arro­gante. Men kan­skje behand­ler de oss slik fordi de er vant til å behandle sitt eget folk på den samme måten? Og er vår egen til­nær­ming til de demo­gra­fiske end­rin­gene vi gjen­nom­går bedre? Dette er for­tel­lin­gen om de to ferske inn­vand­rings­lan­dene som ikke vet hva de gjør, ikke vet hva de vil, og ikke er sikre på om de har lyst til å snakke om det, skri­ver Bjørn Stærk så tref­fende at denne anmel­de­ren kjen­ner et snev av irri­ta­sjon over at man ikke har skre­vet det selv.

....For der norske inn­vand­rings­kri­ti­kere bare må for­holde seg til en sta­dig svin­nende gruppe gjen­gan­gere som på auto­pi­lot kvit­te­rer med rasisme­be­skyld­nin­ger - gjerne sam­ti­dig som de gir åpen­lyst uttrykk for sin egen rasisme - mot alt og alle de ikke liker, er tryk­ket mot svenske inn­vand­rings­kri­ti­kere nær­mest kom­pakt i Sve­ri­ges poli­tiske klasse og medier. Med andre ord: I for­hold til svenske Aft­on­bla­det, EU-fyrstinner som Ceci­lia Malm­ström, stats­fi­nan­sierte yrkes­anti­ra­sis­ter og en gjen­nom­snitt­lig poli­ti­ker fra Høy­res søs­ter­parti Mode­ra­terna, er Dag­bla­det, EU-tåkefyrster som Thor­bjørn Jag­land, leve­brød­s­anti­ra­sis­ter som Rune Berg­lund Steen og den gjengse SV-politiker bare for små­gut­ter og -jen­ter å regne. Det blir de da som regel også; man leg­ger selv­føl­ge­lig merke til enkelte hum­per i veien, men ikke nok til at man sen­ker farten.

Ikke så i Sve­rige. Der snak­ker vi i beste fall kraf­tig irrette­set­telse, mas­siv uthen­ging og hets i riks­dek­kende medier - i ver­ste fall yrkes­for­bud, hær­værk på bopæl og fysisk vold, begått av selv­pro­kla­merte anti­ra­sis­ter på ytre venstre flanke. Det fin­nes flere eksemp­ler på at kri­ti­kere og/eller repre­sen­tan­ter for det inn­vand­rings­kri­tiske par­tiet Sve­ri­ge­de­mo­kra­tene har fått boli­gene sine til­gri­set eller blitt utsatt for vol­de­lige over­fall. Stats­mi­nis­ter Fre­de­rik Rein­feldts mening om den saken er at man må regne med slikt når man har feil hold­nin­ger eller menin­ger i det demo­kra­tiske Sverige.

Når løg­nen utgir seg for å repre­sen­tere sann­he­ten

Her er en artikkel du bør lese - om hvordan Norge styres og om hvordan de statslønnede journalistene lar seg bruke til å opprettholde løgnen om Norge. De som ønsker å utvide rom­met blir mistenkeliggjort. Det er sær­lig mis­ten­ke­lig­gjø­rin­gen som svir og får folk til å kvie seg for å stå frem.

Disse herske­tek­nik­kene er det etter hvert mange eksemp­ler på og enhver opp­lyst og kri­tisk per­son kan hver eneste dag høre hvor­for de anven­des. Uten denne “sty­rin­gen” ville ikke medie­nes bilde av Norge kunne opp­rett­hol­des. Da ville det bli vans­ke­lig å være jour­na­list og redak­tør. Man fore­trek­ker hel­ler taushet.

Les hele: Happening

Les også: Den norske modellen

Arbeiderpartiet og SV sviktet

Are Saa­stad har arbei­det 20 år innen helse­sek­to­ren, nær­mere bestemt psy­kia­trien, og vært til­lits­valgt. I våres kom boken hans om kri­sen i helse­ve­se­net. I bidra­get til anto­lo­gien skri­ver han om at han har støt­tet den rødgrønne regje­rin­gen i begge valg, i 2005 med begeist­ring, og i 2009 under tvil.

- Men SV svik­tet, sa Saa­stad. De lovte å for­bedre seg, men ingen­ting skjedde. Slik kan man ikke opp­tre. Det er tillitsbrudd.

Der­for står nå Saa­stad åpent frem med kri­tik­ken. Arbei­der­par­tiet svart­ma­ler en blå-blå-regjering og sier den vil slippe mar­keds­kref­tene løs. Men det har den rød-grønne regje­rin­gen selv gjort, sa Saa­stad. - Det er liten for­skjell på par­ti­ene. Man sver­ger til stor­drift og økono­miske kri­te­rier og glem­mer at helse­ve­sen hand­ler om mennesker.


De poli­tisk ansvar­lige har ikke noe svar. De fore­trek­ker å tie ihjel kri­tik­ken. Eller man bru­ker sin makt til å dik­tere hvem man skal møte. Saa­stad for­talte at da helse­tje­neste­ak­sjo­nen skulle møte regje­rin­gen til debatt i Dags­nytt Atten, nek­tet stats­rå­den å møte den legen som best kan tema. Man ville ha en annen, og slik ble det.

....Kan­skje det er his­to­riske grun­ner til at kri­tik­ken kom­mer fra Vest­lan­det? Frode Fane­bust (Sand­nes) (t.v.) , Hall­grim Berg (Hal­ling­dal) (m bril­ler) og Dan Odd­fjell (rosa skjorte) er ikke fra Oslo-gryta. Men det er Saa­stad, og kan­skje det er et tegn i tiden at en SV’er står åpent frem med kri­tikk og ikke kvier seg for å være i sel­skap med høyresiden?

Saa­stads opp­tre­den er en illust­ra­sjon på SVs dyp­dykk på menings­må­lin­gene: flau bris, skuf­felse, avmat­ning, mang­lende glød og over­be­vis­ning. For de fleste går skuf­fel­sen kan­skje over i pas­si­vi­tet, men for noen fører det til hand­ling: frem­ti­den er for vik­tig til å trekke seg ut.


....2,5 mil­lion nord­menn er i dag avhen­gig av offent­lige over­fø­rin­ger. Er de inter­es­sert i end­rin­ger? Hvis alle stem­mer for å beholde dagens sys­tem vil det bryte sam­men. Slik er den bitre sannheten.

Les hele: Happening

Saturday, August 17, 2013

Nå begynner de å merke det i Sverige

Sveriges ansvarsløse, vanvittige innvandringspolitikk blir hoderystende bivånet rundt om i verden. Mange har påpekt at masseinnvandringen vil knekke Sverige økonomisk. Nå kommer resultatene, litt her og litt der:

I Flen säger nu kostchefen Per Swärd upp sig i protest mot kommunens hårda besparingar på maten i skolor och på äldreboenden som medfört att barn och gamla inte ens kan äta sig mätta.

En porsjon mat til skolebarn og gamle får koste høgst 8 kroner, har politikerne bestemt, men de går selv ut og spiser lunch på restauranter for 165 kroner per porsjon på skattebetalernes regning.

Per Swärd anser inte längre att han kan stå för den dåliga kvalitén på maten till gamla och skolbarn. Han tar nu konsekvensen av det och säger upp sig från sin tjänst. Flen är den kommunen i regionen som lägger minst pengar på maten för barn och gamla men i andra delar av Sverige finns kommuner som snålar ännu mer. Ned till 6 kr per portion förekommer.

Dette er kun enda en konsekvens av den mangemilliardoverføringen av skattepenger som pågår i Sverige, fra svensker til utlendinger, som et resultat av en ansvarsløs og dyr innvandringspolitikk.


Les hele, og få med dere leserkommentarene: Hungriga barn och gamla betalar för massinvandringen

Og hva med Norge? Jo, den høye innvandringen fortsetter.  I 2.kvartal 2013 økte folketallet i Norge med 14.100 personer, der innvandringen var den nest høyeste som noen gang er registrert i et 2.kvartal. Les mer her:

Innvandringen til Norge fortsetter 

Wednesday, August 14, 2013

Stoltenbergs fremste groupies

Her er noen leserkommentarer til artikkelen Hvem snakker?

Jeg så pressekonferansen med Knudsen. Og det man så var en aldrende kvinne som helt klart har hatt det slitsomt. Men det var ei aldrende kvinne som var rett og slett pissed. Som hadde en historie å fortelle om ting hun følte.

Men når man registrerte journalistene etterpå, så kommer det særnorske samfunnsklimaet frem igjen. Hadde de kritiske spørsmål? Ja. Var de i sin fulle rett å stille dem? Ja. Men for opptil flere av journalistene så tippet det over. En journalist med yrkesstolthet er opptatt av å få frem fakta. Og her fikk Knudsen føle hvordan det er å være ikke-ap-representant. Men flere journalister var ikke opptatt av å få frem fakta, de hadde som mål å diskreditere henne. Og etterpå kom jo kommentatorene frem og her var Stein K. Kristiansen en antydning til unntak ved at han ikke ensidig forsøkte fremstille henne som en bitter, gammel kjeftesmelle med tvilsomme bekjente, men at hun kunne ha noe å bidra med. Derimot en av Stoltenbergs fremste groupies i norsk media, Skarsbø Moen, hun gjorde selvfølgelig en jobb for Stoltenberg og klinket til for å begrave henne.


Jeg tror Grete Knudsen godt visste hva hun gikk til da hun la frem sannheta om det rødbrune regimet.
Når hun nå gjør dette så tror jeg også hun takler dette godt. For det om mediene prøver beskytte det totalitære Arbeiderparti og Fører Jens, så er ikke folket idioter.
Det kan umulig finnes en person som er overrasket over innholdet i boka. Såfremt en ikke er helt ute av kontakt med virkeligheta.

Pat Condell: Halal – A taste of terror

Forby Halal, sier Pat Condell i denne videoen.


 


Les også dette:

Danmark fikk ingen agurktid i media denne sommeren. Halakjøttet inntok førersetet. Offentlige institusjoner for eldre, barn og sykehus kjører nemlig på med halakjøtt og fravelger tradisjonelle danske retter som inneholder svinekjøtt. Islam får altså forkjørsrett i en nasjon bygd på kristendommen. Folk spør seg: hva blir det neste knefallet? Kjønnssegregering i skolen, i svømmehallene, i offentlig transport, for eksempel?

Halalkjøtt flytter velgerne

Og siden du likevel bare sitter der og glor og glaner, kan du vel også lese en både morsom og tankevekkende gjennomgang av halal-problematikken, hvor bonden Stubberud solidariserer seg med dyrene og ikke religionen: 

Til bords med muslimene

...GODKJENT. Ingen kan bebreide muslimer bosatt i Norge at de ønsker halal-kjøtt, slaktet av en troende, godkjent muslim. Kjøtt hvor strupe, hovedpulsårer, luftrør og spiserør er overskåret med en skarp kniv, dyrets hode rettet mot Mekka, slaktet i Guds navn og godkjent av Islamsk Råd. Koranen formulerer lovregler for at slaktet skal være lovlig og "rent". Eksempelvis opplyser Islams Råds hjemmeside at et dyr slaktet av en kristen i Jesu navn eller treenighetens navn ikke kan spises av gode muslimer. Skulle noe slikt finne sted, er dyret ikke halal, men urent.....

Så utrolig naiv den mannen er...

Vi har utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i tankene. Dette er det han har sagt etter voldsopptøyene i Egypt:


– Vi får nå veldig alarmerende rapporter om omfattende vold, åpenbart uproporsjonal vold, knyttet til at det nye regimet prøver å rydde opp i de demonstrasjonsleirene som Det muslimske brorskap og andre motstandere av de militære makthaverne har hatt, sier Eide til NRK.

– Det bekymrer meg sterkt, og jeg mener det er grunn for oss og andre i det internasjonale samfunnet nå til å holde det nye regimet, sikkerhetsstyrkene og de militære ansvarlige, sier ministeren.

Nasjonal forsoning er den eneste løsningen på å få stoppet de voldsomme og blodige kampene, sier utenriksministeren.

– Det finnes ingen annen vei fremover for Egypt enn en nasjonal forsoning, og da må også Det muslimske brorskap være en del av det, avslutter Eide.


Legg merke til det siste Barth Eide sier: ....en nasjonal forsoning, og da må også Det muslimske brorskap være en del av det...

Vi som holder oss orienterte via andre kilder enn Nrk og norske aviser, vet bedre. Som en ekspert på Egypt og Det muslimske brorskap sa på CNN for to dager siden: Uansett hva slags forslag det nye regimet vil komme med, så vil Det muslimske brorskap avvise det - fordi deres eneste målsetting er at den avsatte presidenten skal gjeninnsettes. Ekspertens forslag var at myndighetene burde "isolere" Brorskapets demonstranter, la de få sitte hvor de sitter i Kairo, men nektes å demonstrere andre steder.

Så Barth Eides nasjonal forsoning er intet annet enn sludder som viser at han ikke har peiling på hva som skjer i Egypt. Han bør slutte å holde seg orientert via Dagsrevyen!

Les også: Skitne hender

....Når Barth Eide for­døm­mer vol­den på egyp­tisk side sig­na­li­se­rer han en avstand­ta­ken til over­gangs­styr­ket i Egypt og de mili­tære spesielt.

Sam­ti­dig mer­kes en viss til­bake­hol­den­het, for man tør ikke gå fullt og helt inn for Bror­ska­pet. Det har en ned­side. Man mer­ker en under­lig­gende ambi­va­lens, frykt, nøling. Men man må ta stil­ling og det let­teste er å for­dømme vold....

Tuesday, August 13, 2013

Det blir kaos

Kaos - helt uholdbare tilstander hvis ikke Arbeiderpartiet får fortsette å styre landet. 

Det er et av mantraene Ap bruker ved hvert valg. Og utrolig nok - mange tror på det og lydig stemmer Ap. 

Ap får også god hjelp av idiotpartiene Krf og Venstre, som mener de er så "gode og anstendige" at de knapt kan være i samme rom som Frp. At Krf og Venstre har støttet  Ap og SV sin uansvarlige innvandringspolitikk så til de grader at oljeformuen allerede er lovet bort, holdes helt borte fra valgkampen. Mediene, særlig ormebolet på Marienlyst, tør ikke å fokusere på noe som kan skade Arbeiderpartiet.

Hvil­ket etter­mæle vil Arbei­der­par­tiet få? Olje­for­muen til­hø­rer ikke len­ger Sig­bjørn John­sen, den er lovet bort, og regje­rin­gen insis­te­rer på å fort­sette kur­sen. Både den og samt­lige par­tier, bort­sett fra Frp, har bun­det seg til masten.


Ap kjø­rer prin­si­pi­elt ikke noen annen his­to­rie enn de gjorde før annen ver­dens­krig, da Norge var et klasse­sam­funn. Selv etter at Norge er blitt ega­li­tært - så ega­li­tært at det truer kon­kur­ran­sen, snak­ker Ap som om for­skjel­lene øker og klasse­sam­fun­net er rett rundt hjørnet, skriver Hans Rustad i Document.


Det har både å gjøre med at sosia­lis­men er en seku­lær reli­gion, og arven etter de tunge ideo­lo­gi­ene i for­rige århundre: kon­trol­ler for­tel­lin­gen og du kon­trol­le­rer utgangen.

Til dette for­mål har Ap kon­troll på NRK og res­ten av mediene spil­ler med.


Saturday, August 10, 2013

Dagsrevyen koser seg med jødehatere

Dårene i Dagsrevyen får på pukkelen av Hege Storhaug:

I går var ble avslutningen av fastemåneden til muslimene feiret, og NRK Dagsrevyen tok seerne med på et gladbesøk i en Oslomoské. Hadde NRK glemt at samme moskéledelse for noen måneder siden velvillig avkledde jødehatet sitt?

SSBs fusk og fanteri

Takk BLÅMANN for denne folkeopplysende analysen. Jeg ber spesielt leserne lese grundig følgende avsnitt, fordi det er på dette punkt de politiserende SSB forskerne (med forsker Østby i spissen) hittil har lykkes (i samråd med maktelitene) med å holde det noske folk uvitende om hva som blir konsekvensen av den innvandringspolitikken som føres:

Denne rari­te­ten i SSBs pro­gnose skyl­des nett­opp at utover i frem­skriv­nings­pe­rio­den vil de som i dag er 1. og 2. gene­ra­sjons­inn­vand­rere etter hvert dø, mens deres barn og barne­barn vil øke raskt i antall. Disse er i SSBs inn­vand­rer­de­fi­ni­sjon grup­pert som øvrig befolk­ning. Der­med unn­går SSBs demo­gra­fer på sne­dig vis at det blir fler­tall inn­vand­rere i deres framskrivning.

Det er ikke bare snedig. Det er cover up. Forsker Østby sa i et intervju for noen år siden noer sånt som: "etter 2 generasjoner er man nordmann (øvrig befolkning)", og det høres jo rimelig ut. Men det er bare det at den største gruppen dette gjelder, muslimene, ikke vil bli nordmenn. De tvert om insisterer overfor sine barn at de ikke skal bli "for norske". Ideologien de bygger sine liv på forbyr de stakkars mennesker det. Men tallrike blir de, og makten følger antallet. I Oslo Arbeiderparti mangler muslimene kun 2 på å utgjøre flertallet i partiets bystyregruppe. Kanskje ikke så rart at Arbeiderpartiets utenriksminister Bart Eide innynder seg hos muslimene, slik vi så han prøvde seg på nylig. - Der muslimer får makt, må andre syn nådeløst tilpasse seg. Tillit erstattes med mistillit. Eksemplene er mange. Jeg nevner Libanon og Balkan. Bart Eide vet dette , og han vet at vi vet, likevel ter han seg som han gjør. Det er det uforståelige.

Ovenstående er en leserkommentar til artikkelen: 

Friday, August 9, 2013

Ufattelig sludder fra Espen Barth Eide

Hvis du har vært i tvil om Norge trenger en ny regjering, bør du lese denne artikkelen:

Tvangskollektivisering


Den omhandler uten­riks­mi­nis­ter Espen Barth Eide. Mannen kommer med så mye sludder at det blir direkte pinlig. I punktform, her kommer noe av våset den mannen klarte å knekke ut av seg: 

- Barth Eide sier i klar­tekst at nord­menn må oppgi fore­stil­lin­gen om at kul­tu­ren i Norge skal være norsk. Det skal den ikke være.

- Alle kul­tu­relle uttrykk er like gyl­dige

- Norske inter­es­ser må rede­fi­ne­res ut fra den nye befolk­nings­sam­men­set­nin­gen.

- Soma­lia har en vik­tig plass i norsk utenrikspolitikk

- Det er nord­menn av den gamle sko­len som fort­satt tror at de kan ha sin kul­tur i fred

- Vi er hel­dige som har 3o.000 soma­liere som har kom­met hit. (Glemt er khat-spising, kjønns­lem­les­telse, adskilte hus­hold­nin­ger, trygde­av­hen­gig­het, lav sys­sel­set­ting, inn­sam­lin­ger til al-Shabaab. Barth Eide er takk­nem­lig for at soma­lierne har vel­sig­net oss med sitt nærvær.)

- Noe står i veien for et nytt fel­les­skap: Nord­menn som bare ser for­skjel­ler. Det er mange av dem. For mange.


Redaktør Hans Rustad skriver avsluttningsvis: Vir­ke­lig­he­ten for­svin­ner når man lyt­ter til Barth Eide. Glemt er bor­ger­kri­gen. Glemt er selv­mords­an­grep og lov­løse til­stan­der. Glemt er bil­det av Moga­dishu på nett­hin­nen. Av halv­nakne drepte ame­ri­ka­nere som sle­pes gjen­nom gatene. Av Ola Sku­te­rud som gis­sel. De for­tren­ges av en soma­lier som snak­ker pur rogalending.


Her er noen leserkommentarer hos Document som sier alt om hvilken virkelighetsverden Barth Eide lever i:

Barth Eide : "Det er langt mer spennende å vandre i Oslo nå, enn for en del år tilbake." Ja det skal gudene vite ! Det er så til de grader "spennende , at jeg for min del holder meg langt unna.
Slik snakker en mann som er omgitt av livvakter. Vi andre må passe på oss sjøl.

-Marit


At en norsk utenriksminister utgått fra Arbeiderpartiet, i full offentlighet tillater seg å uttale så mye vås, ja, direkte løgner, gjør meg trist. Intet av det han sier er jo sant! Det er kvalmende. Det er det sterkete ordet jeg finner for å beskrive avmakten. For vi befinner oss i avmekt. Det er personer som tenker som Brath Eide som har makten. Det er han og hans likemenn som forvalter både ordene og overskuddet av verdiene som den alminnelige norske kvinne og mann skaper i samfunnet vårt.
Jeg kan ikke skjønne at dette kan fortsette. Devalueringen av ordene må stoppes. Tenker overhode Bart Eide på vår oppvoksende slekt og forståelsen de må innpodes av moralske normer for at vi skal fortsette som et sivilisert samfunn?
Og en ting til: Bart Eide oppfordrer somalierne til å kreve, kreve, kreve..... Ordet plikt forekommer ikke i hans vokabular. Og denne mannen representerer Arbeiderpartiet! Hverken han eller flokken han tilhører fortjener lenger vår tillit.

-hanslund

Dette patetiske og meningsløse showet ble altså fremført av en person som forestiller å være norsk utenriksminister...?
Ja, det er treffende det Rustad bemerker, man må gni seg i øynene... Godt å tenke på at denne figuren snart er ute av sin åpenbart altfor store jobb.
-plaudon

Wednesday, August 7, 2013

Demokratiets gevinst om visse aviser forsvinner

"Bak denne fasade­pynt skju­ler det seg en uvilje mot å ta opp vik­tige sam­funns­tema".

Det er ikke bare snakk om fasadepynt, men om en selvforståelse som er den rådende på viktige konsensusområder i norske medier, som asylpolitikk, innvandringspolitikk og økonomi. Dette er områder der så å si ingen motforestillinger kommer fram i mediene, og det er her det norske meningstyranniet er på sitt sterkeste. Det er her avvik blir slått hardest ned på, noe som gjør at "meningsavisene" ikke representerer meningsmangfold, men meningsenfold, som Rustad helt riktig påpeker. At aviser som Dagsavisen, Vårt Land, Nationen, Bergensavisen og Morgenbladet forsvinner, vil kanskje bety at presset fra dette meningsenfoldet og denne konsensusen blir svakere, og at det derfor vil være til demokratiets gevinst at slike aviser forsvinner. Disse avisene utgjør ikke noen trussel mot "establishment", slik avisa Dagen faktisk gjør med sin forankring i en kristen selvforståelse som nærmest er anathema i det norske samfunnet. Såvidt jeg forstår, er det fremdeles liv i den gamle kommunistavisa Friheten, og ut fra en tese om at meningsmangfold er viktig, burde det være viktigere å holde liv i Friheten enn f. eks. den forvrøvlede Dagsavisen. Når det gjelder Klassekampen, er jeg mer usikker. Det er tendenser til uavhengighet i denne avisens redaksjon. Det var en kollega av meg som forleden sa at han mener at Klassekampen er landets mest åpne avis. Det stemmer absolutt ikke når det gjelder avisens redaksjonelle egenproduksjon der skylappene, som avisa er utstyrt med av Rødt, SV og LO, styrer journalistikken, men avisa er til tider ganske åpen når det gjelder utenomredaksjonelt stoff, dvs. artikler skrevet av andre enn avisas journalister. Klassekampen har potensiale til å gjenspeile noe av det meningsmangfoldet som mer eller mindre lever under jorda i det norske samfunnet, dvs. slippe til meninger som ikke har som formål å støtte opp om de fordommene som preger avisas redaksjon og lesere. Men begrensningene ligger hos eierne og i redaksjonens selvforståelse. Det er ikke noe i veien for at venstreradikale meninger er representert i mediene, de bør være det, men Klassekampens redaktør, Bjørgulv Braanen, er offer for sjølbedrag eller driver et taktisk spill når han sier at avisa representerer andre meninger enn de rådende. Klassekampen støtter opp om den offisielle politikken på mange områder, avisa har i prinsippet ikke noe annet syn på viktige områder enn det som er offisiell politikk. De vil bare ha mer av den politikken som føres, flere asylsøkere, flere innvandrere, mer menneskeretter ved å innlemme dem i Grunnloven, osv. Det landet trenger, er medier som utrykker prinsippielle alternativer til den offisielle politikken, men slike medier finnes ikke andre steder enn på nettet, slik som document. Det alternative menings-Norge lever som en form for undergrunnslitteratur. Og slike medier mottar ikke støtte fra Fritt ord og fra staten fordi de utfordrer den jernharde konsensusen her i landet. Det er denne konsensusen som gjør at det ikke finnes noen skikkelig politisk debatt om helt grunnleggende spørsmål i det moderne samfunnet. Og den begrensede meningsfloraen og meningsutvekslingen her i landet er den største trusselen mot demokratiet. Nå vil kritikere av det jeg her skriver, kunne vise til at upopulære meninger jo slipper til i avisene. Og det gjør de jo, i Aftenposten, i VG og i Klassekampen, av og til. De slippes til for at avisene skal kunne legitimere at de er liberale, vise hvor frisinnede der er overfor avvikende meninger, men konformiteten vises at de avvikende meningene aldri blir tatt opp og lagt til grunn for en seriøs debatt om de emnene som er aktuelle. Det blir bare med et: Se så liberale vi er, vi gir til og med Fjordman adgang til våre spalter, hva i all verden er det folk som Rustad og Folgerø klager over? Min konklusjon er altså at de aktuelle redaksjonene lite har forstått, og lite vil forstå. De har med andre ord ikke forstått de kravene det borgelige demokratiet stiller til det offentlige ordskiftet. Og det er skremmende!Takk for forstandige kommentarer Folgerø. Konklusjonen din bør understrekes:

Min konklusjon er altså at de aktuelle redaksjonene lite har forstått, og lite vil forstå. De har med andre ord ikke forstått de kravene det borgelige demokratiet stiller til det offentlige ordskiftet. Og det er skremmende!

Dette er en uhyre viktig observasjon som alle forstår som forgjeves har forsøkt å slippe til på papiravisenes debattsider.

I anledning omtalen på NRK Dagsrevyen i kveld, av resultatene fra siste meningsmåling, merket jeg meg følgende uttalelse fra valgforsker Aardal på spørsmål om tallene vil holde seg til over valget: mye vil avhenge av mediene, og sakene mediene velger å sette søkelys på.

Der kom det. Det overveldende blå/blå - resultatet skremmer NRK og valgforskeren. Ikke rart, når så mye står på spill. Derfor tolket jeg valgforskerens ord som en pekefinger til mediene: unngå FrPs viktige saker som asylpolitikk, innvandringspolitikk, og Høyres: samferdsel og skole. Nok en gang er det mediene med NRK som flokkenes ubestridte leder som skal sørge for at Arbeiderpartiet vinner valget.

Det blir spennende å se om redaktørene og journalistene følger oppfordringen.


Ovenstående er kommentarer til artikkelen:

Tuesday, August 6, 2013

Politisk korrekthet har vunnet over intellektuell seriøsitet

Selv om det her er snakk om Sverige, gjelder dessverre dette også for Norge:

....Trots att den ekonomiska statistiken överlag inte har förbättrats så har merparten av det borgerliga etablissemanget accepterat de rödgrönas teori om att invandringspolitiken i själva verket är lönsamt. Detta inkluderar regeringen Reinfeldt, tankesmedjor som Timbro/Migro/Foresoch alltmer de sista högerbastionerna såsom Svenska Dagbladets ledarsida. Politisk korrekthet har vunnit över intellektuellt seriositet.

Man kan dock inte på lång sikt dekonstruera bort verkligheten genom willfull ignorance och grupptryck på twitter. Borgerlighetens intellektuella kollaps i migrationsfrågor kommer inte att sluta väl, vare sig för Sverige eller för borgerligheten själva.

Voldsvenstre i Sverige. Hva med Norge?


Vi har sett liknende i Norge, for eksempel Blitzpøbelen og Sos-Rasisme. Her gjelder det Sverige:


Vänsterliberal media har länge velat framställa det som att det politiska våld som förekommit i Eskilstuna och på andra platser i Mälardalen under senare tid skulle handla om ett krig mellan den extrema vänstern och den extrema högern. Nu tvingas man dock krypa till korset och erkänna att man haft fel. Så gott som samtliga av attentaten har iscensatts av den autonoma våldsvänstern, de flesta av en grupp som kallar sig Revolutionära Fronten.

De flesta av gruppens medlemmar är hemmahörande i Eskilstuna och det är också där som många av attackerna har ägt rum. Så här säger en talesperson för gruppen till media:


– Vi har aktivt sökt upp och helt enkelt attackerat personer som vi anser har en militant fascistisk organisering, vilket är ett hot mot oss och även mot arbetarklassen och arbetarrörelsen på sikt, fysiskt.

Den bilden bekräftas även av polisen. Den militanta vänstergruppen Revolutionära Fronten har varit verksam i tio år men har på senare tid intensifierat sina våldsaktioner i Mälardalen. Polisen uppger att gruppen har utfört ett 30-tal våldsdåd i bl.a. Eskilstuna och Västerås. Det skall jämföras med att personer från högerextrema grupper under samma period gjort sig skyldiga till endast något enstaka brott..

Upptrappningen från den autonoma vänstern är enligt talespersonen en medveten strategi grundad på en vilja att bli mer offensiv i sina attacker och skaffa sig en starkare militant kapacitet. Verksamheten består av bl.a. telefonhot, klottrade hot mot personer på eller i närheten av deras hem, kemikalieattacker och misshandel. Revolutionära Frontens talesperson beskriver för media hur det gick till när gruppen den 20 april i år för tredje gången utförde ett attentat mot en 27-årig mans hem i Torshälla pga att man inte gillar mannens politiska åsikter.


– Ett antal av våra aktivister åkte ut till adressen för att ta sig in i lägenheten och helt enkelt attackera personen som bodde där. Personen var inte hemma och då valde aktivisterna på plats att attackera lägenheten istället och helt enkelt totalförstöra den.


Islam om kyr, hester, kameler og kvinner

One of the few positive developments following the rise of the Islamists during the “Arab Spring” is that today many average and/or nominal Muslims are seeing the true face of Islam and its teachings. And many—as evinced by the June 30 Revolution of Egypt, which saw the ousting of the Muslim Brotherhood—don’t want to deal with it.
For example, during a recent episode of “With Dr. Islam Buhira” on Al Qahira Wa Al Nass TV station, Buhira explained how he had attended “a conference in Morocco on the status of women in society post Arab Spring,” and how at the conference, the following interpretation of the Koran by renowned Islamic exegete, al-Qurtubi (d.1273), was read: “Women are like cows, horses, and camels, for all are ridden.”....

Monday, August 5, 2013

Stortingets omdømme er svekket av personalsjefen

Advo­kat Jon Wessel-Aas mener at stor­tings­re­fe­ren­ten som mis­tet job­ben etter å ha pos­tet ram­salt kri­tikk av Eskil Peder­sen på Face­book, blant annet med bruk av ord som “barneof­ring” om Utøya-flukten, urett­mes­sig har fått inn­skren­ket sin ytrings­fri­het av arbeids­gi­ve­ren – en ikke helt uve­sent­lig pro­blem­stil­ling, som vi har sett ved noen anledninger.....

"Stortingsreferenten mener selv at tidligere Dagblad-journalist Beate Nossum er kilden. Hun var også en motdebattentene som trakk opp temperaturen på den FB-tråd-debatten som førte til at han fikk sparken. Beate Nossum jobber nå som påvirkningsagent i spinndoktor-selskapet til de to tidligere AP-toppene Bjarne Håkon Hanssen og Jan-Erik Larsen (http://www.firsthouse.no/menne.... Stortingslobbyist Beate Nossum er også samboer med stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (http://www.na24.no/article3502.... Som igjen er bestevenninne med partikamerat Eskild Pedersen. Trettebergstuen har tidligere rettet så emosjonelle angrep på dem som kritiserer Eskild Pedersen, at dette flere ganger har ført til avisoppslag (Trettebergstuen forsvarer sin nære venn Eskil Pedersen ved å skrike ut på Twitter: http://h-a.no/Nyheter/Nyheter/.... Fra stortingsreferenten på mandag omtalte Eskil Pedersen på sin private FB-vegg, til han tirsdag fikk brev fra stortingsadministrasjonen om at han hadde fått sparken, tok det under 24 timer (Stortinget truer ytringsfriheten skriver advokat: http://www.dagbladet.no/2013/0.... Sådan er saksbehandlingen i sosialdemokratiet Norge. "Mer demokrati og åpenhet" er i ferd med å bli et like makabert slagord som "Arbeid Macht Frei"."
-JB 

Les hele: Omdømme meg her og omdømme meg der

Les også Gunnar Stavrums kommentarartikkel som fortsatt er relevant:
Heksejakt og sannhet


....Nettavisens to artikler bringer fakta, vitneskildringer og vurderinger ingen har bestridt.

Likevel har det vært en massiv kampanje for å få oss unna denne saken.

To av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter og den tidligere sentrale Ap-politikeren Jan Erik Larsen, som nå jobber i PR-firmaet FirstHouse, har kjørt hardt.

Og de har fått støtte av kommentator Hege Ulstein i Dagsavisen, som skriver at “smakløse antydninger om at de om bord i båten kunne handlet annerledes og reddet andres liv ligger tykt mellom linjene i en artikkel om skrogets evne til å motstå kuler”.

Vår pressekollega vil stanse journalistikken: “Saken burde aldri vært publisert. Hva skulle de som var om bord liksom gjøre? Dra tilbake til øya og bli skutt i hjel?”.

Her tror jeg at Dagsavisens kommentator gjør seg dummere enn hun er.....

Saturday, August 3, 2013

Nrk-sensuren slo til

Vi som følger med, har naturligvis visst i mange år at gammelmedia sensurerer. Det er derfor alternativmediene er så viktig. Hvis du lurer på hvilke de er, så se til høyre på denne bloggen. Vår linkliste er full av hjemmesider med informasjon som de statsstøttede sensurmediene skal beskytte dere mot.

Du har sikkert lest denne artikkelen på hjemmesiden til Nrk:
Svindlarane stod over Helge medan han måtte overføre 50.000 i nettbanken

Trodde du at svindlerne var noen fæle bønder fra en av nabobygdene?

Naturligvis ikke. De var sigøynere. Men slikt kan naturligvis ikke Nrk skrive. Det ville være å stigmatisere en hel folkegruppe. Ikke sant?

Bandittene var fra det folket som Jagland mener at Norge ikke er snille mot og som ordfører Stang i Oslo vil gi en milliard kroner til - fra en bykasse og en by som er i forfall.

Jada, vi har sagt det før i lignende tilfeller - det er lov å spy!