Saturday, February 15, 2014

Mye er snudd helt på hodet

Man lever i merkelige tider… når det er Pål Stei­gan – og ikke f.eks. Kris­tin Cle­met – som lyder for­nuf­tig, site­rer Toc­que­ville og frem­står med et demo­kra­tisk, sågar kon­ser­va­tivt, sinnelag, skriver Document.

Her er en leserkommentar hos Document, forfattet av signaturen Pluto:


JA, MAN LEVER I EN MERKELIG TID på mange måter; alt det man før trodde var rett og riktig gjennom generasjoners liv, lære og hevdvunnede tradisjoner, er i dag snudd helt på hodet. Dette har vært en gradvis utvikling, slik at folk flest ikke skulle merke det hele så raskt. Og de tidlig våkne som virkelig så hvor det bar; de ble raskt tystet – den gang; før internett gav oss både pusten og det politiske gangsynet som allemannseie. Pål Steigan har skrevet en virkelig god artikkel, som fortjener å leses av mange. Jeg vil komme med noen betraktninger angående dette faktum; at polene blir klarere, at den folkelige motstand synes å sementere seg, og at valget i Sveits er blitt en øyeåpner i denne forbindelse som kan konsolidere motkreftene i en forhåpentligvis framtidig felles front av samforstand, for enighet gjør sterk (mens splittet er vi svake). «De» og «oss» har fått en både en fornyet og forsterket aktualitet; for aldri har vel maktens stadig mere selvbestaltede utøvere og store deler av folket stått fjernere fra hverandre i etterkrigstiden, enn tilfellet er i dag. -

«Galskapen» bruker man folkelig å kalle det Europa over; dette folkefiendtlige fenomenet, når de vanstyrende EU-potentater og deres servile haleheng av vestlig-teknokratiske eliter bevisstløst og/eller opportunt dilter med og overstyrer folkeviljen og nedprioriterer sine egne nasjoners suverenitet, stabilitet og velferd, som om det ikke fantes noen selvstendige nasjoner og folk i Europa lenger i deres indoktrinerte globalreligiøse hjerner. Men dette merkelige og nærmest naturstridige fenomen får andre til å samles, som langt på vei før nærmest var en utenkelighet?! Kan nasjonalkonservative opposisjonspartier og venstre-nasjonalstatlige opposisjonelle komme hverandre i møte for en felles front mot globalistene? Dèt ville kunne bli noe helt nytt og slagferdig allianse av samforståelse. For EU-føderalismen må bekjempes, om vi skal kunne overleve som nasjon og folk, dèt har vi nå etter Sveitsernes heroiske demokrati-kamp fått erfart til fulle! -


For denne merkelige tidsepoke vi nu gjennomlever, bør da avstedkomme det som da ikke er så merkelig ved det merkelige; at alle gode krefter samles for å slå tilbake angrepet på våre nasjoner, vår uavhengighet og våre nasjonalstatlige konstitusjonelle rettigheter. Sveits har vist oss at det nytter! Sveits; verdens mest demokratiske land, verdens mest velordnede land, og verdens mest uavhengige land - har vist veien, som alle sanne europeere må gå. Og EU-monstret har avslørt seg selv ytterligere. Det er direkte kvalmende og vemmelig å se hvilken forakt disse koryféer av noen kommissær-pamper har for det europeiske folk generelt, og for folkeviljen spesielt. Men ikke bare EU-trollet: Store deler av de vest-europeiske konsensus-partiene, den finansielle elite og media har vært skremmende totalitært samstemte i sin kritikk vedrørende det faktum at selveste Demokratiet fungerte i Sveits. Dette betyr konkret og reelt; at folket ikke lenger kan stole på dagens gjennom-internasjonaliserte makthavere og deres klakører innen media og finans, som mere og mere er preget av den ideologiserte multikulturelle doktrine og den grenseløse globalismens frie flyt!


Denne «frie flyt» av absolutt alt som beveges kan, strider mot enhver natur og dennes naturgitte orden for det livsfunksjonelle, det strider mot enhver logisk tanke for det rasjonelt balanserte og bærekraftige, og sist men ikke minst, det strider mot enhver form for sunn fornuft hva gjelder normer og grensesetting, sikkerhet og forutsigbarhet - om man da ikke vil ha kaos og anarki, hvor enhver er overlatt til seg selv og prisgitt de internasjonale markedskreftenes frie spill i et rotløst, kriminalisert, fremmedgjort og identitetsløst Europa hvor «kulturen» består i å danse rundt gullkalven og hvor multikulturalismens dogme er den nye materialistiske «religion». Dette er det, som det hele handler om! Valget er i denne kontekst enkelt: Folkenes egenart, deres kulturelle frihet og nasjonale uavhengighet, samt territoriell kontroll og eierskap til egne energiressurser og en mest mulig selvforsørgende matproduksjon - eller global tvang og diktat fra et ansiktsløst iskaldt politi-statlig føderalt byråkrat-system, hvor materialismen har erstattet vår europeiske sjel og identitet, og hvor Folkestyret er en saga blott, da det selvfølgelig ingen nasjonal funksjon lenger har, siden teknokrativeldets overformynderi bestyrer det globale hegemoni. -


SÅ: Ja, det er flott, Christian Skaug, at Document videreformidler Pål Steigan sin ypperlige artikkel om folkesuvereniteten og den nye føydale kosmopolitiske elite. Tilfellet Sveits har vist oss grundig og lærerikt, at EU-ekstremistene ikke er interessert i folket, i nasjonen, eller demokrati-forståelsen; hvor Folkestyret representerer den absolutte grunnleggende livs-sivilisasjonens dyrebare arv, manifestert gjennom våre grunnlovfestede rettighets-idéer, for at mennesket på et fritt og selvstendig grunnlag skal kunne være medvirkende og direkte delaktige i samfunnsprosessen i sine egne territoriale nærområder. Kampen står derfor mellom det global-imperiale hegemoniet representert via EU, og den nasjonalstatlige uavhengighet og folkelig selvstendighet, representert ved det europeiske folk og deres patriotiske partier. EU-valget i mai er neste korsvei, på denne frigjøringens vei. -


Jeg deler signaturene Wiwaro og Arcil sine ord her i kommentarfeltet. Både Pål Steigan og den utrøttelige Jan Hårstad (som før skrev på Document, og nå Verdidebatt.no) tilhører da også det som langt på vei kan kalles den klassisk-genuine venstreside hvor kapitalisme- og globalisme-kritikk hører naturlig med når man skal forsvare folkelige og nasjonale rettigheter. Disse to herrers posisjon av i dag er interessant, og jeg leser deres analyser og betraktninger med glede. Det er også symptomatisk for denne varg-tid hvor «bror står mot bror», at hverken Hårstad eller Steigan får inn noen innlegg i Klassekampen. - Dagens politisk korrekte «venstreside» er egentlig at betrakte som global-liberalister som er i symbiose med de markeds-liberale EU-globalister. Fellesbetegnelsen går under begrepet «sosialdemokrati», og hvor konsensuspartiene på den høyre-liberale flanke deler deres begeistring for det grenseløse utopia. -


I det jordnære naturlandet Sveits, så er også miljøpartiet i mot masseinnvandringen ut i fra et overbefolknings- og ressurs-perspektiv, dèt er det også verdt at merke seg! Det nasjonal-konservative folkepartiet hadde også grønne verdier med i bildet når man satte i gang sin kampanje mot EU-innvandringen, men media er naturligvis ikke interessert i slike sannheter heller, så derfor forties det som ikke passer inn den «medie-globale oppdragelse». Her under kan man studere dette nærmere i en valgkampavis fra det nasjonal-konservative Sveitsisk Folkeparti (SVP) i forbindelse med valget som var:


«Infobrosjyre fra Folkeinitiativet mot masseinnvandring»;


http://www.kulturverk.com/wp-c...


Miljø, natur og kultur-portalen «Kulturverk» skriver om valget i Sveits;


http://www.kulturverk.com/2014...


Portalen «Snaphanen» dokumenterer lovforslagspunktene som Folkeinitiativet i Sveits omhandlet;


http://snaphanen.dk/2014/02/09...


Samt; Historiker og kommunikasjonsrådgiver Mikael Jalving sin humoristisk, bitende og treffende kommentar om valget i Sveits, som Document har gjengitt her;


http://www.document.no/2014/02...


- Pluto

No comments:

Post a Comment