Tuesday, February 4, 2014

Aftenpostens usmakelige hykleri

Aftenposten er det røde borgerskapets avis. Ingen avis er større tilhenger av multikultur og islams innflytelse i Norge enn Aftenposten. 

Nå har avisen funnet ut at Norge bør foreta en ny tilpassning til muslimene - vi bør slutte å spise svinekjøtt!

Det er her Aften­pos­ten kom­mer inn og lat­ter­lig­gjør Sylvi List­haug og svinespiserne. Listhaug og kjøtt­bran­sjen har ikke skjønt noen ting, hev­des det. De føl­ger ikke med tiden.

Jo takk, vi har skjønt mer enn nok. Vi har skjønt at det røde bor­ger­ska­pet er mer arro­gant enn det blå noen gang var.

Aften­pos­ten snak­ker for­ak­te­lig om dem som sav­ner gri­sen, og mener at det er tidens gang at svi­net for­svin­ner. Er det dét?

Aften­pos­tens leder illust­re­rer at dette ikke hand­ler om gri­sen. Den opp­blåste, pom­pøse sti­len bekref­ter det. Aften­pos­ten greier kon­se­kvent å unngå å nevne hva dette hand­ler om.


Det er  redaktør Hans Rustad hos Document som - nok en gang - tar et nødvendig oppgjør med Aftenpostens hykleri og forsøk på å undergrave norske matvaner og kultur.

Aften­pos­ten later som om dette kun hand­ler om mat­va­ner. Men det hand­ler selv­føl­ge­lig om noe langt mer. Folk er ikke dumme. Mat er ingen baga­tell. Ved å inn­ordne seg mus­li­mers mat­va­ner sig­na­li­se­rer man at man kjø­per deres syn på ren­het. Dette er begre­per som er helt frem­mede for norsk kul­tur. Denne type ren­het er reli­giøst basert, og del av sha­ria. Aften­pos­ten stil­ler seg bak, men insis­te­rer på at det kun hand­ler om nye matvaner.

Det er et hyk­leri og makt­språk uten like. Aften­pos­ten er blant avi­sene som har fille­ris­tet FrP-politikere som har snak­ket om sni­kis­la­mi­se­ring. Her går man inn for isla­mi­se­ring for åpen scene, men insis­te­rer på å kalle det noe annet. I neste omgang vil avi­sen fort­satt sette Chris­tian Tybring-Gjedde og andre i gape­stok­ken og pryle dem ettertrykkelig.

Hvor dumme tror de egent­lig at folk er?


Les hele artikkelen hos Document:
Grisen som frihetssymbol


Leserkommentarer hos Document:

Det har åpenbart skjedd noe med Aftenposten etter skifte av sjefredaktør. Noen har tydeligvis påtatt seg rollen i Aftenposten som forsvarer for alt muslimsk - altså omgjøre landets hittil viktigste papiravis til å bli et islamsk propagandasenter overfor etniske nordmenn. For det går ikke en dag uten at avisens redaktører og journalister går i strid for muslimer og islam - mot alt som er eller smaker av norsk.

Det er noe manisk over anstrengelsene når avisen på lederplass gjør narr av vår landbruksminister for at hun forsvarer hevdvunne, norske matvaner og en norsk landbruksnæring som er av betydelig omfang.

Jeg lurer på om det kan være gamleredaktøren - Hilde Haugsgjerd - i fri posisjon - som her er gitt anledning til å følge sitt hjertes lyst? Det kan bli tungt å nå målet. Det er konservative muslimers krav avisen målbærer, ikke muslimer som ønsker assimiliering. Det er de sistnevnte Aftenposten burde interessere seg for, islamistene burde avisen bidra til å isolere.

Vi er mange som misliker avisens linje. Landbruksnæringen er heller ikke å spøke med. Og det alvorligste er selvfølgelig at motsetningene mellom oss og muslimene helt unødvendig blir ytterligere skjerpet slik avisen turer frem.
Jeg liker ikke Aftenposten.

Derfor skal ingen få lese Aftenposten.

q.e.d. (Aftenpostlogikk)


Uff, det neste blir vel at jeg må drikke alkoholfritt øl, eller "halal-liter".
-Storbondemongoen


Vi har da diskrimineringslover, bruke PK-regimets lover etter deres ånd og ikke slik de praktiseres.

No comments:

Post a Comment