Wednesday, January 30, 2013

Arbei­der­par­ti­ets Helga Peder­sen har sett lyset

Arbei­der­par­ti­ets Helga Peder­sen vars­ler kamp mot trygde­eks­port, og kom­mer i den for­bin­delse med en uhyre vik­tig og ditto vel­kom­men prin­si­pi­ell betraktning:
- Vi må sikre oss at vårt vel­ferds­sam­funn og vårt sik­ker­hets­nett er bære­kraf­tig. De som laget dagens ord­nin­ger trengte ikke å ta hen­syn til at folk kom til Norge for å jobbe, mens kone og barn ble igjen i Polen, sier Peder­sen, som utta­ler seg i kraft av sitt verv som leder for Aps programkomité.
 
.....At denne tan­ken har strei­fet nest­le­de­ren i det største regje­rings­par­tiet, er gle­de­lig, tatt i betrakt­ning hvor lite det van­lig­vis er å glede seg over fra det hold. Poli­tisk ana­lyse er jo bort­imot uhørt fra disse admi­ni­stra­to­rene som skulle ha vært dagens ledere. Hva blir det neste? At hun sier lover er til for men­nes­ker, og ikke omvendt? Det å si at Ap er til for men­nes­ker, og ikke omvendt, er vel for mye forlangt....

Les hele: Glimt av politisk analyse fra uventet hold