Tuesday, January 29, 2013

Liberal rasisme

"....- Barna kom­mer til å bli med henne. Det er sånn rom­fol­ket lever, avslut­ter Runar Hen­rik­sen Jør­stad sentimentalt.

Han glem­mer å nevne at ikke alle barna kom­mer til å bli med denne gan­gen, for to av ofrene for Mustata og hen­nes med­skyl­dige er plas­sert i fos­ter­hjem og lever på hem­me­lig adresse i Norge og Sve­rige, mens to andre barn er retur­nert til Roma­nia hvor de får opp­føl­ging av lokalt barnevern.

Men kan­skje er de fire barna så hel­dige at de ikke får inn NRK der de befin­ner seg, slik at de i det minste slip­per viss­he­ten om at der fin­nes stats­in­sti­tu­sjo­ner som fak­tisk vel­ger å vise sin over­legne huma­nisme ved å la en full­sten­dig ukri­tisk jour­na­list bruke både sende­fla­ten og offent­lig­he­tens pen­ger til å piske opp sym­pati og for­stå­else for deres dømte overgripere?"
NRK - de svakestes forsvarer?

NRKs reporter bedriver her det Pat Condell kaller liberal rasisme. Vi holder forskjellige folkeslag/nasjoner til forskjellige standarder.
- ArbeiderenRelatert artikkel: Hylland Eriksen har klaget Aftenposten inn for PFU