Saturday, October 26, 2013

Venninne-koselig i Dagsnytt 18

Opposisjonen og Ap-journalistene er naturligvis meget skuffet over at Norge har fått en ny regjering. At slikt er naturlig i et demokrati, synes ikke å affisere dem i det hele tatt. Men kanskje er det ikke demokrati de innerst inne ønsker?

Her en et lite utdrag fra en analyse hos Document:

....Frem kom smaks­dom­merne (blant annet snak­ket de vid­un­der­lig poli­tisk kor­rekte jour­na­lis­tene Eli­sa­beth Skarsbø Moen og Anne Gros­vold rik­tig venninne-koselig sam­men om temaet på Dags­nytt 18, for­tref­fe­lig pluk­ket fra hver­andre av Flora her, - og rede­gjorde for elen­dig­he­ten de norske vel­gerne nå hadde brakt over lan­det; det var åpen­bart at man var minst like bekym­ret som fari­se­erne i sin tid var når stil­let over­for men­nes­ker av secunda kva­li­tet. Hvor­dan kunne man ha til­latt at slike fikk sete ved Kon­gens bord og skapte uro i det etiske ver­dens­bil­det? Flere av de ille berørte uttrykte tvil om hva man i utlan­det ville si til det moralske synde­fal­let som hadde ram­met norsk poli­tikk i og med at FrP nå satt i regje­ring, godt under­støt­tet av svenske komi­kere og sam­funns­de­bat­tan­ter som åpent snak­ket om rasisme i sakens anled­ning. Det hele var visst en skan­dale for både Norge, Nor­den og Europa. Blant de invi­terte i et av mange brått sam­men­kalte bekym­rings­pro­gram­mer var en SV-dame (Karin Ander­sen) samt eks­mi­nis­ter Bård Vegar Sol­hjell fra samme parti som begge uttrykte sorg over stoda, for hvil­ket men­neske­syn var det ikke Hor­nes og List­haugs utta­lel­ser reflekterte?...


Les hele artikkelen her: Lykke til, Erna og Siv!