Friday, October 18, 2013

Den moderne stats hovedprosjekt

Den norske modellen (se link på toppen av denne bloggen) har blitt oppdatert basert på denne glimrende artikkelen av Arnt Folgerø:

Noe råttent (re-)gjærer i kongedømmet Norge

"...Den moder­ne stats hoved­pro­sjekt er å indok­tri­nere, tera­peu­ti­sere, og sosia­li­sere folk til gode hold­nin­ger og gode tan­ker slik at de glatt og frik­sjons­løst slu­ker den poli­tiske eli­tens ideer om og rea­li­se­ring av det multi­kul­tu­relle sam­fun­net. Sta­ten har blitt til en indoktrinerings- og sosia­li­se­rings­ma­skin som skal sørge for als­kens mino­ri­tets­grup­per ikke blir dis­kri­mi­nert og at de får de samme ret­tig­he­tene, eller endog utvi­dede ret­tig­he­ter i for­hold til majoritetsbefolkningen.....

...I lik­het med for­ti­dens preste­skap mål­bæ­rer dagens venstre­ra­di­kale ”preste­skap” kra­vet om at ikke bare ord­skif­tet, men også tan­ken skal være ren for ”skitt” og ”grums”. Det ”nøy­trale” byråkrati- og elite­språ­ket med sin avkjøn­nede, karak­ter­løse og ”pie­tis­tiske” form blir den språk­lige malen for den offent­lige dis­kur­sen. Målet er et språk fritt for avlei­rin­ger av inn­sikt fra livets skitne strøm, den skitne vir­ke­lig­heten som de venstre­ra­di­kale eli­tene vil stenge ute ved å for­nekte den, ja helst vil de utrydde denne vir­ke­lig­he­ten. Det er dette al-Kubaisi kal­ler venstre­si­dens tanke­fa­scisme der små­let er å ”fri­gjøre” tan­ken for ”synd” på samme måte som de kristne pres­tene ”vas­ket” bort de urene tan­kene hos sine sogne­barn med Bibe­len i hån­den....