Monday, November 25, 2013

“Makt­My­ter­Me­dia Det er mye verre enn du tror”

Boka “Makt­My­ter­Me­dia Det er mye verre enn du tror”:


Det burde for­år­sake mer enn hevede øyen­bryn at kri­ti­kere av Ap-staten ser seg nødt til å skjule sin iden­ti­tet. Ja, boka burde ha hatt et eget kapit­tel om hvor­for noen ikke tør stå fram under eget navn, slik at man kunne få høre for­fat­ter­nes egne begrun­nel­ser. Bokas redak­tør, Frode Fane­bust, påpe­ker i all kort­het at føl­gene kan bli alvor­lige om man utford­rer Ap-makten. Det gjel­der sær­lig om for­fat­terne er offent­lig ansatte eller har offent­lige opp­drag, skri­ver han i bokas etterord.


...Å se den norske vir­ke­lig­he­ten med bril­lene til Erna Sol­berg & Co, slik de fleste for­fat­terne i boka gjør, inn­e­bæ­rer neppe noen fare for å bli spar­ket fra jobb eller inju­rie­søks­mål. Men å hevde at det er risiko­fritt å fremme kri­tikk av sys­te­met eller av poli­tisk, kor­rekte makt­men­nes­ker, slik som John Olav Ege­land i Dag­bla­det gjorde da han skrev om boka, betyr at man ikke har tatt den nye norske, vir­ke­lig­he­ten inn over seg. Noe annet kunne kan­skje hel­ler ikke vente med tanke på Ege­lands nokså begren­sede vir­ke­lig­hets­er­fa­ring etter å ha til­brakt et helt liv i en menings­kor­rekt redak­sjon der den sam­funns­mes­sige vir­ke­lig­hets­kon­tak­ten er så spin­kel at man ikke engang har kon­takt med sin egen arroganse.


...Den offent­lige, sosiale og men­tale kon­trol­len gjen­nom­sy­rer i de vest­lige demo­kra­ti­ene på en slik måte at vi har fått et ens­ret­tet sam­funn, nes­ten blot­tet for poli­tiske mot­fore­stil­lin­ger. Dette er en utvik­ling som skjer i huma­ni­te­tens og demo­kra­ti­ets navn og ikke som et resul­tat av tota­li­tære ideo­lo­gier. En utvik­ling som avvik­ler mot­fore­stil­lin­gene i det moderne sam­fun­net, er en reell trus­sel mot demo­kra­tiet. Det gjel­der ikke bare konge­ri­ket Norge, men er en fare for hele den vest­lige ver­den, og det er trus­sel som har langt ster­kere røt­ter enn tra­di­sjo­nelle Høyre-folks frykt for Arbei­der­par­ti­ets par­kerte, økono­miske regu­le­rings­iver. Resul­ta­tet av ”opp­se­dings­ar­bei­det” som sta­ten har stått for i de siste 50 årene, er så omfat­tende og effek­tivt at den pre­ger de fleste sam­funns­bor­gerne uav­hen­gig av deres parti­po­li­tiske preferanser.


Les hele artikkelen, skrevet av Arnt Folgerø:


Noe råttent (re-)gjærer i kongedømmet Norge