Sunday, September 20, 2015

Skyldfølelsen i det norske folk


(Leserkommentar):

Etter mitt syn er Edvard Hoem blant dem som sterkest har bidratt til å skape og opprettholde skyldfølelsen i det norske folk etter at kristendommen og dens aktører mistet grepet. Som AKP-er hadde han de rette meningene, og som intellektuell maktet han å inspirere herskaren av 68-ernes skolefolk, fra barenskole til universitetsnivå. Disse så det så som sitt kall å indoktrinere nye kull for sitt syn.. Med størst tydelighet lyktes de med det i opplæringen av journalister og mediefolk.

Det forundret meg lenge at den virkelige tungvekteren blant norske intellektuelle, Sigurd Skirbekk, nesten aldri slapp til med sine ytringer i norsk debatt. Nå forstår jeg bedre.- Han maktet å formulere motforestillinger ingen innenfor herskaren - nevnt ovenfor - var i stand til å imøtegå. Da ble strategien å ikke skrive eller diskutere hans skrifter i åpen, offentlig debatt. Han ble dem rett og slett for dyktig. Men sannhet og rett lar seg ikke undertrykke i det lange perspektiv. Jeg mener Rundes sitat av Skribekks utsagn er så viktig at jeg gjentar det nedenfor:

“I ytterste konsekvens blir ikke spørsmålet om dette vil ende i krigerske konflikter, men om når de kommer og hvordan de vil arte seg”.

Jeg setter også stor pris på at Runde nevner document.no s egen, Christian Skaug, som utfyllende til professor Sigurd Skirbekks innsats. Jeg tør påstå at ingen har med større dyktighet enn Skaug opplyst det norske folk om svakhetene ved SSBs presentasjon av dataene statsinstitusjonen selv sitter på. Det er vi ham skyldig stor takk for.

Jeg mener det er tegn til at SSB i sine fremskrivninger har latt seg friste til å presentere tall som er ønsket - av de politisk korrekte. Det er ikke forskning - det er cover up. Men atter vil det vise seg at sannheten ikke lar seg skjule. Da vil SSB og institusjonens forskere ha tapt troverdighet. Det vil gå med forskerne - vitenskapsmennene - som med riksmedienes aktører: redaktørene og journalistene: færre og færre bryr seg om meningene deres og hva de skriver


Les hele artikkelen :
Migrantar som gudsbilde, medmenneske, framande eller fiendar

No comments:

Post a Comment