Tuesday, March 19, 2013

Bor­ger­fru­en Tove Strand Ger­hard­sen

"Da Tove Strand Ger­hard­sen møtte Frø­land til debatt, før­søkte hun først å bestride hans syn. Men da det ikke førte frem, la hun seg på en annen linje: I alle hen­nes år ved Ulle­vål syke­hus hadde hun aldri hørt at hijab hadde skapt de pro­ble­mer Frø­land påpekte og var redd for.

Hva skulle Frø­land svare? Skulle han svart at hun enten gjør en dår­lig jobb eller viser en utro­lig for­sla­gen­het? Ikke lett, noen av delene. Sva­ret, «jeg aner ikke hva du snak­ker om», er avvæp­nende. Det kort­slut­ter all dis­ku­sjon, for det er ikke noe å dis­ku­tere. Alt er i sin skjøn­neste orden.

Dette var bor­ger­fru­enes frem­gangs­måte i det gamle Chris­tia­nia på 1880-tallet, over­for syfi­lis og andre kjønns­syk­dom­mer. Den bru­tale sex-virkeligheten, bor­del­lene, de pro­sti­tu­erte, syk­dom­mene var det unev­ne­lige. Man lot som ingenting.

Det er der vi er til­bake nå, i vår såkalt opp­lyste tid.
Vi har fått den samme bor­nert­het som for to århund­rer siden. Så kort varte opplysningstiden."

Les hele: – Jeg aner ikke hva du snakker om!

Og her har Tove Strand og Andreas Hompland en kronikk hvor hun møter seg selv i døren:

Dagens norske samfunn er kulturelt mangfoldig og har en sekulær karakter. Da kan det ikke være en statlig oppgave å sette tros- og livssynssamfunn i en særstilling i forhold til andre frivillige sammenslutninger.

Derfor er vi prinsipielt uenig i at staten skal føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk. Staten skal skille aktivt mellom religion og politikk og behandle troende og ikke-troende borgere likt. Den enkeltes tro og livssyn er i hovedsak et personlig anliggende, og staten skal hverken diskriminere eller favorisere livssyn gjennom lover og ordninger i vårt kulturelt mangfoldige og flerreligiøse samfunn.

Les hele: En nøytral, beskyttende tros- og livssynspolitikk