Thursday, March 7, 2013

Nrk misliker virkeligheten

Nrk gjør et tappert forsøk på å omskrive virkeligheten. I sin serie hvor det tar for seg det de kaller innvandrermyter, prøver de å overbevise folk (og seg selv?) om at den massive innvandringen vi har hatt i flere år, ikke representerer noe problem.

"....Det blir neppe bedre av jour­na­list­la­get Kathrine Ham­mer­stad, David Vokislav Krek­ling, Glen Imrie, Tom Halsør og Hen­rik Lied åpen­bart ikke for­står det de leser. I dagens epi­sode “Inn­vand­rerne er kri­mi­nelle og mis­bru­ker norske vel­ferds­go­der” kunn­gjør de der­for føl­gende:
Blant annet viste et dyp­dykk i vold­tekts­sta­ti­stik­ken at inn­vand­rere var svakt over­re­pre­sen­tert i saker der man hadde kjente gjer­nings­menn. Sam­ti­dig begås rundt to av ti lov­brudd i Norge av per­soner med innvandrerbakgrunn.
Akk, NRK-journalistenes dykk kan nok kal­les mye rart, men ikke dypt. For når man leser den samme rap­por­ten de len­ker til, viser den noe som ingen ved sine fulle fem ville finne på å kalle “svak over­re­pre­sen­ta­sjon”. I ste­det under­stre­ker den en trend som har vært obser­ver­bar i flere år - til tross for noen like for­ut­sig­bare, som ube­hjel­pe­lige for­søk på omskrive den utri­ve­lige vir­ke­lig­he­ten: over­re­pre­sen­ta­sjo­nen hos per­soner med ikke-vestlig bak­grunn er vold­som og den øker....

....Så kan man jo bare lure på hvor­dan det i det hele tatt er mulig for lese- og skrive­føre jour­na­lis­ter å kalle dette en “svak over­re­pre­sen­ta­sjon”, men som det blir sta­dig kla­rere for lan­dets lisens­be­ta­lere: I NRK, der kan alt gå an."

Les hele: Der øst er vest og fem og to er ni