Tuesday, March 26, 2013

Stortinget - et redselskabinett

En uro­vek­kende høyt antall av Stor­tin­gets med­lem­mer skjøn­ner altså ikke en pøkk av ver­den rundt seg, og de har ikke den fjer­neste anelse om hvor­dan de kan bidra til å forme den. Det er så hjelpe­løst udu­ge­lig at det er pro­vo­se­rende. En pri­vat bedrift ville ha gitt så dår­lige og tåke­pra­tende råd­gi­vere spar­ken. De burde der­for ta kon­se­kven­sen av denne sin inkom­pe­tanse og gjøre lan­det en tje­neste ved ikke å stille til gjenvalg.

Les om dårene som leder dette landet her:
Stortinget – de flaueste forestillingenes teater

Les også:

...Venstres Skei Grande slukte altså ukritisk Utrop-rapportens konklusjoner, for øvrig utarbeidet av et nytt analysebyrå i det Nye Norge med navnet NyAnalyse. Arbeiderpartiets Haugli visste derimot bedre. For han var nemlig invitert samme dag til Utrops lansering, sammen med Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde, og de hadde fått rapporten tilsendt på forhånd. Så det forklarer nok Hauglis ”overbevisning” om at den ville vise at innvandringen er viktig for Norge. Høyres Helleland idé om ”god butikk” forteller vel mest om Høyre, men jeg finner det fornøyelig at han viser til ”et seriøst analysebyrå”. Jeg håper han kommer på bedre tanker når han leser rapporten. Dog er vel problemet at kun et fåtall (om noen?) av våre politikere orker å lese slike rapporter. De forholder seg heller til mediers tolkning – dessverre, da heller ikke journalister orker å lese slike rapporter, og langt fra analysere dem opp mot den kunnskap de (ikke) besitter fra før. Men da kan jeg vise til Christian Skaug, som på document.no på glimrende måte har forklart Utrop-rapportens utilstrekkelighet....

Regnskapets time