Sunday, March 17, 2013

SV glemte været

SV har hatt landsmøte og der ble det, som vanlig, fattet vedtak i hytt og pine. Slik er det i et parti med mennesker som aldri blir voksne. Virkelighetens verden  har ikke så stor betydning for drømmere og fantaster. Man kan bare lure på hvorfor ikke SV også kunne fatte vedtak om bedre vær i Norge?

I skrivende stund ser jeg at tull- og tøysepartiet har fattet et vedtak som sier ja til hijab i politiet. Det synes jeg er flott; det vil forhåpentligvis straffe seg. For flertallet av norske velgere er motstandere av religiøse symboler i politiet og rettsvesenet, men det bryr naturligvis ikke dette diktatoriske partiet SV seg noe om. Man står ikke ideologisk på skuldrene til Stalin for ingenting.

Måtte velgerne sørge for at SV bli fjernet fra Stortinget ved neste valg!

Les også: SVs veivalg

....hvis man slip­per isla­mis­tiske sym­bo­ler inn i politi og retts­ve­sen, vil det pola­ri­sere sam­fun­net. Det vil skape mot­set­nin­ger mel­lom ulike grup­per, fremst mel­lom ikke-muslimer og mus­li­mer. Også mange mus­li­mer vil være ambi­va­lente. De for­står at dette gir isla­mis­ter en vekt­stang inn i sta­tens volds­ap­pa­rat og hånd­he­velse av lov og rett. De kjen­ner utvik­lin­gen fra sine hjem­land. Noen vil ønske det vel­kom­men, som et tegn på økende inn­fly­telse og – på sikt – domi­nans. Men mange vil være av two minds, ha en under­lig­gende ambi­va­lens. For ikke å snakke om nord­menn. Et over­vel­dende fler­tall har sterkt nega­tive følel­ser for hijab på offent­lig ansatte.

Når SV-ledelsen viser at den ikke vil ta disse for­hol­dene inn over seg, viser den i vir­ke­lig­he­ten at den har meldt seg ut av sam­fun­net, dvs. politikken.....

Leserkommentarer hos Document:

De er tilhengere av dekonstruksjon og nedriving av alt som er velprøvd og fungerende i samfunnet og erstatte det med nedstøvede og ubrukbare sosialistiske ideer fra en svunden tid.Se bare hva de har fått stelt i stand med barne og ungdomskolen.
Der går f.eks. 80% av tiden med til bråk og støy og i bestefall 20% til undervisning.Da jeg gikk i folkeskolen,ble --100%-- av tiden
i klasserommet nyttet til undervisning---og læreren var en meget høyt ansett og respektert person,som vi tok som eksempel av på vår vei videre i livet.
Det ser heller ikke ut til at de har oppfattet hva som menes med ordet ---uniform---.
-GHjo

Håper ledelsen får sin vei.
Så SV får permanent bosted under sperregrensen.

-7grace