Thursday, March 7, 2013

Vitenskaplig presteskap i mediekirken Nrk

"Fryk­ten for at nord­menn blir mino­ri­tet i eget land ser ikke ut til å bli en rea­li­tet hver­ken i vår eller våre barns leve­al­der, sier fors­ker Kris­tian Rose Tron­stad ved Norsk Insti­tutt for By- og regions­forsk­ning (NIBR) til NRK, som med det kon­klu­de­rer at en “FrP-myte”, spredd blant andre av Chris­tian Tybring-Gjedde, om at nord­menn blir mino­ri­tet i løpet av få gene­ra­sjo­ner, er “avlivet”.

En repre­sen­tant for insti­tutt­sek­to­ren – poli­tik­kens og for­valt­nin­gens utre­dende arm, og der­med en del av det kor­po­ra­tive maski­ne­riet – han­kes altså inn av sta­tens kring­kas­ter for å bero­lige befolk­nin­gen om virk­nin­gene av poli­tik­ken til det største regje­rings­par­tiet, omtrent på dagen seks måne­der før stortingsvalget.

Det blir noe ufri­vil­lig komisk over den slags i våre dager.

La oss gå Tron­stads og NRKs utsagn litt nær­mere etter i søm­mene. Man opp­da­ger da ganske raskt at en ukri­tisk sjel risi­ke­rer å bli lurt av prak­tisk talt hvert eneste ord....

.....Det gjør ikke Tybring-Gjedde, som der­for har sine ord i behold – noe NRKs pub­li­kum, her­under også Arbei­der­par­ti­ets vel­gere, ganske sik­kert for­står utmer­ket på egen hånd.

Arbei­der­par­ti­ets stra­te­ger for­står det også, de kan bare ikke si det høyt. Der­for fort­set­ter de med medi­ers og inn­bilte auto­ri­te­ters hjelp å gi inn­trykk av at FrP er på jor­det, mens de i all still­het stje­ler klærne deres mens de bader. Poli­tik­ken er, som Ronald Rea­gan sa, ver­dens nest eldste yrke."

Les hele: Gjedde-eksorsisme ved NRKs alter

Les også: Tendensiøs tallbruk av NRK

Ta gjerne med denne artikkelen, også (stakkars Nrk, holder de på å dumme seg ut igjen?): Om å måle noe man ikke vil vite hva er, og bullshitte om det

Hmmm...dette blir verre og verre - nå har Nrk blitt en parodi på seg selv:
NRK en parodi på seg selv

La oss ta med noen piskeslag fra HRS, også: ....når NRKs intensjon synes å være å gå i strupen på FrP heller enn faktisk å få bekreftet/avkreftet sannhetsgehalten i myten.....Fortsatt er Østby forskningssjef i samme seksjon i SSB og bommer gjør de fortsatt. For selv ikke etter at SSB har oppjustert sine alternativ, så har beregningene ikke slått til. Med andre ord: SSB har tatt feil, år etter år. Sant eller usant, NRK? Sjekk i vei!
Les hele: Myte 3: Nordmenn blir minoritet i eget land