Tuesday, February 12, 2013

Eksempel på hvordan dine skattepenger brukes

Det er så populært og politisk korrekt å si at man betaler skatten sin med glede. For eksempel Petter Stordalen har jo sagt de mange ganger, at han betaler skatten sin med glede.

Jeg vil tro de fleste innser at å betale skatt er viktig i et samfunn, men.... der finnes også forhold som kan undergrave folks vilje til å betale sine skatter og avgifter. Her er et eksempel som kan få de fleste til å avsky måten myndighetene bruker de skattepengene som de har mottatt fra folket:

"....Men hva med ter­ro­ris­tene som pale­stinske myn­dig­he­ter glo­ri­fi­se­rer og opp­kal­ler gater og plas­ser etter?

Er det natur­lig å opp­kalle offent­lige ste­der etter folk som har drept sivile? - Ja, svarte et knippe pale­sti­nere. Det er den mest selv­føl­ge­lige ting av ver­den. Disse men­nes­kene er mar­ty­rer, ikke drapsmenn.

Pro­ble­met er at de befin­ner seg inne i sin boble og får ikke kor­rek­tiv. Denne bob­len er bl.a. finan­siert av norske skattepenger.

Norge støt­ter PA, de pale­stinske selv­styre­myn­dig­he­tene, med 300 mil­lio­ner i året. PA støt­ter tv-kanalen som sau­ser jøde­hat inn selv i barne­pro­gram­mer. Det er ikke van­lig poli­tisk hat, det er av det myto­mane sla­get der jøder utsty­res med haler og er Satan."

Vi får bare håpe at det er Petter Stordalens skattepenger som kastes bort på de palestinske selvstyremyndighetene!

Les hele: Tormod Strands reportasje om jødehat blant palestinere