Wednesday, February 27, 2013

Vi forventer at Dagbladet dømmes på ny

En av lan­dets mest leste kom­men­ta­to­rer, Nett­avi­sens Elin Ørja­sæ­ter, tar for seg Dag­bla­dets kri­tikk­ver­dige dekning:

Påstandene om rasisme mangler enhver dokumentasjon, men preget hele landet i månedsvis. Schjenken betalte prisen for en udugelig kollega og en presse som mangler moral.

Hus­ker du ambu­lanse­sjå­fø­rene som for­lot bevisst­løse Ali Farah i Sofien­berg­par­ken? Da hus­ker du noe som aldri skjedde, men som Dag­bla­det dik­tet opp for å selge flere aviser.

Farah var nem­lig ikke bevisst­løs da ambu­lan­sen kom, og hel­ler ikke da den dro. Han var våken, opp­reist og frem­sto som bevisst.
Han åpnet smek­ken, dro fram penis og tis­set på en av ambu­lanse­sjå­fø­rene, tok et par skritt og full­førte på ambu­lan­sen. Sjå­fø­rene trakk den kon­klu­sjon at han burde frak­tes til lege­vak­ten i politi­bil, på grunn denne oppførselen.

Den kon­klu­sjo­nen ville også en tre­net lege ha truk­ket, uttalte en pro­fes­sor i akutt­me­di­sin i saken . Han beskrev hvor­dan en hjerne­blød­ning en sjel­den gang kan føre til at uri­ne­ring kan se viljes­styrt ut, når den fak­tisk er et første tegn på alvor­lig skade.

Ambu­lanse­sjå­fø­rene gjorde altså en feil­vur­de­ring av Farahs til­stand, men en feil­vur­de­ring som de fleste leger ville vur­dert på samme måte som ambulansesjåførene.
Dag­bla­det end­ret deri­mot disse opp­lys­nin­gene for å få frem sin fore­trukne versjon:
Ifølge Dag­bla­det lot ambu­lanse­sjå­fø­rene være å behandle en bevisst­løs mann, så utslått at han hadde tis­set i buk­sen. Men han var altså hver­ken bevisst­løs eller hadde tis­set i buk­sen. Dje­ve­len lig­ger i detal­jene. Disse detal­jene end­ret Dag­bla­det effek­tivt for å skape et inn­trykk av at ambu­lanse­sjå­fø­rene grovt for­sømte å gjøre job­ben sin fordi Ali Farah var afrikaner.

Dag­bla­dets og øvrige medi­ers dek­ning førte til at Erik Schjen­ken ble offent­lig for­dømt av en rekke statsråder/politikere og kul­tur­per­son­lig­he­ter, som SVs Kris­tin Halv­or­sen og Heidi Grande Røys, APs Syl­via Bru­stad, Bjarne Håkon Hans­sen og Manuela Ramin Osmund­sen, samt Høy­res Erling Lae og for­fat­ter Anne Holt.

Det ble arran­gert demon­stra­sjo­ner med krav om han skulle miste job­ben. De som for­søkte å nyan­sere saken ble draps­truet. Schjen­ken ble til­budt å flytte på hem­me­lig adresse med politi­be­skyt­telse. Han ble ute av stand til å arbeide og var ved flere anled­nin­ger på ran­den av selv­mord. Sam­bo­eren flyt­tet fra ham. I dag, snart seks år senere, er han sterkt pre­get av saken”, skri­ver Ørja­sæ­ter, og avslutter:
Der­som Dag­bla­det vin­ner saken betyr det at jour­na­lis­ter her­etter kan skrive hva som helst og at deres arbeid er like mye verdt som et mid­dels skrib­leri på en dovegg.
 
Les hele: Ny rettsrunde i Schjenken-saken

Leserkommentarer hos Document:

Måtte Schjenken vinne en knusende seier over Dagbladet! Og måtte Schjenken fortsette sin ferd for rettferdighet i det norske rettsvesenet. Her bør både politikere, forfattere, statsråder og byråkrater på tiltalebenken! Hva disse menneskene gjorde mot Erik Schjenken og hans kollega skal vi aldri glemme. Disse menneskene som i flokk og følge viste en intoleranse knapt mulig å forestille seg, vekker utrivelige assosiasjoner til mobbens metoder. Disse menneskene stiller alltid i første rekke for selv å fremstå som tolerante forsvarere av det intolerante. Aldri skal vi glemme hva de gjorde, og alltid må vi huske hva de er kapable til.
-Flora

Jeg skjønner ikke hva som er Helle sitt problem? Det ville være et stort fremskritt for demokratiet og ytringsfriheten dersom store deler av pressen måtte endre profilen sin fra kampanje- og propagandajournalistikk til å faktisk formidle sannheten.

Som jeg har sagt før, Internett har drept medias meningsmonopol, og jeg tviler på om denne saken ville blitt like katastrofal for Schjenken dersom det hadde skjedd i dag med alle bloggere, alternativ media og kommentarfeltene. Jeg husker jeg reagerte ganske tidlig på den heksejakten Schjenken ble utsatt for. Hvis det hadde vært i dag kunne jeg i det minste skrevet det i et eller annet kommentarfelt.
-BlaaFrosk