Friday, February 8, 2013

Farlig nai­vi­tet og poli­tisk kor­rekt­het


....Men så er det at man kan­skje ten­ker seg litt om og føler en viss skep­sis eller uro: Et norsk arbeids­for­hold gir rett til gode trygde­ytel­ser under­støt­tet av ver­dens største penge­binge, og etter tre sam­men­hen­gende år i lan­det kan man få per­ma­nent opp­holds­til­la­telse etter utlen­dings­lo­ven. Sam­ti­dig pågår den ver­ste inter­na­sjo­nale økono­miske kri­sen siden 1930-tallet. Dagens Nærings­liv skrev den 25. sep­tem­ber 2012 at kri­mi­nelle ret­ter sofis­ti­kerte angrep mot den norske stats­kas­sen, og trygde­svin­del opp­gis som et av stikk­or­dene. Inter­na­sjo­nale for­bry­ter­syn­di­ka­ter er dess­uten hele tiden på jakt etter å hvit­vaske pen­ger som stam­mer fra kri­mi­nell virksomhet.

Er vi fort­satt sikre på at hur­tige pro­se­dy­rer i utlen­dings­for­valt­nin­gen bare er en god ting?

Invi­te­rer ikke disse omsten­dig­he­tene og den norske kom­bi­na­sjo­nen av nai­vi­tet og poli­tisk kor­rekt­het til et mis­bruk som kan­skje bare unn­taks­vis blir opp­da­get i et land med en kort tra­di­sjon for bekjem­pelse av mafia­for­bry­tel­ser, for­uten en Økokrim-enhet som er bitte liten sam­men­lig­net med f.eks. ita­li­ensk finans­po­liti? Fin­nes det noe i nær­he­ten av den nød­ven­dige kapa­si­te­ten til å foreta mange nok kon­trol­ler for avslø­ring av dem som måtte utnytte vårt i hoved­sak til­lits­ba­serte sys­tem? Og er det ikke kom­met mange, mange flere men­nes­ker fra kor­rupte land til Norge i de siste ti årene?

Les hele: Enda et søvngjengeri?