Tuesday, February 26, 2013

Heslige Aftenposten


"...Hva ville skjedd om noe til­sva­rende hadde hendt i Norge? Ville alle poli­tiske par­tier stilt opp og holdt et for­svar, la oss si for Hege Stor­haug? Hun og under­teg­nede var, så vidt jeg kunne se, de eneste som var til stede på møtet på Christiansborg.

I ste­det valgte Aften­pos­ten å trykke et angrep på Human Rights Ser­vice som hadde en ube­ha­ge­lig og tru­ende under­tone. En slik stemp­ling som Anti­ra­sis­tisk Sen­ters leder­troika pres­terte, har kon­se­kven­ser. Både Aften­pos­ten og ARS må bøye seg for rea­li­te­tene. De kan hel­ler ikke opp­heve den poli­tiske tyngde­kraf­ten, og et poli­tisk atten­tat har sin egen gravitasjon.

Det kan både Aften­pos­ten og ARS for­søke å snakke seg bort fra. Men man kan ikke få i pose og sekk. Ansten­dig­he­ten går med i drag­su­get, og kun hes­lig­he­ten er til­bake. Det var Aften­pos­ten og ARS’ bidrag etter at vold har gjort sin entré i den poli­tiske debatt. Human Rights Ser­vice lig­ger så nær Trykke­fri­heds­sel­ska­bet poli­tisk, og har så tett rela­sjon, at det var umu­lig ikke å se de to i sammenheng.
Norsk presse vel­ger der­for, slik alle må velge når the chips are down: taus­het om for­bry­tel­sen og angrep på offeret."

Les hele: Hvor var norsk presse?

Leserkommentarer hos Document:

Norsk presse har løpt og gjemt seg forlengst. Dersom den hadde våget å stå brask og bram mot islamismens ærespotente trusler og villfarelser, så kunne hedersmenn som Hedegaard og andre frihetsforkjempere puste lettere ut. Istedet møter de motstand fra "sine egne" som av ulike grunner ikke vil kjenne sin besøkelsestid.
-eplejuice

Pussig hvordan Aftenposten velger den enkleste utvei. Krenke og håne nordmenns anstendighetsfølelse og oppfatninger om rett og galt. Hvorfor gjør de det? Hvorfor skal slike kriminelle og rasistiske gjerninger ikke få pekefingeren og de rette ordene på seg: Dete er GALT. Vi aksepterer ikke at vårt folks frihet og våre verdier skal knebles av slike kriminelle individers adferd.
-ripss

I mine øyne var norsk presse godt representert ved at både document.no og HRS var tilstede. 2 av de viktigste nyhetsformidlerne i Norge. Det er ikke bare størrelsen det kommer ann på.
-Per Ulv