Monday, July 8, 2013

Norge mangler slike politikereEn av tin­gene vi kan mis­unne dans­kene, er det rik­hol­dige utval­get av poli­ti­kere og kom­men­ta­to­rer som – deres even­tu­elle mang­ler til tross – er rede til å insis­tere på for­ran­gen av lan­dets nasjo­nale kul­tur og sedvane.

Par­la­men­ta­risk nest­le­der og inte­gra­sjons­po­li­tisk tals­kvinne Inger Stø­j­berg i Venstre, det ledende par­tiet på bor­ger­lig side i Dan­mark, tar i dag et kraf­tig opp­gjør med isla­mis­ter som nek­ter å til­passe seg dansk leve­måte i et (rik­tig­nok ikke helt bullshit-fritt) inn­legg i Poli­ti­ken – altså det nær­meste man kom­mer Dag­bla­det i Norge. Vil man ikke til­passe seg, skri­ver hun, bør man over­veie å finne seg et annet land.

Stø­j­berg illust­re­rer inn­led­nings­vis noe av det hun har på hjer­tet med å for­telle om et frem­med­gjø­rende møte: