Tuesday, July 16, 2013

Så har mediene dummet seg ut igjen

Vårt Land skrev i en artik­kel 15. juli at nord­menn blir sta­dig mer posi­tive til inn­vand­rere. Artik­ke­len ble log­rende gjen­gitt av NRK, Klasse­kam­pen, Dag­bla­det og Aften­pos­ten.

Støt­ten til utsag­net var hen­tet fra SSBs sta­ti­stikk­bank, som viser at 73 pro­sent av befolk­nin­gen sier de mener inn­vand­rere bidrar til beri­kelse av norsk kul­tur. Det er en mar­kant økning fra 2002 da tal­let var 62 pro­sent. Chris­tian Tybring-Gjedde i FrP kom­men­terte: “Jeg tror ikke på dette i det hele tatt. Det er bare å se på hva som skjer i Oslo, der alle flyt­ter vekk fra inn­vand­rerne. Det er ikke noen tvil om at inn­vand­rings­po­li­tik­ken dri­ves mot fol­kets vilje”.