Wednesday, July 10, 2013

Sludderrekord fra Høyres Bent Høie

Det er legi­timt å være til­hen­ger av økt arbeids­inn­vand­ring – med mindre det bare er skue­spill til opp­nå­else av for­hand­lings­kort etter val­get –, men det ville ha vært befri­ende der­som man slapp å høre så grense­løst mange grense­løse dum­he­ter til støtte for denne oppfatningen.

Det spørs vel ikke om Høy­res nest­le­der Bent Høie har satt slud­der­re­kord så langt i valg­kam­pen med denne åndfullheten:

– Nei, det er defi­ni­tivt man­gel på vik­tig arbeids­kraft i Norge. Jeg er selv fra olje­byen Stav­an­ger, som er kom­plett avhen­gig av uten­landsk arbeids­kraft – ikke minst fra land som India og Pakis­tan, sier Høie.

.....Om man anven­der de gamle pro­sent­an­de­lene for yrkes­del­ta­gelse på de nyeste folke­tal­lene, skulle det bli noe slikt som åtte hundre arbei­dere fra det indiske sub­kon­ti­nent i Stav­an­ger, en by med 130.000 inn­byg­gere. Det er altså neppe slik at man ikke får oljen opp av havet uten disse per­sonene. Det er den vi er “kom­plett avhen­gige” av, eller hva? Og om det skulle befinne seg noen olje­in­ge­ni­ø­rer blant disse åtte hundre, kunne de ved hypo­te­tisk behov enkelt ha vært erstat­tet av franske eller ita­li­enske kol­le­ger – dog mot høy­ere lønn.

Lønn, ja. Det er kan­skje der bik­kja lig­ger begravd? Om ikke akku­rat olje­in­ge­ni­ø­rers lønn, først og fremst?....