Sunday, December 30, 2012

Fascismen tilhører en forgangen tid

Arnt Folgerø:

"...Hovedproblemstillingen i artikkelen til Bernt Hagtvet i Dagens Næringsliv er om fascismen kommer tilbake som resultat av den uthulingen av det nasjonale demokratiet som EU-eliten mener er nødvendig for å berge euroen og EU. Hans politiske korrekthet hindrer ham i å svare et utvetydig nei, hans nei er et nei med forbehold. Fascismen tilhører en forgangen tid, og historien gjentar seg ikke. Det som i dag raserer livet til millioner av mennesker i EU, er globaliseringen, den frie bevegelsen av mennesker og kapital, som i vår del av verden har sin fremste politiske eksponent i EU. Det er altså den frie, grenseløse kapitalen og dens politiske garantister i Europa, den politiske venstresiden, som i dag er de viktigste hindringene for valg som går i en annen retning enn EU-systemets utviklingspiler. Det er den politiske venstresiden som lukker det ”åpne” historiske rommet med sine proklamasjoner om at vi kan ikke annet enn følge utviklingens gang, enten det er snakk om internasjonale kapitalbevegelser eller gigantiske folkeflyttinger som den politiske venstresiden i Vesten har lagt opp til med sin universelle rettighetspolitikk. Og det er høyrepopulistiske partier som i dagens Europa er demokratiets protagonister med sine krav om mer nasjonal råderett, mer lokalt og nasjonalt demokrati og frihet fra de økonomiske og politiske tvangstrøyene som blant annet EU og euroen pålegger folk og fe, ikke bare i EU, men også i EU’s avleggere, som Norge gjennom EØS-avtalen...."

Les hele artikkelen: Quo vadis Euro-Europa?