Wednesday, September 18, 2013

Antirasistene støt­ter den ver­ste bølla i skole­går­den

...Så hvor anti­ra­sis­tisk er det nå å for­tie eller la være å for­holde seg til sakens rea­li­te­ter? Å vekte “mil­jø­ets” ømme tær og hen­sy­net til “mil­jø­ets” rykte høy­ere enn ofrene, fordi gjer­nings­men­nene er med­lem­mer av en angi­ve­lig utsatt minoritet?

Vel, det er flere sider her. Og en av dem er de 39 pro­sen­tene av ofre som ikke er etniske bri­ter. I rea­li­te­ten har selv­ut­nevnte anti­ra­sis­ter og andre for­stå­seg­på­ere stilt seg på over­gri­perne og deres til­rette­leg­ge­res side – mot ofrene i samme miljø. Ved liste seg på gummi­sko rundt mil­jø­ets for­stok­kede repre­sen­tan­ter, har de gitt dem en bekref­telse på deres hold­nin­ger om at visse ting ikke må snak­kes om.

Men vir­ke­lig­he­ten har det med å trenge seg på....