Monday, September 9, 2013

Dagens valg kan kal­les et skjebne­valg

Dagens valg kan kal­les et skjebne­valg, selv om ingen av par­ti­ene har brukt et slikt ord i tv-debattene. At mye står på spill, kan man like­vel avlese av Arbei­der­par­ti­ets vold­somme mobi­li­se­ring for å beholde makten.

Man skulle tro at rea­li­te­tene ville gjort at de dem­pet reto­rik­ken: for­skjel­lene øker, kva­li­te­ten på offent­lige tje­nes­ter er syn­kende, og like­vel hev­der man frei­dig det mot­satte. Stol­ten­bergs modus er å øke volu­met, riste på hodet, gå opp en halv oktav og indig­nert sette oppo­si­sjo­nen på plass som våger å kri­ti­sere ver­dens beste samfunn.

Uten medie­nes syn­lige og usyn­lige opp­back­ing av stats­mi­nis­te­ren ville en slik arro­ganse og frekk­het aldri hatt en sjanse. Det opp­blåste selv­bil­det ville blitt punk­tert av jour­na­lis­ter som hadde kom­met til dek­ket bord; det var bare å for­syne seg av brutte løf­ter. En bor­ger­lig regje­ring ville fått hengt de 10.000 uopp­fylte senge­plas­sene i alder­s­om­sor­gen rundt hal­sen og blitt min­net på dem ustanselig.

Like­vel har det ikke fun­gert for Ap/mediene.


Det er under­lig å høre kom­men­ta­to­rer som har gjort alt for at Ap skal gjen­vel­ges, kon­sta­tere at kri­tik­ken av Frem­skritts­par­tiet ikke har fun­gert. Men de går ikke videre og spør om årsa­ken. Ammu­ni­sjo­nen har ikke mang­let; da intern­rap­por­ten ble lek­ket, trodde mediene de hadde nok til å skyte par­tiet i senk. Mer eller mindre orga­ni­serte kam­pan­jer mot FrP – fra idretts­kjen­di­ser, kunst­nere og de van­lige riks­syn­serne – har spilt på kol­lek­tive og nasjo­na­lis­tiske stren­ger. Fare truer! Per Fugelli har hatt fri­kort til kronikkplass. Man har for­søkt å mane frem det store skremme­bil­det; Høyre ville gjøre noe unikt i euro­pe­isk sam­men­heng ved å slippe et høyre­po­pu­lis­tisk parti til i regjering.

Like­vel har det ikke virket.