Wednesday, September 11, 2013

Tåler folk ingen­ting len­ger?

....Det er da hel­ler ikke hos per­soner på Stol­ten­bergs nivå – den gamle klas­sen – at det er gått kold­brann i den skep­si­sen. Det er hos snob­bene. En snobb er i ordets opp­rin­ne­lige betyd­ning en per­son som etter­stre­ber en posi­sjon i en høy­ere klasse enn sin egen, og av og til lyk­kes. Og i den hæren av aka­de­mi­kere, NGO-ikere og jour­na­lis­ter som tror de gjør venstre­si­den en tje­neste ved å fort­sette å hakke på detal­jer i Frp-folks adferd, er det et høyt antall snobber.

For Stol­ten­berg og kom­pani er denne hæren i ferd med å bli et problem.

For Ap har til­strek­ke­lig klasse til å spare seg for små­lig­he­ter på Siv Jen­sens bekost­ning, men par­tiet er litt i samme situa­sjon som den saudi­ara­biske konge­fa­mi­lien: De har ikke full kon­troll over det som kom­mer fra per­sonene de spon­ser. Disse skil­ler seg stil­mes­sig ikke vesent­lig fra ild­spru­tende ima­mer. Reak­sjo­nen på gle­des­ut­brud­det fra en kvinne i etter­sit­tende kjole var da også haram haram, synd synd.

Hva ville de ha fun­net på hvis en Stol­ten­berg i et stor­sin­net øyeblikk skulle ha dris­tet seg til å gra­tu­lere Jen­sen hjertelig?