Thursday, September 5, 2013

Huma­nisme som undergraving

Jan Egeland, Mats Gilbert, Audun Lysbakken og Dagsavisen ønsker at Norge skal gjøre som Sverige, å åpne dørene på vidt gap og gi permanent opphold for alle syriske flyktninger som kommer.

Man har laget uttryk­ket loony left. Man skulle kunne snakke om en loony huma­nisme. I Sve­rige sit­ter den med makten.

Ved helt bevisst å unn­late å frem­stille Sve­ri­ges sprang inn i det ukjente som den gal­ska­pen det er, for­klud­rer de “huma­ni­tære” de poli­tiske kon­se­kven­sene. Det er svike­fullt over­for leserne som ville blitt rys­tet om de for­sto hva Sve­rige hol­der på med. Tro­lig er også deler av norsk for­valt­ning rys­tet over Sve­ri­ges kurs. Det er som man leng­ter etter å kaste seg utfor et stup.

Når Dagsvaisen/Egeland/Gilbert hol­der Sve­rige frem som et lysende for­bilde kan man si at det er som å gå inn for å brenne ned huset. Det vil varme alle som står rundt, men etterpå vil det bli kaldt. Da vil den humane hand­lin­gen bli sett som noe annet.