Monday, August 19, 2013

Arbeiderpartiet og SV sviktet

Are Saa­stad har arbei­det 20 år innen helse­sek­to­ren, nær­mere bestemt psy­kia­trien, og vært til­lits­valgt. I våres kom boken hans om kri­sen i helse­ve­se­net. I bidra­get til anto­lo­gien skri­ver han om at han har støt­tet den rødgrønne regje­rin­gen i begge valg, i 2005 med begeist­ring, og i 2009 under tvil.

- Men SV svik­tet, sa Saa­stad. De lovte å for­bedre seg, men ingen­ting skjedde. Slik kan man ikke opp­tre. Det er tillitsbrudd.

Der­for står nå Saa­stad åpent frem med kri­tik­ken. Arbei­der­par­tiet svart­ma­ler en blå-blå-regjering og sier den vil slippe mar­keds­kref­tene løs. Men det har den rød-grønne regje­rin­gen selv gjort, sa Saa­stad. - Det er liten for­skjell på par­ti­ene. Man sver­ger til stor­drift og økono­miske kri­te­rier og glem­mer at helse­ve­sen hand­ler om mennesker.


De poli­tisk ansvar­lige har ikke noe svar. De fore­trek­ker å tie ihjel kri­tik­ken. Eller man bru­ker sin makt til å dik­tere hvem man skal møte. Saa­stad for­talte at da helse­tje­neste­ak­sjo­nen skulle møte regje­rin­gen til debatt i Dags­nytt Atten, nek­tet stats­rå­den å møte den legen som best kan tema. Man ville ha en annen, og slik ble det.

....Kan­skje det er his­to­riske grun­ner til at kri­tik­ken kom­mer fra Vest­lan­det? Frode Fane­bust (Sand­nes) (t.v.) , Hall­grim Berg (Hal­ling­dal) (m bril­ler) og Dan Odd­fjell (rosa skjorte) er ikke fra Oslo-gryta. Men det er Saa­stad, og kan­skje det er et tegn i tiden at en SV’er står åpent frem med kri­tikk og ikke kvier seg for å være i sel­skap med høyresiden?

Saa­stads opp­tre­den er en illust­ra­sjon på SVs dyp­dykk på menings­må­lin­gene: flau bris, skuf­felse, avmat­ning, mang­lende glød og over­be­vis­ning. For de fleste går skuf­fel­sen kan­skje over i pas­si­vi­tet, men for noen fører det til hand­ling: frem­ti­den er for vik­tig til å trekke seg ut.


....2,5 mil­lion nord­menn er i dag avhen­gig av offent­lige over­fø­rin­ger. Er de inter­es­sert i end­rin­ger? Hvis alle stem­mer for å beholde dagens sys­tem vil det bryte sam­men. Slik er den bitre sannheten.

Les hele: Happening