Thursday, August 22, 2013

NRK-journalister på politisk oppdragNRKs jour­na­lis­ter Siv Sand­vik og Fred­rik Sol­vang har sett på Frps intern­rap­port med for­skjel­lige for­slag for å begrense den rekord­høye - for ørtende år på rad - inn­vand­rin­gen til Norge, og man skal vel helst være ansatt i NRK for å kalle for­sla­gene for “sjokk­til­tak” og “dramatiske”.

....I til­legg har Frp-utvalget lagt frem det hår­rei­sende uri­me­lige for­sla­get det er å ta opp­holds­til­la­tel­sen fra flykt­nin­ger som rei­ser på ferie til lan­det de har flyk­tet fra.

Samt­lige av til­ta­kene er lan­sert og til­dels prak­ti­sert i flere vest­euro­pe­iske land med stor inn­vand­ring. Til­ta­kene har hoved­sa­ke­lig vært ret­tet mot den lite bære­kraf­tige, såvel økono­misk som kul­tu­relt, masse­inn­vand­rin­gen fra ikke-vestlige land, men i den senere tid har Stor­bri­tan­nia, Tysk­land, Neder­land og Øster­rike tatt til orde for til­tak som begren­ser til­strøm­nin­gen og den sta­dig økende vel­ferds­tu­ris­men innad i EU. I mot­set­ning til Norge, som har pen­ger nok på bok til å fort­sette i samme spor noen år til, har det seg slik at euro­pe­iske poli­ti­kere har sett seg nødt til å foreta seg noe av den enkle grunn at de ikke len­ger har råd til å opp­tre som hele ver­dens gav­milde spare­gris....

....Som Pav­lovs hun­der kom­mer imid­ler­tid lederne for to av lan­dets mini­par­tier hal­sende for å dele sin ansten­dig­het med oss andre. – Dette er en av grun­nene til at vi sier at det er lite sann­syn­lig at vi går i regje­ring med Frp, opp­ly­ser inn­vand­rings­po­li­tisk tals­mann i KrF, Geir Bekke­vold. Venstre sier seg enig.

Og godt er det, for har det noen­gang falt inn lederne for de to mini­par­ti­ene at de nett­opp er mini­par­tier fordi nes­ten ingen vil ha dem i regje­ring hel­ler?

....Hvis Høyre og lan­dets øvrige poli­tiske par­tier like­vel ikke har for­stått eller vil erkjenne at inter­na­sjo­nale avta­ler kan og bør refor­hand­les for å få den uhold­bare inn­vand­rin­gen ned - ja, da er det ikke Frp det er noe galt med.

Les hele: Sjokktiltak?