Friday, August 23, 2013

Hva om vel­gerne ikke lar seg skremme?

Inn­vand­rin­gen fra den ikke-europeiske del av ver­den er ikke bære­kraf­tig, hver­ken økono­misk eller kul­tu­relt. Det er noe alle vet. Like­vel for­sø­ker de andre og pres­sen å bue FrP ut av det gode sel­skap. Nok en gang.

Vil de lyk­kes? Det gode med lek­ka­sjen er at vel­gerne nå får et alter­na­tiv til den rådende poli­tik­ken. Ved å stemme FrP kan de vise at de ikke lar seg skremme, at de ikke gir etter for moralsk utpresning.

Inn­vand­rin­gen som er i ferd med å endre Nor­ges demo­gra­fiske pro­fil til det ugjen­kjen­ne­lige, skjer med en fart som gjør at også mange inn­vand­rere ønsker en omleg­ging. De lever med pro­ble­mene enda tet­tere på krop­pen enn mange nord­menn, og i hvert fall de som bestem­mer over ord og styringsverk.

Man aner kon­tu­rene av en alli­anse mel­lom drif­tige inn­vand­rere og kon­ser­va­tive og libe­rale nord­menn som ønsker at arbeid og lov­ly­dig­het skal lønne seg, og begge deler for­ut­set­ter del­ta­kelse, i språk, for­stå­else av kul­tur og samfunn.

Så enkelt og innlysende.


Etter at Finans­avi­sen offent­lig­gjorde sta­ti­stik­ken som viste de kata­stro­fale resul­ta­tene av den ikke-vestlige inn­vand­rin­gen, har NRK og de tunge mediene febrilsk for­søkt å legge lok­ket på.

Men ånden er ute av flas­ken og lar seg ikke putte tilbake.

Les hele kommentaren fra redaktør Hans Rustad: