Friday, August 9, 2013

Ufattelig sludder fra Espen Barth Eide

Hvis du har vært i tvil om Norge trenger en ny regjering, bør du lese denne artikkelen:

Tvangskollektivisering


Den omhandler uten­riks­mi­nis­ter Espen Barth Eide. Mannen kommer med så mye sludder at det blir direkte pinlig. I punktform, her kommer noe av våset den mannen klarte å knekke ut av seg: 

- Barth Eide sier i klar­tekst at nord­menn må oppgi fore­stil­lin­gen om at kul­tu­ren i Norge skal være norsk. Det skal den ikke være.

- Alle kul­tu­relle uttrykk er like gyl­dige

- Norske inter­es­ser må rede­fi­ne­res ut fra den nye befolk­nings­sam­men­set­nin­gen.

- Soma­lia har en vik­tig plass i norsk utenrikspolitikk

- Det er nord­menn av den gamle sko­len som fort­satt tror at de kan ha sin kul­tur i fred

- Vi er hel­dige som har 3o.000 soma­liere som har kom­met hit. (Glemt er khat-spising, kjønns­lem­les­telse, adskilte hus­hold­nin­ger, trygde­av­hen­gig­het, lav sys­sel­set­ting, inn­sam­lin­ger til al-Shabaab. Barth Eide er takk­nem­lig for at soma­lierne har vel­sig­net oss med sitt nærvær.)

- Noe står i veien for et nytt fel­les­skap: Nord­menn som bare ser for­skjel­ler. Det er mange av dem. For mange.


Redaktør Hans Rustad skriver avsluttningsvis: Vir­ke­lig­he­ten for­svin­ner når man lyt­ter til Barth Eide. Glemt er bor­ger­kri­gen. Glemt er selv­mords­an­grep og lov­løse til­stan­der. Glemt er bil­det av Moga­dishu på nett­hin­nen. Av halv­nakne drepte ame­ri­ka­nere som sle­pes gjen­nom gatene. Av Ola Sku­te­rud som gis­sel. De for­tren­ges av en soma­lier som snak­ker pur rogalending.


Her er noen leserkommentarer hos Document som sier alt om hvilken virkelighetsverden Barth Eide lever i:

Barth Eide : "Det er langt mer spennende å vandre i Oslo nå, enn for en del år tilbake." Ja det skal gudene vite ! Det er så til de grader "spennende , at jeg for min del holder meg langt unna.
Slik snakker en mann som er omgitt av livvakter. Vi andre må passe på oss sjøl.

-Marit


At en norsk utenriksminister utgått fra Arbeiderpartiet, i full offentlighet tillater seg å uttale så mye vås, ja, direkte løgner, gjør meg trist. Intet av det han sier er jo sant! Det er kvalmende. Det er det sterkete ordet jeg finner for å beskrive avmakten. For vi befinner oss i avmekt. Det er personer som tenker som Brath Eide som har makten. Det er han og hans likemenn som forvalter både ordene og overskuddet av verdiene som den alminnelige norske kvinne og mann skaper i samfunnet vårt.
Jeg kan ikke skjønne at dette kan fortsette. Devalueringen av ordene må stoppes. Tenker overhode Bart Eide på vår oppvoksende slekt og forståelsen de må innpodes av moralske normer for at vi skal fortsette som et sivilisert samfunn?
Og en ting til: Bart Eide oppfordrer somalierne til å kreve, kreve, kreve..... Ordet plikt forekommer ikke i hans vokabular. Og denne mannen representerer Arbeiderpartiet! Hverken han eller flokken han tilhører fortjener lenger vår tillit.

-hanslund

Dette patetiske og meningsløse showet ble altså fremført av en person som forestiller å være norsk utenriksminister...?
Ja, det er treffende det Rustad bemerker, man må gni seg i øynene... Godt å tenke på at denne figuren snart er ute av sin åpenbart altfor store jobb.
-plaudon