Sunday, August 25, 2013

NRK gir blanke blaffen

Nrk bryr seg ikke lenger om journalistikk - nå i valgkampen er det propagandaen som gjelder. Statskanalen vil at Arbeiderpartiet skal vinne valget og de satser på at folk flest er ukyndige og lar seg påvirke. 

Det er å vise forakt for redelighet og forakt for folket.  

I denne valg­kam­pen haus­ses Stol­ten­berg opp på en måte vi ikke har sett før. Ap har kjørt på «oss eller kaos», «bare vi kan styre» osv, 

Nå er det mer og mer Stol­ten­berg, og kun ham, ham, ham. Det er et for­søk på å bygge ham opp som en kars­ma­tisk leder. Men unn­skyld meg: Jens Stol­ten­berg er ikke spe­si­elt karis­ma­tisk. Hvis han skal frem­stå som dét, må Dags­revyen gi ham de beste jour­na­lis­tene, de beste kamera­vink­lene, den beste smin­ken, de beste spørs­må­lene, og når noen er så frekke at de mot­sier ham, vif­ter han med fin­ge­ren, hever haken og blir utål­mo­dig: Han skal bare sette dem på plass.


Jens Stol­ten­berg pre­sen­te­res i valg­kam­pen som en super­mann, en vi ikke kan klare oss uten. Men denne stjerne­sta­tu­sen vir­ker påtatt og anmas­sende. Det er pin­lig å se noen bli skrytt opp i sky­ene når man vet at skry­tet skyl­des at man eier NRK, jour­na­lis­ter, råd­gi­vere og PR-folkene. En kjede men­nes­ker på alle sider av bor­dene som til sam­men vet å pro­mo­tere the one and only.

Men fei­len ved opp­leg­get er at det er for gjen­nom­sik­tig, man ser hån­den som sty­rer regien.

I dag kunne NRK Dags­revyen for­telle at et fler­tall vil ha Jens Stol­ten­berg som stats­mi­nis­ter. Dif­fe­ran­sen til Erna Sol­berg var bare 3 pro­sent, innen­for feil­mar­gi­nen. Men det ga påskudd for å pre­sen­tere the one and only og spørre hvor­dan det føltes.

The one and only møtte fan­sen, og den som Dags­revyen til­fel­dig­vis for­evi­get, var en vak­ker, blond jente s0m kunne vært modell: nye klær, tykt gull­kjede, flotte tenner.

Men er stats­mi­nis­te­rens valg­krets hoved­sa­ke­lig på Bygdøy? Dette var for per­fekt, for high society. Men situa­sjo­nen var uimot­ståe­lig, og the one and only kunne smile, over ung­dom­men, skjønn­he­ten, popu­la­ri­te­ten. Her fikk han alt ser­vert. Igjen. Som celebrity.

Men det PR-folkene til Kjell Try og Dags­revyen ikke ser ut til å fatte, er at det tip­per over: Stol­ten­berg frem­står som en som vin­ner fordi han er pap­pas grom­gutt, som får det beste utsty­ret, de beste mulig­he­tene, som får starte foran alle de andre, og som ingen tør å ta opp kon­kur­ran­sen med.

Les hele:Supermann

Les også Den norske modellen for å få en oversikt over resulatatene etter 8 år med Stoltenberg......Inkom­pe­tan­sen under Stol­ten­berg er mas­siv. Det strøm­mer på med eksemp­ler hver eneste dag. Enhver annen regje­ring ville blitt slak­tet. Men ikke Stol­ten­berg. Han har immu­ni­tet, og pres­sen hjel­per ham på med teflond­res­sen hver eneste dag.

Landet får de politikerne det fortjener. Hvis den rødgrønne tragedien av en regjering får fotsette, så kan vi som stemte annerledes og har sagt fra, fri oss fra all skyld.