Monday, August 19, 2013

Når løg­nen utgir seg for å repre­sen­tere sann­he­ten

Her er en artikkel du bør lese - om hvordan Norge styres og om hvordan de statslønnede journalistene lar seg bruke til å opprettholde løgnen om Norge. De som ønsker å utvide rom­met blir mistenkeliggjort. Det er sær­lig mis­ten­ke­lig­gjø­rin­gen som svir og får folk til å kvie seg for å stå frem.

Disse herske­tek­nik­kene er det etter hvert mange eksemp­ler på og enhver opp­lyst og kri­tisk per­son kan hver eneste dag høre hvor­for de anven­des. Uten denne “sty­rin­gen” ville ikke medie­nes bilde av Norge kunne opp­rett­hol­des. Da ville det bli vans­ke­lig å være jour­na­list og redak­tør. Man fore­trek­ker hel­ler taushet.

Les hele: Happening

Les også: Den norske modellen