Saturday, August 10, 2013

SSBs fusk og fanteri

Takk BLÅMANN for denne folkeopplysende analysen. Jeg ber spesielt leserne lese grundig følgende avsnitt, fordi det er på dette punkt de politiserende SSB forskerne (med forsker Østby i spissen) hittil har lykkes (i samråd med maktelitene) med å holde det noske folk uvitende om hva som blir konsekvensen av den innvandringspolitikken som føres:

Denne rari­te­ten i SSBs pro­gnose skyl­des nett­opp at utover i frem­skriv­nings­pe­rio­den vil de som i dag er 1. og 2. gene­ra­sjons­inn­vand­rere etter hvert dø, mens deres barn og barne­barn vil øke raskt i antall. Disse er i SSBs inn­vand­rer­de­fi­ni­sjon grup­pert som øvrig befolk­ning. Der­med unn­går SSBs demo­gra­fer på sne­dig vis at det blir fler­tall inn­vand­rere i deres framskrivning.

Det er ikke bare snedig. Det er cover up. Forsker Østby sa i et intervju for noen år siden noer sånt som: "etter 2 generasjoner er man nordmann (øvrig befolkning)", og det høres jo rimelig ut. Men det er bare det at den største gruppen dette gjelder, muslimene, ikke vil bli nordmenn. De tvert om insisterer overfor sine barn at de ikke skal bli "for norske". Ideologien de bygger sine liv på forbyr de stakkars mennesker det. Men tallrike blir de, og makten følger antallet. I Oslo Arbeiderparti mangler muslimene kun 2 på å utgjøre flertallet i partiets bystyregruppe. Kanskje ikke så rart at Arbeiderpartiets utenriksminister Bart Eide innynder seg hos muslimene, slik vi så han prøvde seg på nylig. - Der muslimer får makt, må andre syn nådeløst tilpasse seg. Tillit erstattes med mistillit. Eksemplene er mange. Jeg nevner Libanon og Balkan. Bart Eide vet dette , og han vet at vi vet, likevel ter han seg som han gjør. Det er det uforståelige.

Ovenstående er en leserkommentar til artikkelen: