Friday, August 23, 2013

Det mediene selvsagt ikke fortalte

Som vanlig er det i alternativmediene man får tankevekkende artikler. Du kan mer eller mindre glemme gammelmediene hvis du vil ha noe mer enn politisk korrekt sludder. Her er - nok engang - en glimrende, opplysende artikkel skrevet av Arnt Folgerø, publisert hos Document:


Denne som­meren har opi­nio­nen kunne vært vitne til en av de sta­dig til­bake­ven­dende ”fore­stil­lin­gene” i norske medier, der hjelp­or­ga­ni­sa­sjo­nene svin­ger sve­pen og jour­na­lis­tene er lydige sir­kus­pud­ler som føl­ger pis­kens nøye anlagte direk­ti­ver for hva som skal være norsk asy­po­li­tikk. ”Fore­stil­lin­gen” var en av gjen­gan­gerne i norske medier, ”mindre­årige” asyl­sø­kere som for­svin­ner fra mot­tak uten at noen vet sik­kert hvor det blir av dem.....

Midt­som­mers fyrte den stats­støt­tede hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­nen, Redd Barna, løs, med Tahle Sky­bakk ”bak kano­nen”. Og som van­lig, uten et eneste kri­tisk spørs­mål fra mediene, kunne hun for­telle at det blir satt i verk store lete­ak­sjo­ner når norske barn blir borte, men ikke når ”asyl­barn” for­svin­ner. Det Sky­bakk unn­lot å nevne og det mediene selv­sagt ikke for­talte, er at ”barne­asy­lan­tene” ikke er inter­es­sert å bli iden­ti­fi­sert og opp­spo­ret. De ønsker hel­ler ikke å bli knyt­tet til omsorgs­per­soner i hjem­lan­det, fordi det betyr at mulig­he­ten for opp­hold i Norge da blir sterkt svek­ket. Er man mindre­årig asyl­sø­ker ”uten omsorgs­per­soner”, er man bort­imot garan­tert opp­hold her i lan­det om man er 15 år eller yngre. Og asyl­sø­kere mel­lom 16 og 18 år får mid­ler­ti­dig opp­hold i lan­det der­som myn­dig­he­tene ikke kan opp­spore omsorgs­per­soner i hjem­lan­det. Men der­etter risi­ke­rer de å bli utvist fra landet....

Sam­men­lig­net med van­lige asyl­søk­na­der er ”barne­asyl­sa­ker” enda mer pre­get av løg­ner, for­stil­lelse, lureri og svin­del med opp­lys­nin­ger om iden­ti­tet og fami­lie­sta­tus, noe som er en natur­lig følge av hvor­dan reg­lene er utfor­met. Selv om ”mindre­årige” asyl­sø­kere opp­ly­ser at de ikke har omsorgs­per­soner i hjem­lan­det, tyder alle indi­ka­sjo­ner på at det er til­felle for de aller fleste. Det kos­ter en for­mue i aktu­elle asyl­sø­ker­land å sende ”barn” rundt ”halve jord­klo­den” for å søke asyl i Norge. Dette er pen­ger som må beta­les til dem som besør­ger trans­port og falske doku­men­ter, såkalte men­neske­smug­lere. I et fore­drag for noen år siden sa davæ­rende leder for Poli­ti­ets utlen­dings­en­het, Ing­rid Wirum, at det står pro­fe­sjo­nelle smug­lere bak de fleste som søker asyl i Norge. Og selv om det ikke sies, er nok norske myn­dig­he­ter klar over at de aller fleste ”barne­asy­lan­ter” blir sendt av gårde med håp om at Norge skal overta det økono­miske ansva­ret for dem....

....I ”god­he­tens høy­borg” Norge, er ver­ken myn­dig­he­ter, poli­ti­kere og den svært sterke asyllob­byen og deres alli­erte i mediene inter­es­sert i opp­lys­nin­ger som bekref­ter de ube­ha­ge­lige og kri­tikk­ver­dige sider av asyl­tra­fik­ken. Og i dette asyl­kao­set kre­ver altså asylak­ti­vis­tene og deres lobby at norske myn­dig­he­ter har ansvar å spore opp de som for­svin­ner og ansvar for å rydde opp i føl­gene av denne tra­fik­ken. Men kra­vet om ansvar ret­tes ikke til for­eldre og slekt som sen­der “barn” ut på asyl­vand­ring i Europa....

Les hele artikkelen: Barneasylantene og media-pudlene