Tuesday, August 13, 2013

Det blir kaos

Kaos - helt uholdbare tilstander hvis ikke Arbeiderpartiet får fortsette å styre landet. 

Det er et av mantraene Ap bruker ved hvert valg. Og utrolig nok - mange tror på det og lydig stemmer Ap. 

Ap får også god hjelp av idiotpartiene Krf og Venstre, som mener de er så "gode og anstendige" at de knapt kan være i samme rom som Frp. At Krf og Venstre har støttet  Ap og SV sin uansvarlige innvandringspolitikk så til de grader at oljeformuen allerede er lovet bort, holdes helt borte fra valgkampen. Mediene, særlig ormebolet på Marienlyst, tør ikke å fokusere på noe som kan skade Arbeiderpartiet.

Hvil­ket etter­mæle vil Arbei­der­par­tiet få? Olje­for­muen til­hø­rer ikke len­ger Sig­bjørn John­sen, den er lovet bort, og regje­rin­gen insis­te­rer på å fort­sette kur­sen. Både den og samt­lige par­tier, bort­sett fra Frp, har bun­det seg til masten.


Ap kjø­rer prin­si­pi­elt ikke noen annen his­to­rie enn de gjorde før annen ver­dens­krig, da Norge var et klasse­sam­funn. Selv etter at Norge er blitt ega­li­tært - så ega­li­tært at det truer kon­kur­ran­sen, snak­ker Ap som om for­skjel­lene øker og klasse­sam­fun­net er rett rundt hjørnet, skriver Hans Rustad i Document.


Det har både å gjøre med at sosia­lis­men er en seku­lær reli­gion, og arven etter de tunge ideo­lo­gi­ene i for­rige århundre: kon­trol­ler for­tel­lin­gen og du kon­trol­le­rer utgangen.

Til dette for­mål har Ap kon­troll på NRK og res­ten av mediene spil­ler med.