Monday, August 19, 2013

Norske og svenske tilstander

- Svenske kul­tur­per­soner og aka­de­mi­kere vil redde Norge fra vår frem­med­frykt og fascisme, og fin­ner røt­tene til den i nynorsk, ski­gå­ing og Kar­de­momme by. De frem­står vir­ke­lig­hets­fjerne og arro­gante. Men kan­skje behand­ler de oss slik fordi de er vant til å behandle sitt eget folk på den samme måten? Og er vår egen til­nær­ming til de demo­gra­fiske end­rin­gene vi gjen­nom­går bedre? Dette er for­tel­lin­gen om de to ferske inn­vand­rings­lan­dene som ikke vet hva de gjør, ikke vet hva de vil, og ikke er sikre på om de har lyst til å snakke om det, skri­ver Bjørn Stærk så tref­fende at denne anmel­de­ren kjen­ner et snev av irri­ta­sjon over at man ikke har skre­vet det selv.

....For der norske inn­vand­rings­kri­ti­kere bare må for­holde seg til en sta­dig svin­nende gruppe gjen­gan­gere som på auto­pi­lot kvit­te­rer med rasisme­be­skyld­nin­ger - gjerne sam­ti­dig som de gir åpen­lyst uttrykk for sin egen rasisme - mot alt og alle de ikke liker, er tryk­ket mot svenske inn­vand­rings­kri­ti­kere nær­mest kom­pakt i Sve­ri­ges poli­tiske klasse og medier. Med andre ord: I for­hold til svenske Aft­on­bla­det, EU-fyrstinner som Ceci­lia Malm­ström, stats­fi­nan­sierte yrkes­anti­ra­sis­ter og en gjen­nom­snitt­lig poli­ti­ker fra Høy­res søs­ter­parti Mode­ra­terna, er Dag­bla­det, EU-tåkefyrster som Thor­bjørn Jag­land, leve­brød­s­anti­ra­sis­ter som Rune Berg­lund Steen og den gjengse SV-politiker bare for små­gut­ter og -jen­ter å regne. Det blir de da som regel også; man leg­ger selv­føl­ge­lig merke til enkelte hum­per i veien, men ikke nok til at man sen­ker farten.

Ikke så i Sve­rige. Der snak­ker vi i beste fall kraf­tig irrette­set­telse, mas­siv uthen­ging og hets i riks­dek­kende medier - i ver­ste fall yrkes­for­bud, hær­værk på bopæl og fysisk vold, begått av selv­pro­kla­merte anti­ra­sis­ter på ytre venstre flanke. Det fin­nes flere eksemp­ler på at kri­ti­kere og/eller repre­sen­tan­ter for det inn­vand­rings­kri­tiske par­tiet Sve­ri­ge­de­mo­kra­tene har fått boli­gene sine til­gri­set eller blitt utsatt for vol­de­lige over­fall. Stats­mi­nis­ter Fre­de­rik Rein­feldts mening om den saken er at man må regne med slikt når man har feil hold­nin­ger eller menin­ger i det demo­kra­tiske Sverige.