Saturday, June 8, 2013

Bør skrives ut og henges på alle kontorvegger hos SSB

"...Hvis det er ønske­lig kan vi selv­føl­ge­lig dis­ku­tere hvor­vidt Norge bør bruke 4.100 mil­li­ar­der på ikke-vestlig inn­vand­ring hit til lan­det fordi det kom­mer inn­vand­rerne selv og deres opp­rin­nel­ses­land, som f.eks. Soma­lia og Pakis­tan, til gode - og ethvert poli­tisk parti står like selv­føl­ge­lig fritt til å vedta og ned­felle i sitt parti­pro­gram at de går inn for dette. Men vel­gerne har uan­sett krav på å bli infor­mert om hvem, hva og hvor­for, og det er her SSB kom­mer inn i bildet.

For siden når begynte land å holde seg seg med stat­lige sta­ti­stikk­by­råer for at de ansatte skal drive poli­tikk eller bidra med hjerte­gode tall med suk­ker på? Tall er tall, og i mot­set­ning til hva sta­ti­stikk­akro­ba­ter som tid­li­gere forsk­nings­sjef iSSB Lars Østby og store deler av inn­vand­rings­op­ti­mis­tene later til å tro, så har man altså slike byråer for at de nett­opp skal levere tall­ma­te­riale for ståa og sam­funns­ut­vik­lin­gen, slik at lan­dets til enhver tid sit­tende regje­ring og stor­ting i sin tur kan ta avgjø­rel­ser på noen­lunde infor­mert grunnlag.

SSBs jobb er mao å bidra med infor­ma­sjon, ikke poli­tikk - det har vi jo andre folk til å ta seg av, som f.eks. folke­valgte poli­ti­kere. Det skal rik­tig­nok sies at der er klare for­bed­rin­ger i SSB, men med Holmøy og Strøms kro­nikk i Aften­pos­ten er det mye som tyder på at arven etter den for­rige, poli­ti­se­rende ledel­sen sta­dig sit­ter i veggene....."

Skitt au - skriv heller ut hele artikkelen og tapetser alle veggene hos Statistisk Sentralbyrå med det som er skrevet her: SSB: Med forutsetninger mot bedre vitende

Og som om ikke det var nok - her kommer mer som vil plage de politiserte statistikerne hos SSB:

"...Det bemer­kel­ses­ver­dige er at de (Holmøy og Strøm) etter­la­ter et inn­trykk av at det hef­ter noe ved Finans­avi­sens prognose.

Den har “dis­ku­ta­bel infor­ma­sjons­verdi”. Jaha? Har ikke SSBs pro­gno­ser også det? Til­syne­la­tende ikke, for i sine egne bereg­nin­ger har de lagt til grunn en “rea­lis­tisk befolk­nings­frem­skriv­ning”. Men har ikke befolk­nings­frem­skriv­nin­gene fra SSB også vist seg å være av nokså dis­ku­ta­bel informasjonsverdi?..."


Så, beklager SSB, dere må nok skrive ut og tapetsere veggene med også denne artikkelen:
Olje på bølgene