Thursday, June 13, 2013

Pressen vil vinne valget for AP


Pres­sen og poli­ti­kerne har fun­net saken som skal vinne val­get for Ap: den norske vs. den ame­ri­kanske modellen.

Den første kan man lesse alt som er posi­tivt på, den andre er selv­for­kla­rende negativ.

Vips! Er ikke val­get inn­ly­sende enkelt? Arbei­der­par­tiet så klart.

I denne model­len er pres­sen inn­meldt sam­men med Venstre, Kris­te­lig Folke­parti, Sen­ter­par­tiet, Sosia­lis­tisk Venstre­parti, og de fleste insti­tu­sjo­ner av betyd­ning i dagens Norge. Høyre står med ett ben i begge leire. Frem­skritts­par­tiet er den stygge and­un­gen. Mob­bes den til­strek­ke­lig vil den miste motet og få nok med å for­svare seg.

Arbei­der­par­tiet tren­ger ingen stor valg­kam­panje: den job­ben gjør pres­sen for dem....


Les hele: Den norske modellen vs. den amerikanske

***

Pressens instilling:

Har man fått gulost hele livet, så husker man det. Og har man først fått tildelt et høl, så gjelder det å ta vare på det!