Saturday, June 1, 2013

Den kor­rupte poli­tiske ukul­tu­ren i NRK

Folkens, dette er det dere betaler lisens for:

"....I tiden som er gått etterpå, har de mest tone­an­gi­vende mediene med NRK i spis­sen enten igno­rert de sen­sa­sjo­nelle og for­uro­li­gende resul­ta­tene, eller de har for­søkt å avlede opp­merk­som­he­ten fra dem der­som temaet ikke helt kunne unn­gås. Siv Jen­sens tek­niske feil­skjær var såle­des manna fra him­me­len for stats­ka­na­len, og Dags­nytt Attens Anne Gros­vold brukte det for alt det var verdt.

NRKs uke­slutt måtte selv­sagt også for­telle om hvor dum Siv Jen­sen er som tul­ler med tall, og gjorde behø­rig narr av henne med bl.a. å sende lyd­klip­pet tre gan­ger. Det er påfal­lende at Finans­avi­sens artik­kel­se­rie er blitt tiet grun­dig hjel, mens alle kap­pes om å arres­tere FrP-lederen når hun feil­si­te­rer fakta fra den.

En poten­si­ell nasjo­nal­øko­no­misk kata­strofe er altså ingen nyhet, men feil­ak­tig omtale av doku­men­ta­sjo­nen av den blir umid­del­bart bret­tet ut i et kring­kas­tings­stu­dio. Det for­tel­ler alt vi tren­ger å vite om den kor­rupte poli­tiske ukul­tu­ren i NRK."


Les hele: NRK i kjent stil