Monday, June 17, 2013

Kvalmende av Snorre Valen å pumpe seg selv opp

– Nor­ges største fascist, erklærte SVs stor­tings­re­pre­sen­tant Snorre Valen i Dags­nytt Atten om Fjordman.

Med ham i stu­dio er dema­go­gien garan­tert. Når han kan vise fascisme­kor­tet over­for noen, er han i sitt ess.

Valen er poli­ti­ker. Han glem­mer visst at det er lytterne/velgerne som avgjør hans fremtid.

Han viser dem at han er vil­lig til å bruke fascisme­kor­tet over­for alle han ikke liker. Det fal­ler ham ikke inn at fascisme-begrepet blir tømt for mening. En bestemt poli­tisk klasse har gjort det til sitt – og bru­ker det mot alt og alle de ikke liker. Det har begynt å gå opp for vel­gerne, som er i en læreprosess...Lyder ikke det litt kvalmt å pumpe seg selv opp til de gra­der på and­res bekostning, spør Hans Rustad i Document.

Georg Fred­rik Rieber-Mohn, Lars Gule og mediene får også gjennomgå:Lars Gule er ikke poli­ti­ker. Han er inkvi­si­tor. Det leg­ger han ikke skjul på. Når NRK invi­te­rer ham i stu­dio for å kom­men­tere Nøst­vold Jen­sen, vet de hva de gjør – og hva de får.

At Gule er utnevnt til eks­pert på høyre­si­den etter 22/7, vil før eller siden bli råtne egg i ansik­tet på NRK og andre medier som haus­set ham opp. Venstre­ra­di­kale og venstre­eks­treme er det ganske mange av i norske medier, men ikke wannabe-terrorister.

Ved å bruke Gule, viser NRK at de ned­vur­de­rer jour­na­lis­tiske kri­te­rier til for­del for pro­pa­ganda og hekse­jakt. Slik gjør ikke en stats­ka­nal ustraf­fet, og en dag kan det være slutt på lisen­sen. Eksemp­let ORT burde skremme, men gjør det neppe. Visst­he­ten om pappa stats dype lom­mer lig­ger som et tykt fett­lag rundt bevisst­he­ten. Det NRK-journalistene glem­mer, er at insti­tu­sjo­nen egent­lig ikke lever av pen­ger, men av til­lit. Den dagen vel­gerne gjen­opp­da­ger sin makt, kan det være slutt på mye.