Tuesday, June 18, 2013

Voldelige anti-fascister

Uni­ted against fascism, UAF, har påtatt seg å for­svare bri­tene mot en ny fascisme, men opp­trer selv på en måte som pas­ser beskri­vel­sen på det de hev­der å bekjempe.
Det er anti­fa­scis­tene som er vol­de­lige og søker kon­fron­ta­sjon og blir arres­tert når de lager mot­de­mon­stra­sjo­ner mot Eng­lish Defence League og Bri­tish Natio­nal Party. Det viser statistikken.

Dette kal­les i van­lig språk for vigilante-oppførsel, selv­tekt, eller selv­jus­tis: man mener man har rett til å benytte vold ut fra en høy­ere rett.

I lik­het med flere andre anti-rasistiske orga­ni­sa­sjo­ner har også denne fått støtte fra fag­for­enin­ger og kjente poli­ti­kere, uten at man har fulgt opp og kom­met med kri­tikk når prak­sis viser seg ikke å være for­en­lig med demo­kra­tiske regler.

Den senere tid har UAF trap­pet opp vol­den for å stanse frem­veks­ten av EDL. Men UAFs meto­der er slik at virk­nin­gen er den stikk mot­satte: de ska­per sym­pati for EDL.

UAF har samme syn som hardcore anti­ra­sis­ter i Skan­di­na­via: EDL og til­sva­rende skal stan­ses med kon­fron­ta­sjon, vold om nød­ven­dig. Pres­sen og poli­ti­kerne har i liten grad foku­sert på at de gjør situa­sjo­nen verre.


Gay-grupper kri­ti­se­rer UAF for ikke å ta opp rasis­men til isla­mis­tiske grup­per. Men det er en nær­lig­gende grunn til at det ikke skjer: UAF har ledende med­lem­mer som er islamister.

Les hele: Anti-fascistene opptrer som fascister

Noen av leserkommentarene hos Document:

Vi kjenner igjen den samme lavpannede, fascistpregede pøbeloppførselen her hjemme, gjennom blitz-miljøet. Dette er voldelige bøller som flyr rundt i gatene og jager mennesker med andre meninger enn deres egne. Det samme er velkjent i Sverige, der såkalte antirasister opptrer som voldelige meningsfascister - og bidrar til å ødelegge et reelt demokrati i landet.. Det er trist å se, og ikke minst er det trist at ikke pressen i større grad tar tak i dette høyst paradoksale fenomenet.
-Tore Berg

Jeg husker ennå Blitzernes mishandling av Mogens Glistrup -ett stygt syn, og media lot Lillevolden uimotsagt bable ivei om at de bare hadde gitt ham litt juling light. Tiltross for at dette ble filmet tror jeg knapt det fikk noen konsekvenser for gjerningsmennene.
-Arbeidsrud

En annen 14-årig jente ble voldtatt på samme dato(1.mai) i fjor ved Festningen i Trondheim. Forbryteren var av utenlandsk opprinnelse.

I Dagsrevyen i kveld ble det opplyst om et drap på en kvinne i Lørenskog. En avis opplyste at drapsmannen var en drosjesjåfør fra Iran. Det vil NRK holde skjult for befolkningen. Norske kviner kunne jo finne på å holde seg langt unna menn av "utenlandsk opprinnelse", da så alt for mange av disse viser seg å ha uærlige hensikter og kan være livsfarlige. Dette vil NRK tie om.

-Marit