Friday, June 21, 2013

Islamofobene fikk rett igjen

Ganske utrolig, dette har "islamofobene" advart mot, og blitt spottet og forhånet for, nå bekrefter politiet saken.
-Trinity 

En politi­rap­port adva­rer mot utvik­lin­gen av paral­lelle sam­funn i Oslo. I den interne rap­por­ten “Oslo 2022″ beskri­ves paral­lell­sam­fun­nene som en reell trus­sel mot demo­kra­tiet, skri­ver Aftenposten.

Rap­por­ten adva­rer blant annet mot grup­per som søker sam­men for å endre de demo­kra­tiske spillereglene: