Monday, February 13, 2012

Norske samer til sak mot Justisdepartementet

Advokatfirmaet Hjort har sendt prosessvarsel til Justisdepartementet, der de gjør det klart at søksmål vil bli reist for å få prøvd lovligheten av et forbud mot religiøse symboler, i denne sammenhengen turbanen, hvis departementet ikke snur og tillater bruk av turban som en del av politiuniformen.

Men det er ikke bare sikhmenigheten som føler at deres rettigheter settes til side. Også samene vil nå gå til sak mot Justisdepartementet.

- Det føltes krenkende å ikke kunne velge en yrkeskarriere i politiet fordi jeg bærer samelue. Politiets uniformsreglement og Justisdepartementets tolkning av det fører til at vi utestenges fra å kunne delta i samfunnet på lik linje som alle andre. Å bruke samelue, kofte og skaller er en viktig del av vår identitet, sier Harja Parja Pekka i Norske Fjell- og Fjordsamers Landsforbund.

- Flere av våre medlemmer har fortalt at de kunne tenke seg politistudiet og føler seg krenket av å bli utstøtt fordi bruk av samedrakter ikke tillates hvis man vil bli politimann eller kvinne, sier Pekka, som nå er i ferd med å legge planer for å studere jus ved Universitetet i Oslo.

- Den samiske folkedrakten benyttes av menn og kvinner på lik linje, og ingen vil kunne hevde at bruken er kvinnediskriminerende eller undertrykkende. Nå krever vi at Justisdepartementet bestemmer seg. Blir det nei til samedrakt i politiet og rettsvesenet, så prøver vi lovligheten av forbudet i retten, sier Pekka.

Pekka opplyser at de har mottat en skriftlig støtteerklæring fra Sosialistisk Venstreparti som meddeler at SV automatisk, og av prinsipielle grunner, gir full støtte til alle som til enhver tid føler seg krenket.

Les mer om sakene her:

Fra hijab til turban
Med sikhene som rambukk
Tenker sikhene på konsekvensene?

No comments:

Post a Comment